รายชื่อนศ.
รายวิชา109204 : BIOCHEMISTRY LABORATORY
กลุ่ม7
--
ระดับการศึกษา ปริญญาตรี
ปีการศึกษา 2562 ภาคการศึกษาที่ 2
ดึงข้อมูลนศ.สู่    
ลำดับ รหัสชื่อหลักสูตรสถานภาพ
 สำนักวิชาวิทยาศาสตร์
1 B5890644 นางสาวสุตาภัทร ภักดีธรรมคุณ  SPORTS SCIENCE10
2 B5980086 นางสาวพัชราภรณ์ นัยวิรัตน์  SPORTS SCIENCE10
3 B5980161 นายเมธกานต์ สวัสดี  SPORTS SCIENCE10
4 B5980314 นายวิษณุ ศรีจันทร์ดี  SPORTS SCIENCE10
5 B5980543 นายจิรายุส ครุฑใจกล้า  SPORTS SCIENCE10
6 B5980550 นายนนทวัฒน์ ราคาแก้ว  SPORTS SCIENCE10
7 B5980932 นางสาววัชราภรณ์ เสียงดี  SPORTS SCIENCE10
8 B6080488 นายพงศพัศ ประทุมนาค  SPORTS SCIENCE10
9 B6080549 นายวรรณรัตน์ โฉสูงเนิน  SPORTS SCIENCE10
10 B6080556 นายชัยศิริ ดีสัมพันธ์  SPORTS SCIENCE10
11 B6080587 นายณัฏฐวัตร นุ่นโชติ  SPORTS SCIENCE10
12 B6080594 นายชิษณุพงศ์ จันลุทิน  SPORTS SCIENCE10
13 B6080655 นายชานนท์ ศรีสายยนต์  SPORTS SCIENCE10
14 B6080679 นายเกียรติศักดิ์ สังข์มิตร  SPORTS SCIENCE10
15 B6080693 นายพัชรพล สู้ศึก  SPORTS SCIENCE10
16 B6080730 นายสมพงษ์ อัคราช  SPORTS SCIENCE10
17 B6080747 นายสุรเชษฐ์ มะปะเข  SPORTS SCIENCE10
18 B6080785 นายศุภฤกษ์ สีทาแก  SPORTS SCIENCE10
19 B6080792 นายพิทยุตม์ ฉิ่งเนียม  SPORTS SCIENCE10
20 B6080808 นางสาวอภิญญา ศรีสันต์  SPORTS SCIENCE10
21 B6080877 นางสาววิจิตรา ไพรบึง  SPORTS SCIENCE10
22 B6081041 นางสาวขวัญจิรา วรรณาเขียว  SPORTS SCIENCE10
23 B6120146 นายกิตติศักดิ์ แดงมั่นคง  SPORTS SCIENCE10
 สำนักวิชาเทคโนโลยีการเกษตร
24 B5953233 นางสาวสาวิตตรี จันทะนามศรี  ANIMAL PRODUCTION TECHNOLOGY 10
25 B6051280 นางสาวชนม์นิภา เทพกลาง  FOOD TECHNOLOGY10
 สำนักวิชาสาธารณสุขศาสตร์
26 B6062132 นางสาวจิราวรรณ ผลรุ่ง  ENVIRONMENTAL HEALTH10
27 B6062606 นางสาวเปรมกมล บุบผา  ENVIRONMENTAL HEALTH10
28 B6063900 นางสาวปรียานุช พลอนันต์  ENVIRONMENTAL HEALTH10
29 B6063924 นางสาวปัทมา อ่อนรัมย์  ENVIRONMENTAL HEALTH10
30 B6064006 นางสาววิภาวี ดีทั่ว  ENVIRONMENTAL HEALTH10
31 B6064051 นางสาวณัฐริกา สดช้อย  ENVIRONMENTAL HEALTH10
32 B6064174 นางสาวจรรยพร นิลชา  ENVIRONMENTAL HEALTH10
33 B6064181 นางสาวนงลักษณ์ พุทโธ  ENVIRONMENTAL HEALTH10
34 B6064938 นางสาวศศิธร ผลสมหวัง  ENVIRONMENTAL HEALTH10
สถานภาพ :   10 = กำลังศึกษา  11 = รักษาสภาพการเป็นนักศึกษา  12 = ลาพักการศึกษา  13 = ให้พักการศึกษา  14 = คืนสภาพการเป็นนักศึกษา  40 = สำเร็จการศึกษา  41 = ได้รับเกียรติบัตร  60 = ลาออก  70 = ให้ออกเนื่องจากผลการเรียน  71 = ให้ออกเนื่องจากไม่ชำระเงิน  72 = ให้ออกเนื่องจากไม่มาลงทะเบียน  73 = ให้ออกเนื่องจากครบระยะเวลาศึกษา  74 = ให้ออกเนื่องจากวินัย  75 = ให้ออกเนื่องจากขาดคุณสมบัติ  76 = ให้ออกเพราะมหาวิทยาลัยสั่งลงโทษ  80 = สิ้นสุดสถานภาพนักศึกษา  81 = ได้รับสัมฤทธิบัตร  89 = เสียชีวิต  90 = ไม่มาขึ้นทะเบียนนักศึกษา  91 = รอขึ้นทะเบียนนักศึกษา  92 = เลื่อนขึ้นทะเบียนนักศึกษา  93 = สละสิทธิ์เข้าศึกษา  94 = ไม่ประสงค์เข้าศึกษา
   
      
    - การแสดงผลที่เหมาะสมแนะนำให้ใช้ browser เป็น Internet Explorer Version 5.0 ขึ้นไป
      และขนาดความกว้างหน้าจอ (Screen Area) เป็น 1024x768 pixels
        contact : ศูนย์บริการการศึกษา อาคารเรียนรวม 2 ทุกวันทำการ เวลา 8.30-16.30 น.