รายชื่อนศ.
รายวิชา109204 : BIOCHEMISTRY LABORATORY
กลุ่ม6
--
ระดับการศึกษา ปริญญาตรี
ปีการศึกษา 2562 ภาคการศึกษาที่ 2
ดึงข้อมูลนศ.สู่    
ลำดับ รหัสชื่อหลักสูตรสถานภาพ
 สำนักวิชาสาธารณสุขศาสตร์
1 B5963980 นางสาวกาญจนศิริ บวกไธสง  ENVIRONMENTAL HEALTH10
2 B6127084 นางสาวอรทัย อาจกล้า  OCCUPATIONAL HEALTH AND SAFETY10
3 B6127114 นางสาวนิดานุช ใจคำ  OCCUPATIONAL HEALTH AND SAFETY10
4 B6127145 นางสาวศศินภา สุปะทัง  OCCUPATIONAL HEALTH AND SAFETY10
5 B6127275 นางสาวพรพิมล ประชาพันธุ์  OCCUPATIONAL HEALTH AND SAFETY10
6 B6127282 นางสาวพิไลวรรณ ท่วมตะคุ  OCCUPATIONAL HEALTH AND SAFETY10
7 B6127299 นางสาวจิรัฐติกาล รัมมะสังข์  OCCUPATIONAL HEALTH AND SAFETY10
8 B6127343 นางสาวพิมพ์ลภัส ฮวดเฮง  OCCUPATIONAL HEALTH AND SAFETY10
9 B6127374 นางสาวปรียา นิลไร่นา  OCCUPATIONAL HEALTH AND SAFETY10
10 B6127404 นางสาวเปมิกา ผินสูงเนิน  OCCUPATIONAL HEALTH AND SAFETY10
11 B6127541 นางสาวอาทิตยา มหาดพรม  OCCUPATIONAL HEALTH AND SAFETY10
12 B6127671 นางสาวนันทฉัตร พดจังหรีด  OCCUPATIONAL HEALTH AND SAFETY10
13 B6127725 นางสาวอัญชลี สีแสด  OCCUPATIONAL HEALTH AND SAFETY10
14 B6127749 นางสาวพัชริดา นอกกระโทก  OCCUPATIONAL HEALTH AND SAFETY10
15 B6127787 นางสาวฐิติพร พิมพ์กลาง  OCCUPATIONAL HEALTH AND SAFETY10
16 B6127817 นางสาวจุฑาทิพย์ สืบสังข์  OCCUPATIONAL HEALTH AND SAFETY10
17 B6127886 นางสาวแสงระวี น้อยพลี  OCCUPATIONAL HEALTH AND SAFETY10
18 B6127930 นางสาวสุภาพร จันภิรมย์  OCCUPATIONAL HEALTH AND SAFETY10
19 B6128029 นางสาวปริญญาพร พรมเพลง  OCCUPATIONAL HEALTH AND SAFETY10
20 B6128074 นางสาวสุดารัตน์ ปัดถม  OCCUPATIONAL HEALTH AND SAFETY10
21 B6128111 นางสาวปนัดดา อยู่ทองศรี  OCCUPATIONAL HEALTH AND SAFETY10
22 B6128128 นางสาวนรินทร์ ชาวดร  OCCUPATIONAL HEALTH AND SAFETY10
23 B6128142 นางสาวดรุณี สอนวงแก้ว  OCCUPATIONAL HEALTH AND SAFETY10
24 B6128173 นางสาวมณีรัตน์ ไชยสิทธิ์  OCCUPATIONAL HEALTH AND SAFETY10
25 B6134693 นางสาวนัดถมล มุสิกพันธ์  OCCUPATIONAL HEALTH AND SAFETY10
26 B6134723 นางสาวฉัตรฤดี ไชยชะนะ  OCCUPATIONAL HEALTH AND SAFETY10
27 B6134754 นางสาวสุธางค์ หล่อนกลาง  OCCUPATIONAL HEALTH AND SAFETY10
28 B6134884 นางสาวปรารถนา แนววัน  OCCUPATIONAL HEALTH AND SAFETY10
29 B6134907 นางสาววณัสนันท์ ฉิมเมือง  OCCUPATIONAL HEALTH AND SAFETY10
30 B6135065 นางสาวปวีณา ถิ่นทัพไทย  OCCUPATIONAL HEALTH AND SAFETY10
31 B6135232 นางสาวสุปราณี เตียเปิ้น  OCCUPATIONAL HEALTH AND SAFETY10
32 B6135737 นางสาวอัสมา เจะเละ  OCCUPATIONAL HEALTH AND SAFETY10
สถานภาพ :   10 = กำลังศึกษา  11 = รักษาสภาพการเป็นนักศึกษา  12 = ลาพักการศึกษา  13 = ให้พักการศึกษา  14 = คืนสภาพการเป็นนักศึกษา  40 = สำเร็จการศึกษา  41 = ได้รับเกียรติบัตร  60 = ลาออก  70 = ให้ออกเนื่องจากผลการเรียน  71 = ให้ออกเนื่องจากไม่ชำระเงิน  72 = ให้ออกเนื่องจากไม่มาลงทะเบียน  73 = ให้ออกเนื่องจากครบระยะเวลาศึกษา  74 = ให้ออกเนื่องจากวินัย  75 = ให้ออกเนื่องจากขาดคุณสมบัติ  76 = ให้ออกเพราะมหาวิทยาลัยสั่งลงโทษ  80 = สิ้นสุดสถานภาพนักศึกษา  81 = ได้รับสัมฤทธิบัตร  89 = เสียชีวิต  90 = ไม่มาขึ้นทะเบียนนักศึกษา  91 = รอขึ้นทะเบียนนักศึกษา  92 = เลื่อนขึ้นทะเบียนนักศึกษา  93 = สละสิทธิ์เข้าศึกษา  94 = ไม่ประสงค์เข้าศึกษา
   
      
    - การแสดงผลที่เหมาะสมแนะนำให้ใช้ browser เป็น Internet Explorer Version 5.0 ขึ้นไป
      และขนาดความกว้างหน้าจอ (Screen Area) เป็น 1024x768 pixels
        contact : ศูนย์บริการการศึกษา อาคารเรียนรวม 2 ทุกวันทำการ เวลา 8.30-16.30 น.