รายชื่อนศ.
รายวิชา213305 : ENGLISH FOR CAREERS
กลุ่ม3
--
ระดับการศึกษา ปริญญาตรี
ปีการศึกษา 2562 ภาคการศึกษาที่ 2
ดึงข้อมูลนศ.สู่    
ลำดับ รหัสชื่อหลักสูตรสถานภาพ
 สำนักวิชาเทคโนโลยีสังคม
1 B6070076 นายณภัทร ทาจำปา  INFORMATION SCIENCE (Digital Communication)10
2 B6070106 นางสาวอุษณีย์ คำสงค์  INFORMATION SCIENCE (Digital Communication)10
3 B6070250 นางสาวจินตนา ทานะสุข  INFORMATION SCIENCE10
4 B6070298 นางสาวสกุนา เรียงใหม่  INFORMATION SCIENCE (Digital Communication)10
5 B6070304 นายพิเชษฐ์ ไชยสูงเนิน  INFORMATION SCIENCE (Digital Communication)10
6 B6070328 นางสาวเบญจวรรณ สามิภักดิ์  INFORMATION SCIENCE (Digital Communication)10
7 B6070342 นางสาวสุภาวดี ศรีใส  INFORMATION SCIENCE (Digital Communication)10
8 B6070373 นางสาวชญานิศ ชำนิจศิลป์  INFORMATION SCIENCE (Digital Communication)10
9 B6070441 นางสาวชญาดา วรเวทย์พิสุทธิ์  INFORMATION SCIENCE10
10 B6070472 นางสาวสุพิชฌาย์ ราศีวรัตน์  INFORMATION SCIENCE (Digital Communication)10
11 B6070526 นางสาวณัฏฐพัชร เกิดนอก  INFORMATION SCIENCE10
12 B6070601 นายกฤษดา เจนประโคน  INFORMATION SCIENCE (ENTERPRISE SOFTWARE)10
13 B6070632 นายภัทรดนัย บุญเกิด  INFORMATION SCIENCE (ENTERPRISE SOFTWARE)10
14 B6070717 นางสาวอรอนงค์ งำเมืองตึง  INFORMATION SCIENCE (Digital Communication)10
15 B6070748 นางสาวสุธารส สุขเฟื่องฟู  INFORMATION SCIENCE (Digital Communication)10
16 B6070786 นายกรวิชญ์ อ้อมกิ่ง  INFORMATION SCIENCE10
17 B6070816 นางสาวกัลยาณี ผันกลาง  INFORMATION SCIENCE (ENTERPRISE SOFTWARE)10
18 B6070823 นางสาวครุวาร ไชโยธา  INFORMATION SCIENCE (ENTERPRISE SOFTWARE)10
19 B6070861 นางสาวสุชาดา เดชดอน  INFORMATION SCIENCE (Digital Communication)10
20 B6070953 นางสาวสุกานดา กันยายน  INFORMATION SCIENCE10
21 B6071004 นายอภิพัฒน์ อวยสวัสดิ์  INFORMATION SCIENCE (Digital Communication)10
22 B6071073 นายนาราชา หงษ์ทอง  INFORMATION SCIENCE (Digital Communication)10
23 B6071158 นางสาวจัตตารีย์ คุณชื่น  INFORMATION SCIENCE (Digital Communication)10
24 B6071233 นางสาวเพชรดา ทวยทา  INFORMATION SCIENCE (Digital Communication)10
25 B6073176 นางสาวกิกานดา บุญธรรม  INFORMATION SCIENCE10
26 B6073206 นางสาวชุติกาญจน์ ทองสุก  INFORMATION SCIENCE (Digital Communication)10
27 B6073312 นายศรีสยาม หมายเหนี่ยวกลาง  INFORMATION SCIENCE (Digital Communication)10
28 B6073350 นายวีรวัฒน์ โชติกลาง  INFORMATION SCIENCE (Digital Communication)10
29 B6073374 นางสาววลันดา สุขมี  INFORMATION SCIENCE (Digital Communication)10
30 B6073381 นางสาวกานติ์ชนิต บุตรมี  Not Yet Specified10
31 B6073398 นายกฤติกร ธรรมบุตร  INFORMATION SCIENCE (ENTERPRISE SOFTWARE)10
32 B6073442 นางสาวณัฐมล โพธิ์ดอกไม้  INFORMATION SCIENCE (Digital Communication)10
33 B6073459 นางสาววิภารัตน์ เหมืองหลิ่ง  INFORMATION SCIENCE (Digital Communication)10
34 B6073473 นางสาววงณัฐธี แสนพล  INFORMATION SCIENCE (Digital Communication)10
35 B6073510 นายณัฐนนท์ พรมศรี  INFORMATION SCIENCE10
36 B6073770 นางสาวนุศรา เกื้อกิจ  INFORMATION SCIENCE (Digital Communication)10
37 B6073787 นางสาวสุธิตา จงมหาสวัสดิ์  INFORMATION SCIENCE10
38 B6073947 นายนนทวัฒน์ จวนประเสริฐ  INFORMATION SCIENCE (ENTERPRISE SOFTWARE)10
39 B6074623 นายกิตติทัศน์ สิทธิจันทร์  INFORMATION SCIENCE10
 สำนักวิชาเทคโนโลยีการเกษตร
40 B5950102 นางสาวกนกวรรณ ชมภูทิพย์  CROP PRODUCTION TECHNOLOGY 10
สถานภาพ :   10 = กำลังศึกษา  11 = รักษาสภาพการเป็นนักศึกษา  12 = ลาพักการศึกษา  13 = ให้พักการศึกษา  14 = คืนสภาพการเป็นนักศึกษา  40 = สำเร็จการศึกษา  41 = ได้รับเกียรติบัตร  60 = ลาออก  70 = ให้ออกเนื่องจากผลการเรียน  71 = ให้ออกเนื่องจากไม่ชำระเงิน  72 = ให้ออกเนื่องจากไม่มาลงทะเบียน  73 = ให้ออกเนื่องจากครบระยะเวลาศึกษา  74 = ให้ออกเนื่องจากวินัย  75 = ให้ออกเนื่องจากขาดคุณสมบัติ  76 = ให้ออกเพราะมหาวิทยาลัยสั่งลงโทษ  80 = สิ้นสุดสถานภาพนักศึกษา  81 = ได้รับสัมฤทธิบัตร  89 = เสียชีวิต  90 = ไม่มาขึ้นทะเบียนนักศึกษา  91 = รอขึ้นทะเบียนนักศึกษา  92 = เลื่อนขึ้นทะเบียนนักศึกษา  93 = สละสิทธิ์เข้าศึกษา  94 = ไม่ประสงค์เข้าศึกษา
   
      
    - การแสดงผลที่เหมาะสมแนะนำให้ใช้ browser เป็น Internet Explorer Version 5.0 ขึ้นไป
      และขนาดความกว้างหน้าจอ (Screen Area) เป็น 1024x768 pixels
        contact : ศูนย์บริการการศึกษา อาคารเรียนรวม 2 ทุกวันทำการ เวลา 8.30-16.30 น.