รายชื่อนศ.
รายวิชา213305 : ENGLISH FOR CAREERS
กลุ่ม9
--
ระดับการศึกษา ปริญญาตรี
ปีการศึกษา 2562 ภาคการศึกษาที่ 2
ดึงข้อมูลนศ.สู่    
ลำดับ รหัสชื่อหลักสูตรสถานภาพ
 สำนักวิชาแพทยศาสตร์
1 B6126162 นางสาวมัฌฌิมา ศรีสุวรรณ  DOCTOR OF MEDICINE10
2 B6126179 นางสาวพันวัสสา พัวพันธุ์  DOCTOR OF MEDICINE10
3 B6126186 นางสาวพรรณสร จิตรพิทักษ์เลิศ  DOCTOR OF MEDICINE10
4 B6126193 นางสาวอัญญาวีร์ สุทธิพิธาวัชร์  DOCTOR OF MEDICINE10
5 B6126216 นางสาววริญญา ควรคำนวน  DOCTOR OF MEDICINE10
6 B6126223 นางสาวธนิดา แสนสุขเจริญผล  DOCTOR OF MEDICINE10
7 B6126230 นางสาวสาธิดา สุภัทรวณิชย์  DOCTOR OF MEDICINE10
8 B6126247 นางสาวธนัชชา มีตุวงศ์  DOCTOR OF MEDICINE10
9 B6126254 นายฐาปนพงศ์ ชัยเสนา  DOCTOR OF MEDICINE10
10 B6126278 นางสาวศุภิสรา อิ่มใจ  DOCTOR OF MEDICINE10
11 B6126285 นายนพกร นิธิชัยอนันต์  DOCTOR OF MEDICINE10
12 B6126292 นายศิวกร ยอดอินทร์  DOCTOR OF MEDICINE10
13 B6126308 นางสาววราภรณ์ อริพงษ์  DOCTOR OF MEDICINE10
14 B6126315 นายวรลภย์ จ่างจิตต์  DOCTOR OF MEDICINE10
15 B6126322 นายธนวันต์ ปัญญาเฟื่อง  DOCTOR OF MEDICINE10
16 B6126339 นายนพรุจ ครบนพรัตน์  DOCTOR OF MEDICINE10
17 B6126346 นายนพสิทธิ์ ลิ้มประสิทธิ์ชน  DOCTOR OF MEDICINE10
18 B6126353 นางสาวจีราพัชร ยอดพรหม  DOCTOR OF MEDICINE10
19 B6126360 นายกวิน วงษ์พิริยะไพฑูรย์  DOCTOR OF MEDICINE10
20 B6126377 นายวชิรวิทย์ กิจอานันท์  DOCTOR OF MEDICINE10
21 B6126384 นายศุภวิชญ์ ศิริญญามาศ  DOCTOR OF MEDICINE10
22 B6126391 นายกีรติ คงศักดิ์ตระกูล  DOCTOR OF MEDICINE10
23 B6126407 นางสาววโรดม โห้พันธ์  DOCTOR OF MEDICINE10
24 B6126414 นางสาวฐิรนันท์ เนตรวงศ์  DOCTOR OF MEDICINE10
25 B6126421 นายวริทธิ์ อิทธิพันธุวัฒน์  DOCTOR OF MEDICINE10
26 B6126438 นายปัญญาวุฒิ เจริญวัฒน์  DOCTOR OF MEDICINE10
27 B6126445 นายฐานันดร ผักบัวเงิน  DOCTOR OF MEDICINE10
28 B6126452 นางสาวยาหยี ภิญโญดม  DOCTOR OF MEDICINE10
29 B6126469 นายธีรโชติ เจริญเกรียงสกุล  DOCTOR OF MEDICINE10
30 B6126476 นายธีระเดช ชมชื่น  DOCTOR OF MEDICINE10
31 B6126483 นางสาวปาจรีย์ ชวลิตศิริเศรษฐ์  DOCTOR OF MEDICINE10
32 B6126490 นายสาริน กว้างสวาสดิ์  DOCTOR OF MEDICINE10
33 B6126506 นางสาวจุฑามาศ ปราณี  DOCTOR OF MEDICINE10
34 B6126513 นางสาวสิริกร ปะวะโค  DOCTOR OF MEDICINE10
35 B6126520 นางสาวศรัญญา ศรีสุธรรม  DOCTOR OF MEDICINE10
36 B6126537 นางสาวกาญจนรัฐ ศุภพิพัฒน์กุล  DOCTOR OF MEDICINE10
37 B6126544 นายณภัทร วรรณโพธิ์กลาง  DOCTOR OF MEDICINE10
38 B6126551 นายดนตรี วงษ์วิจิตรสุข  DOCTOR OF MEDICINE10
39 B6126568 นางสาวพีรยานันท์ เทียนใช้ดี  DOCTOR OF MEDICINE10
40 B6126575 นางสาวพัชรพร มณีสาร  DOCTOR OF MEDICINE10
สถานภาพ :   10 = กำลังศึกษา  11 = รักษาสภาพการเป็นนักศึกษา  12 = ลาพักการศึกษา  13 = ให้พักการศึกษา  14 = คืนสภาพการเป็นนักศึกษา  40 = สำเร็จการศึกษา  41 = ได้รับเกียรติบัตร  60 = ลาออก  70 = ให้ออกเนื่องจากผลการเรียน  71 = ให้ออกเนื่องจากไม่ชำระเงิน  72 = ให้ออกเนื่องจากไม่มาลงทะเบียน  73 = ให้ออกเนื่องจากครบระยะเวลาศึกษา  74 = ให้ออกเนื่องจากวินัย  75 = ให้ออกเนื่องจากขาดคุณสมบัติ  76 = ให้ออกเพราะมหาวิทยาลัยสั่งลงโทษ  80 = สิ้นสุดสถานภาพนักศึกษา  81 = ได้รับสัมฤทธิบัตร  89 = เสียชีวิต  90 = ไม่มาขึ้นทะเบียนนักศึกษา  91 = รอขึ้นทะเบียนนักศึกษา  92 = เลื่อนขึ้นทะเบียนนักศึกษา  93 = สละสิทธิ์เข้าศึกษา  94 = ไม่ประสงค์เข้าศึกษา
   
      
    - การแสดงผลที่เหมาะสมแนะนำให้ใช้ browser เป็น Internet Explorer Version 5.0 ขึ้นไป
      และขนาดความกว้างหน้าจอ (Screen Area) เป็น 1024x768 pixels
        contact : ศูนย์บริการการศึกษา อาคารเรียนรวม 2 ทุกวันทำการ เวลา 8.30-16.30 น.