รายชื่อนศ.
รายวิชา213305 : ENGLISH FOR CAREERS
กลุ่ม1
--
ระดับการศึกษา ปริญญาตรี
ปีการศึกษา 2562 ภาคการศึกษาที่ 2
ดึงข้อมูลนศ.สู่    
ลำดับ รหัสชื่อหลักสูตรสถานภาพ
 สำนักวิชาเทคโนโลยีสังคม
1 B6070021 นายภาคภูมิ พันพิลึก  INFORMATION SCIENCE (Digital Communication)10
2 B6070137 นายชนม์ชนก พิมพ์จันทร์  INFORMATION SCIENCE (Digital Communication)10
3 B6070175 นายดาวฝน ต้นพิมพ์  INFORMATION SCIENCE (Digital Communication)10
4 B6070335 นางสาวอริษา เพียรสูงเนิน  INFORMATION SCIENCE (ENTERPRISE SOFTWARE)10
5 B6070533 นางสาวปนัดดา ดอกนารี  INFORMATION SCIENCE (ENTERPRISE SOFTWARE)10
6 B6070618 นายพุฒิพงษ์ อนุลีจันทร์  INFORMATION SCIENCE (Digital Communication)10
7 B6070663 นางสาวธัญวรัตน์ ยิ่งยศ  INFORMATION SCIENCE (Digital Communication)10
8 B6070687 นางสาวณัฐนรี ชมภูพื้น  INFORMATION SCIENCE10
9 B6070724 นางสาววราภรณ์ เฟื่องเกษม  INFORMATION SCIENCE (ENTERPRISE SOFTWARE)10
10 B6070793 นางสาวจตุพร มาตเริง  INFORMATION SCIENCE10
11 B6070878 นายอนันต์ยศ แก้วละมุล  INFORMATION SCIENCE (ENTERPRISE SOFTWARE)10
12 B6070885 นางสาวสุวิชยากร วัชระวงศ์บดี  INFORMATION SCIENCE10
13 B6070991 นางสาวอภิชญา สิงห์รักษ์  INFORMATION SCIENCE10
14 B6071011 นางสาวชไมพร มะโนรัตน์  INFORMATION SCIENCE10
15 B6071035 นางสาวนาราภัทร รวยทรัพย์  INFORMATION SCIENCE (ENTERPRISE SOFTWARE)10
16 B6071059 นางสาวจันทกานต์ จันทแก้ว  INFORMATION SCIENCE10
17 B6071134 นายณัฐชนน แซ่โค้ว  INFORMATION SCIENCE (Digital Communication)10
18 B6071202 นายธนชัย เกษศิริโยธิน  INFORMATION SCIENCE10
19 B6071257 นางสาวมาลินี ลีสอนตะ  INFORMATION SCIENCE10
20 B6071264 นางสาวอภิชญา รักษ์สูงเนิน  INFORMATION SCIENCE10
21 B6073282 นางสาวฐิติมา สังฆมะณี  INFORMATION SCIENCE10
22 B6073305 นางสาวมิ่งขวัญ ธีระโรจนพงษ์  INFORMATION SCIENCE10
23 B6073367 นางสาวคณิตา จันทร์สีเงิน  INFORMATION SCIENCE (ENTERPRISE SOFTWARE)10
24 B6073428 นายสิริพงษ์ ผาวงษ์หา  INFORMATION SCIENCE (Digital Communication)10
25 B6073466 นางสาวรัชนีกร เจาะนอก  INFORMATION SCIENCE10
26 B6073534 นายพงษชาติ เฟื่องคำ  INFORMATION SCIENCE (ENTERPRISE SOFTWARE)10
27 B6073565 นางสาวอนามวิกา ชาวกล้า  INFORMATION SCIENCE10
28 B6073589 นางสาวปลายฟ้า ถะเถิงพรมราช  INFORMATION SCIENCE (Digital Communication)10
29 B6073725 นายวิธาน จันทมาศ  INFORMATION SCIENCE (ENTERPRISE SOFTWARE)10
30 B6073879 นางสาวสิรินาฎ บุญมา  INFORMATION SCIENCE10
31 B6073992 นางสาวพอฤทัย แห้วเพ็ชร  INFORMATION SCIENCE (ENTERPRISE SOFTWARE)10
32 B6074043 นายวรวุฒิ ทรัพย์กลาง  INFORMATION SCIENCE (ENTERPRISE SOFTWARE)10
33 B6074135 นายชินพัทธ์ ลีวัชรกุล  INFORMATION SCIENCE (Digital Communication)10
34 B6074227 นางสาวกัญญาพร เปรมภิรักษ์  INFORMATION SCIENCE (Digital Communication)10
35 B6074234 นางสาวณัฐฐาพร งามสูงเนิน  INFORMATION SCIENCE (Digital Communication)10
36 B6074333 นางสาวสุนิตา สถิตพงศ์ผาติ  INFORMATION SCIENCE10
37 B6075460 นางสาวปณิชา ภูวโชติธนากุล  INFORMATION SCIENCE (ENTERPRISE SOFTWARE)10
38 B6075538 นายกิตติพัฒน์ ทองศรี  INFORMATION SCIENCE (ENTERPRISE SOFTWARE)10
39 B6075583 นางสาวปณิตา ดอกพิกุล  INFORMATION SCIENCE (ENTERPRISE SOFTWARE)10
สถานภาพ :   10 = กำลังศึกษา  11 = รักษาสภาพการเป็นนักศึกษา  12 = ลาพักการศึกษา  13 = ให้พักการศึกษา  14 = คืนสภาพการเป็นนักศึกษา  40 = สำเร็จการศึกษา  41 = ได้รับเกียรติบัตร  60 = ลาออก  70 = ให้ออกเนื่องจากผลการเรียน  71 = ให้ออกเนื่องจากไม่ชำระเงิน  72 = ให้ออกเนื่องจากไม่มาลงทะเบียน  73 = ให้ออกเนื่องจากครบระยะเวลาศึกษา  74 = ให้ออกเนื่องจากวินัย  75 = ให้ออกเนื่องจากขาดคุณสมบัติ  76 = ให้ออกเพราะมหาวิทยาลัยสั่งลงโทษ  80 = สิ้นสุดสถานภาพนักศึกษา  81 = ได้รับสัมฤทธิบัตร  89 = เสียชีวิต  90 = ไม่มาขึ้นทะเบียนนักศึกษา  91 = รอขึ้นทะเบียนนักศึกษา  92 = เลื่อนขึ้นทะเบียนนักศึกษา  93 = สละสิทธิ์เข้าศึกษา  94 = ไม่ประสงค์เข้าศึกษา
   
      
    - การแสดงผลที่เหมาะสมแนะนำให้ใช้ browser เป็น Internet Explorer Version 5.0 ขึ้นไป
      และขนาดความกว้างหน้าจอ (Screen Area) เป็น 1024x768 pixels
        contact : ศูนย์บริการการศึกษา อาคารเรียนรวม 2 ทุกวันทำการ เวลา 8.30-16.30 น.