รายชื่อนศ.
รายวิชา213305 : ENGLISH FOR CAREERS
กลุ่ม6
--
ระดับการศึกษา ปริญญาตรี
ปีการศึกษา 2562 ภาคการศึกษาที่ 2
ดึงข้อมูลนศ.สู่    
ลำดับ รหัสชื่อหลักสูตรสถานภาพ
 สำนักวิชาวิศวกรรมศาสตร์
1 B6000431 นางสาวพรรณนิษา รักบุญ  Geological Engineering10
2 B6001070 นายธีรนิตย์ ปัญโญ  Geological Engineering10
3 B6001445 นางสาวเนตรชนก มังธานี  Geological Engineering10
4 B6001452 นางสาวสิรินันท์ ศรีอุดร  Geological Engineering10
5 B6001711 นายธนกร บุราณสาร  Geological Engineering10
6 B6002091 นางสาวกชามาศ ศรีวิเศษ  Geological Engineering10
7 B6002145 นายสกรรจ์ เครือสุคนธ์  Geological Engineering10
8 B6002251 นางสาวสุพัตรา พงษ์ไทย  Geological Engineering10
9 B6002428 นางสาวเบญจมาภรณ์ ทุ่งกลาง  Geological Engineering10
10 B6002534 นางสาวสุดาพร ใจมนต์  Geological Engineering10
11 B6003197 นางสาวสุวัจนี จากโคกสูง  Geological Engineering10
12 B6003715 นางสาวสุดารัตน์ เกษแก้ว  Geological Engineering10
13 B6004019 นางสาววรางคณา สกุลเนตร  Geological Engineering10
14 B6005207 นางสาวนัฏฐิกา รักวิเศษ  Geological Engineering10
15 B6006167 นางสาวเยาวลักษณ์ กันภัย  Geological Engineering10
16 B6006198 นางสาวปิยธิดา แขวนสันเทียะ  Geological Engineering10
17 B6006341 นางสาวนภสร สมนอก  Geological Engineering10
18 B6007188 นายศตวรรษ แก้วปัญญา  Geological Engineering10
19 B6008710 นางสาวอริษา แก่นสาร  Geological Engineering10
20 B6010904 นางสาวพรนภา แสงสวาท  Geological Engineering10
21 B6011758 นางสาวพิชญาภา สัจจะเขต  Geological Engineering10
22 B6013134 นางสาวเกศเกล้า กิจขุนทด  Geological Engineering10
23 B6013516 นางสาวกรรจนา นามสุวรรณ์  Geological Engineering10
24 B6015671 นายรัฐธรรมนูญ ปุริเส  Geological Engineering10
25 B6017200 นางสาวชิษณุภรณ์ สุริยะศรี  Geological Engineering10
26 B6018009 นางสาวบุญฒิตา หินสูงเนิน  Geological Engineering10
27 B6018016 นายปณิธาน ชัยวงศ์  Geological Engineering10
28 B6018047 นางสาวน้องพลอย พวงทอง  Geological Engineering10
29 B6018054 นายยศพล ลาภยิ่งยง  Geological Engineering10
30 B6018061 นางสาวสุวัจนี พูนดี  Geological Engineering10
31 B6018115 นางสาวนภัตสร ตัณฑ์สุระ  Geological Engineering10
32 B6018146 นางสาวจริญญาภรณ์ โหมนอก  Geological Engineering10
33 B6018832 นายชานน ปิยะวงศ์  Geological Engineering10
34 B6020309 นางสาวผกามาศ ทีปะลา  Geological Engineering10
35 B6021290 นางสาวสุธิดา ขันซ้าย  Geological Engineering10
36 B6021504 นางสาวปิยะธิดา ทีปะลา  Geological Engineering10
37 B6022297 นายทวิช ทองสถิตย์  Geological Engineering10
38 B6025458 นายปฏิญญา รุ่งเรืองศิลป์  Geological Engineering10
39 B6025557 นายอรรณพ ศุภกาญจน์ไพโรจน์  Geological Engineering10
40 B6026028 นายอัครพล แสงคณิต  Geological Engineering10
สถานภาพ :   10 = กำลังศึกษา  11 = รักษาสภาพการเป็นนักศึกษา  12 = ลาพักการศึกษา  13 = ให้พักการศึกษา  14 = คืนสภาพการเป็นนักศึกษา  40 = สำเร็จการศึกษา  41 = ได้รับเกียรติบัตร  60 = ลาออก  70 = ให้ออกเนื่องจากผลการเรียน  71 = ให้ออกเนื่องจากไม่ชำระเงิน  72 = ให้ออกเนื่องจากไม่มาลงทะเบียน  73 = ให้ออกเนื่องจากครบระยะเวลาศึกษา  74 = ให้ออกเนื่องจากวินัย  75 = ให้ออกเนื่องจากขาดคุณสมบัติ  76 = ให้ออกเพราะมหาวิทยาลัยสั่งลงโทษ  80 = สิ้นสุดสถานภาพนักศึกษา  81 = ได้รับสัมฤทธิบัตร  89 = เสียชีวิต  90 = ไม่มาขึ้นทะเบียนนักศึกษา  91 = รอขึ้นทะเบียนนักศึกษา  92 = เลื่อนขึ้นทะเบียนนักศึกษา  93 = สละสิทธิ์เข้าศึกษา  94 = ไม่ประสงค์เข้าศึกษา
   
      
    - การแสดงผลที่เหมาะสมแนะนำให้ใช้ browser เป็น Internet Explorer Version 5.0 ขึ้นไป
      และขนาดความกว้างหน้าจอ (Screen Area) เป็น 1024x768 pixels
        contact : ศูนย์บริการการศึกษา อาคารเรียนรวม 2 ทุกวันทำการ เวลา 8.30-16.30 น.