รายชื่อนศ.
รายวิชา213305 : ENGLISH FOR CAREERS
กลุ่ม14
--
ระดับการศึกษา ปริญญาตรี
ปีการศึกษา 2562 ภาคการศึกษาที่ 2
ดึงข้อมูลนศ.สู่    
ลำดับ รหัสชื่อหลักสูตรสถานภาพ
 สำนักวิชาเทคโนโลยีสังคม
1 B5971060 นางสาวกัญญารัตน์ จันทรจร  MANAGEMENT (MARKETING MANAGEMENT)10
2 B5971091 นางสาววาสนา หุตะเสวี  MANAGEMENT (LOGISTICS MANAGEMENT)10
3 B5971107 นางสาวณรินรดา บุญเปลื้อง  MANAGEMENT (ENTREPRENEURSHIP)10
4 B5971114 นางสาวสุพรรณนิกา มีสันเทียะ  MANAGEMENT (LOGISTICS MANAGEMENT)10
5 B5971121 นางสาวสุนิสา เทดี  MANAGEMENT (LOGISTICS MANAGEMENT)10
6 B5971138 นายศุภชัย ไกรกลาง  MANAGEMENT (MARKETING MANAGEMENT)10
7 B5971169 นางสาวรัชวิภา ดอนชมภู  MANAGEMENT (LOGISTICS MANAGEMENT)10
8 B5971176 นางสาววรัญญา ชัยศิริอุดมโชค  MANAGEMENT (LOGISTICS MANAGEMENT)10
9 B5971190 นางสาวเสาวลักษณ์ นินพุดซา  MANAGEMENT (LOGISTICS MANAGEMENT)10
10 B5971206 นายทรงวุฒิ เมืองแสน  MANAGEMENT (LOGISTICS MANAGEMENT)10
11 B5971220 นางสาวชัชฎาภา ชุนรัมย์  MANAGEMENT (LOGISTICS MANAGEMENT)10
12 B5971251 นางสาวจิราวรรณ บัวใหญ่  MANAGEMENT (ENTREPRENEURSHIP)10
13 B5971299 นางสาวกนิษฐา พุทธขิน  MANAGEMENT (LOGISTICS MANAGEMENT)10
14 B5971343 นางสาวรัชชา สนเจริญ  MANAGEMENT (LOGISTICS MANAGEMENT)10
15 B5971350 นางสาวอรวรรณ ไวมาตร  MANAGEMENT (LOGISTICS MANAGEMENT)10
16 B5971428 นางสาวมยุรา ชุมพาลี  MANAGEMENT (LOGISTICS MANAGEMENT)10
17 B5971473 นางสาวสุทธิดา ม้วนทอง  MANAGEMENT (MARKETING MANAGEMENT)10
18 B5971732 นายชยางกูร กงแก้ว  MANAGEMENT (LOGISTICS MANAGEMENT)10
19 B5971855 นางสาวกมลชนก จอมกิ่ง  MANAGEMENT (ENTREPRENEURSHIP)10
20 B5971862 นางสาวชนาภา เหลื่อมล้ำ  MANAGEMENT (LOGISTICS MANAGEMENT)10
21 B5971879 นางสาวณัฐณาภรณ์ ทวีพุดซา  MANAGEMENT (MARKETING MANAGEMENT)10
22 B5971886 นางสาวบุษราคัม แหขุนทด  MANAGEMENT (LOGISTICS MANAGEMENT)10
23 B5971893 นางสาวจงกล ภู่ถนนนอก  MANAGEMENT (MARKETING MANAGEMENT)10
24 B5972098 นายภูริวัฒน์ วรรณโท  MANAGEMENT (LOGISTICS MANAGEMENT)10
25 B5972234 นายธนภัทร คำมาก  MANAGEMENT (MARKETING MANAGEMENT)10
26 B5972241 นางสาวจารุวรรณ ดอนกิ่ง  MANAGEMENT (LOGISTICS MANAGEMENT)10
27 B5972913 นางสาวอริสา ไพบูลย์ศรีนครา  MANAGEMENT (LOGISTICS MANAGEMENT)10
28 B5972944 นางสาวกรกนก สงวนสิน  MANAGEMENT (LOGISTICS MANAGEMENT)10
29 B5973019 นางสาวณิชารัตน์ วงศ์นาค  MANAGEMENT (LOGISTICS MANAGEMENT)10
30 B5973033 นายณัฐพงษ์ สิทธิโคตร  MANAGEMENT (LOGISTICS MANAGEMENT)10
31 B5973149 นางสาวพัณณพัช ศรีนาค  MANAGEMENT (LOGISTICS MANAGEMENT)10
32 B5973200 นางสาวณัฐมน คำนุ  MANAGEMENT (LOGISTICS MANAGEMENT)10
33 B5973217 นางสาวกนกวรรณ นวนศรี  MANAGEMENT (LOGISTICS MANAGEMENT)10
34 B5973330 นางสาวสุนิตย์ตรา รอดตรง  MANAGEMENT (LOGISTICS MANAGEMENT)10
35 B5973347 นางสาวสุภาพร สุขคำปา  MANAGEMENT (LOGISTICS MANAGEMENT)10
36 B6120795 นางสาวธราดา โชคทรัพย์  MANAGEMENT TECHNOLOGY (ENTREPRENEURSHIP)10
 สำนักวิชาวิศวกรรมศาสตร์
37 B5906451 นางสาวนันทวัน กลมเกลียว  Geological Engineering10
38 B5908615 นายภาณุพงษ์ โคตรเครื่อง  Environmental Engineering10
39 B6116736 นายเรืองยศ หนานเจียง  AERONAUTICAL ENGINEERING10
40 B6118631 นายธนบดี เพชรรี่  CPE10
สถานภาพ :   10 = กำลังศึกษา  11 = รักษาสภาพการเป็นนักศึกษา  12 = ลาพักการศึกษา  13 = ให้พักการศึกษา  14 = คืนสภาพการเป็นนักศึกษา  40 = สำเร็จการศึกษา  41 = ได้รับเกียรติบัตร  60 = ลาออก  70 = ให้ออกเนื่องจากผลการเรียน  71 = ให้ออกเนื่องจากไม่ชำระเงิน  72 = ให้ออกเนื่องจากไม่มาลงทะเบียน  73 = ให้ออกเนื่องจากครบระยะเวลาศึกษา  74 = ให้ออกเนื่องจากวินัย  75 = ให้ออกเนื่องจากขาดคุณสมบัติ  76 = ให้ออกเพราะมหาวิทยาลัยสั่งลงโทษ  80 = สิ้นสุดสถานภาพนักศึกษา  81 = ได้รับสัมฤทธิบัตร  89 = เสียชีวิต  90 = ไม่มาขึ้นทะเบียนนักศึกษา  91 = รอขึ้นทะเบียนนักศึกษา  92 = เลื่อนขึ้นทะเบียนนักศึกษา  93 = สละสิทธิ์เข้าศึกษา  94 = ไม่ประสงค์เข้าศึกษา
   
      
    - การแสดงผลที่เหมาะสมแนะนำให้ใช้ browser เป็น Internet Explorer Version 5.0 ขึ้นไป
      และขนาดความกว้างหน้าจอ (Screen Area) เป็น 1024x768 pixels
        contact : ศูนย์บริการการศึกษา อาคารเรียนรวม 2 ทุกวันทำการ เวลา 8.30-16.30 น.