รายชื่อนศ.
รายวิชา528318 : POLYMER PROCESSING LABORATORY I
กลุ่ม2
--
ระดับการศึกษา ปริญญาตรี
ปีการศึกษา 2562 ภาคการศึกษาที่ 2
ดึงข้อมูลนศ.สู่    
ลำดับ รหัสชื่อหลักสูตรสถานภาพ
 สำนักวิชาวิศวกรรมศาสตร์
1 B5901661 นายธีรพล ไชยขวัญ  PE10
2 B5901845 นายภาสกร แบบพิมาย  PE10
3 B5902484 นางสาวปิยากร ตราทอง  PE10
4 B5907755 นางสาวปิยาภรณ์ ยันสังกัด  PE10
5 B5908172 นายพัฒนวัฒน์ อุทก  PE10
6 B5908462 นายยุทธชัย วรรณทอง  PE10
7 B5908837 นายนฤเบศร์ เค้าอ้น  PE10
8 B5908950 นางสาวกาญจนา ไปได้  PE10
9 B5909094 นางสาวชลธิชา โนวิรัมย์  PE10
10 B5909360 นางสาววราพร เอี่ยมงาม  PE10
11 B5910526 นายธนดล ไทธานี  PE10
12 B5910717 นายธันวา อบอุ่น  PE10
13 B5911523 นางสาวศรุตา วงศ์ชู  PE10
14 B5911660 นายธวัชชัย จวงตะขบ  PE10
15 B5912667 นางสาวปริญญา ลือกลาง  PE10
16 B5912940 นายรัฐพงศ์ ทองสกุล  PE10
17 B5913398 นายปฏิภาณ ชื่นตา  PE10
18 B5915194 นางสาววรรณวลี จันทา  PE10
19 B5917082 นายสิทธิชัย ปุณริบูรณ์  PE10
20 B5918379 นางสาวอิศรากรณ์ อัคษร  PE10
21 B5918386 นายพงศภัค อดุลย์ศักดิ์  PE10
22 B5918591 นายมนตรี ถิ่นก้อง  PE10
23 B5918621 นางสาวกมลทิพย์ แก่นเพ็ชร  PE10
24 B5918683 นางสาวชลพินธุ์ ตาอินบุตร  PE10
25 B5922321 นางสาวศิรินญา โคตรทุมมี  PE10
26 B5927739 นายอภิรัฐ จันทะศูนย์  PE10
27 B5927876 นางสาวรชา ห่อทอง  PE10
28 B6000141 นางสาวจิตติมาพร วิเชียรพันธุ์  PE10
29 B6000158 นางสาวธัชณัน วันทาแท่น  PE10
30 B6000592 นางสาวกัญชพร ฝางชัยภูมิ  PE10
31 B6000608 นายศุภณัฐ บุญประเสริฐ  PE10
32 B6001322 นางสาวอรวรรณ เก่าพิมาย  PE10
33 B6004712 นางสาวบุศรินทร์ บุญเปล่ง  PE10
34 B6007638 นางสาวชนนิกานต์ วิชาชัย  PE10
35 B6012724 นางสาวดวงกมล ธูปขุนทด  PE10
36 B6013066 นางสาวศิรินทิพย์ บุญภา  PE10
37 B6014889 นายณิฏิพงศ์ บัณดิษฐ  PE10
38 B6015640 นายสุธิชา ภักดีสุวรรณ  PE10
39 B6016913 นางสาวเบญจภรณ์ สวัสดี  PE10
40 B6016920 นายกัณพล อภัยไธสง  PE10
41 B6016944 นางสาวสุภารัตน์ ไทยนาม  PE10
42 B6017927 นางสาวฐิติมา กิ่งแก้ว  PE10
43 B6018467 นางสาวเมวิวรรณ สีวะกุลลานนท์  PE10
44 B6024369 นางสาวอัศราพรรณ แวงดงบัง  PE10
45 B6025847 นางสาววิวรรณรัตน์ พลรัตน์  PE10
สถานภาพ :   10 = กำลังศึกษา  11 = รักษาสภาพการเป็นนักศึกษา  12 = ลาพักการศึกษา  13 = ให้พักการศึกษา  14 = คืนสภาพการเป็นนักศึกษา  40 = สำเร็จการศึกษา  41 = ได้รับเกียรติบัตร  60 = ลาออก  70 = ให้ออกเนื่องจากผลการเรียน  71 = ให้ออกเนื่องจากไม่ชำระเงิน  72 = ให้ออกเนื่องจากไม่มาลงทะเบียน  73 = ให้ออกเนื่องจากครบระยะเวลาศึกษา  74 = ให้ออกเนื่องจากวินัย  75 = ให้ออกเนื่องจากขาดคุณสมบัติ  76 = ให้ออกเพราะมหาวิทยาลัยสั่งลงโทษ  80 = สิ้นสุดสถานภาพนักศึกษา  81 = ได้รับสัมฤทธิบัตร  89 = เสียชีวิต  90 = ไม่มาขึ้นทะเบียนนักศึกษา  91 = รอขึ้นทะเบียนนักศึกษา  92 = เลื่อนขึ้นทะเบียนนักศึกษา  93 = สละสิทธิ์เข้าศึกษา  94 = ไม่ประสงค์เข้าศึกษา
   
      
    - การแสดงผลที่เหมาะสมแนะนำให้ใช้ browser เป็น Internet Explorer Version 5.0 ขึ้นไป
      และขนาดความกว้างหน้าจอ (Screen Area) เป็น 1024x768 pixels
        contact : ศูนย์บริการการศึกษา อาคารเรียนรวม 2 ทุกวันทำการ เวลา 8.30-16.30 น.