รายชื่อนศ.
รายวิชา213305 : ENGLISH FOR CAREERS
กลุ่ม4
--
ระดับการศึกษา ปริญญาตรี
ปีการศึกษา 2562 ภาคการศึกษาที่ 2
ดึงข้อมูลนศ.สู่    
ลำดับ รหัสชื่อหลักสูตรสถานภาพ
 สำนักวิชาเทคโนโลยีสังคม
1 B6070229 นายนราวิชญ์ ศิขินารัมย์  INFORMATION SCIENCE10
2 B6070243 นายฐปนรรฆ์ บุญอาจ  INFORMATION SCIENCE10
3 B6070540 นายปิยวัฒน์ ภูประพันธ์  INFORMATION SCIENCE10
4 B6070557 นางสาวสุจิตตรา ใจสอาด  INFORMATION SCIENCE (Digital Communication)10
5 B6070571 นางสาวอติกานต์ กลิ่นจันทร์  INFORMATION SCIENCE (Digital Communication)10
6 B6070809 นางสาวสาวิตรี พรมสูตร  INFORMATION SCIENCE (ENTERPRISE SOFTWARE)10
7 B6070854 นางสาวปุญญิศา แก่นสวรรค์  INFORMATION SCIENCE (ENTERPRISE SOFTWARE)10
8 B6070977 นางสาวพัชริตา สีทา  INFORMATION SCIENCE10
9 B6070984 นางสาวปณิธาน เลาสูงเนิน  INFORMATION SCIENCE10
10 B6071240 นายธีรดนย์ เกลียวกลม  INFORMATION SCIENCE10
11 B6073268 นางสาวญาณวี โปรยกลาง  INFORMATION SCIENCE10
12 B6074326 นางสาวนัสริน ลาวิลาศ  INFORMATION SCIENCE10
13 B6074357 นางสาวอิงค์ญณัฏฐ์ ช้อนนาค  INFORMATION SCIENCE10
14 B6074456 นางสาวชุติมา อุ่นม่วง  INFORMATION SCIENCE10
15 B6074616 นางสาวณัฐมนต์ โพธิ์แก้ว  INFORMATION SCIENCE10
16 B6074784 นายสุภลักษณ์ เชยสกุล  INFORMATION SCIENCE (ENTERPRISE SOFTWARE)10
17 B6074876 นางสาวธันยพร ภู่ผ่าน  INFORMATION SCIENCE (Digital Communication)10
18 B6074890 นายนริศ ปฏิมาภรณ์ชัย  INFORMATION SCIENCE (ENTERPRISE SOFTWARE)10
 สำนักวิชาเทคโนโลยีการเกษตร
19 B5750726 นายปณิธาน กรีจังหรีด  CROP PRODUCTION TECHNOLOGY 10
20 B5950904 นางสาวณัฐสิมา สุดสวาท  FOOD TECHNOLOGY10
21 B5951284 นางสาวศิญารัตน์ กริ่งกระโทก  FOOD TECHNOLOGY10
 สำนักวิชาวิศวกรรมศาสตร์
22 B5821921 นายวรินทร วารินทร์  Agricultural and Food Engineering10
23 B5823727 นางสาววิทวัล จำปาหอม  Electronic Engineering10
24 B5905720 นายฤทธิพงษ์ เอี่ยมอุไร  EE10
25 B5918317 นายณัฐพงศ์ ทวีปรักษา  PE10
26 B6000981 นายวัฒนะ เลิศวิวัฒน์  Geological Engineering10
27 B6002268 นางสาวสิรินประพา หวังแนบกลาง  Manufacturing Automation and Robotics Engineering10
28 B6004811 นางสาวจุฑามาส คงเจริญ  IE10
29 B6005092 นางสาวณัฐธิชา กล้าหาญ  Metallurgical Engineering60
30 B6007607 นายเดชาวัต นารถสูง  TCE10
31 B6008161 นายประเสริฐศักดิ์ มาลัยยะ  TCE10
32 B6011628 นางสาวสมฤทัย ชัยวงษ์  Geological Engineering10
33 B6014223 นายสุบรรชา สวัสดี  CPE10
34 B6015909 นายกิตติศักดิ์ เพชรแหน  CPE10
35 B6105518 นายปริญญา ใจสูงเนิน  ME10
36 B6110314 นายณัฐพล พงศ์ศรีประชา  PETROLEUM ENGINEERING AND GEOTECHNOLOGY10
37 B6112851 นางสาวนารา รอดเทศ  PETROLEUM ENGINEERING AND GEOTECHNOLOGY10
38 B6117344 นายธนายุทธ อ่อนจรี  Agricultural and Food Engineering10
สถานภาพ :   10 = กำลังศึกษา  11 = รักษาสภาพการเป็นนักศึกษา  12 = ลาพักการศึกษา  13 = ให้พักการศึกษา  14 = คืนสภาพการเป็นนักศึกษา  40 = สำเร็จการศึกษา  41 = ได้รับเกียรติบัตร  60 = ลาออก  70 = ให้ออกเนื่องจากผลการเรียน  71 = ให้ออกเนื่องจากไม่ชำระเงิน  72 = ให้ออกเนื่องจากไม่มาลงทะเบียน  73 = ให้ออกเนื่องจากครบระยะเวลาศึกษา  74 = ให้ออกเนื่องจากวินัย  75 = ให้ออกเนื่องจากขาดคุณสมบัติ  76 = ให้ออกเพราะมหาวิทยาลัยสั่งลงโทษ  80 = สิ้นสุดสถานภาพนักศึกษา  81 = ได้รับสัมฤทธิบัตร  89 = เสียชีวิต  90 = ไม่มาขึ้นทะเบียนนักศึกษา  91 = รอขึ้นทะเบียนนักศึกษา  92 = เลื่อนขึ้นทะเบียนนักศึกษา  93 = สละสิทธิ์เข้าศึกษา  94 = ไม่ประสงค์เข้าศึกษา
   
      
    - การแสดงผลที่เหมาะสมแนะนำให้ใช้ browser เป็น Internet Explorer Version 5.0 ขึ้นไป
      และขนาดความกว้างหน้าจอ (Screen Area) เป็น 1024x768 pixels
        contact : ศูนย์บริการการศึกษา อาคารเรียนรวม 2 ทุกวันทำการ เวลา 8.30-16.30 น.