รายชื่อนศ.
รายวิชา109204 : BIOCHEMISTRY LABORATORY
กลุ่ม4
--
ระดับการศึกษา ปริญญาตรี
ปีการศึกษา 2562 ภาคการศึกษาที่ 2
ดึงข้อมูลนศ.สู่    
ลำดับ รหัสชื่อหลักสูตรสถานภาพ
 สำนักวิชาสาธารณสุขศาสตร์
1 B6127169 นางสาวปวรรณรัตน์ ดอนกระโทก  ENVIRONMENTAL HEALTH10
2 B6127190 นายณัฐพงศ์ เพชรสีม่วง  ENVIRONMENTAL HEALTH10
3 B6127251 นางสาวกุลจิรา เสมอใจ  ENVIRONMENTAL HEALTH10
4 B6127329 นายศิวัต บัวกลาง  ENVIRONMENTAL HEALTH10
5 B6127398 นางสาวธนัชภรณ์ ฝ่ายนา  ENVIRONMENTAL HEALTH10
6 B6127428 นางสาววรรณพร ตู้กลาง  ENVIRONMENTAL HEALTH10
7 B6127473 นางสาวจิรวรรณ สระแก้ว  ENVIRONMENTAL HEALTH10
8 B6127480 นางสาวอิสรีย์ ปัญจเสาวภาคย์  ENVIRONMENTAL HEALTH10
9 B6127527 นางสาวกาญจนาภา อาษาสนานนท์  ENVIRONMENTAL HEALTH10
10 B6127565 นางสาววิลาสินี เดิมน้อย  ENVIRONMENTAL HEALTH10
11 B6127589 นางสาวพิมพ์ลภัส ชุมผาง  ENVIRONMENTAL HEALTH10
12 B6127596 นายธนากร ขำพิมาย  ENVIRONMENTAL HEALTH10
13 B6127633 นายเกริกรัฐ ฆ้องนอก  ENVIRONMENTAL HEALTH10
14 B6127664 นายวิศรุต นพไธสง  ENVIRONMENTAL HEALTH10
15 B6127688 นางสาวนรีรัตน์ แก้วน้อย  ENVIRONMENTAL HEALTH10
16 B6127701 นางสาวสุชานันท์ ทองห้าว  ENVIRONMENTAL HEALTH10
17 B6127862 นางสาวอัฑฒ์สรณ์ นามฮาต  ENVIRONMENTAL HEALTH10
18 B6127916 นางสาวตวงพร ทัดกิ่ง  ENVIRONMENTAL HEALTH10
19 B6128012 นางสาวกัญญาพัชร ชิงรัมย์  ENVIRONMENTAL HEALTH10
20 B6128135 นางสาวนัจญวา โย๊ะหมาด  ENVIRONMENTAL HEALTH10
21 B6128241 นางสาวบุณฑริกา ศรีวรกุลวงศ์  ENVIRONMENTAL HEALTH10
22 B6128364 นางสาวนภาพร ไพรนอก  ENVIRONMENTAL HEALTH10
23 B6128418 นางสาววราภรณ์ อุ่นเมือง  ENVIRONMENTAL HEALTH10
24 B6128425 นายสถาพร กลิ่นศรีสุข  ENVIRONMENTAL HEALTH10
25 B6128456 นางสาวนฐาชา ศักดา  ENVIRONMENTAL HEALTH10
26 B6128500 นางสาวนฤมล วงค์ศรีเทพ  ENVIRONMENTAL HEALTH10
27 B6134730 นางสาวจุฑาทิพย์ จินดาภีร์  ENVIRONMENTAL HEALTH10
28 B6134976 นางสาวศศิธร ไม้เท้าแก้ว  ENVIRONMENTAL HEALTH10
29 B6135010 นางสาวพรนิภา แสงแดง  ENVIRONMENTAL HEALTH10
30 B6135027 นางสาวศริสา ศิลาไวยากรณ์  ENVIRONMENTAL HEALTH10
31 B6135096 นางสาวทิพานัน สมคิด  ENVIRONMENTAL HEALTH10
32 B6135157 นางสาวสิริภัค พิมพ์บึง  ENVIRONMENTAL HEALTH10
33 B6135225 นางสาวกุลนิภา ดีรอบ  ENVIRONMENTAL HEALTH10
34 B6135744 นางสาววาฮีดา บือโต  ENVIRONMENTAL HEALTH10
สถานภาพ :   10 = กำลังศึกษา  11 = รักษาสภาพการเป็นนักศึกษา  12 = ลาพักการศึกษา  13 = ให้พักการศึกษา  14 = คืนสภาพการเป็นนักศึกษา  40 = สำเร็จการศึกษา  41 = ได้รับเกียรติบัตร  60 = ลาออก  70 = ให้ออกเนื่องจากผลการเรียน  71 = ให้ออกเนื่องจากไม่ชำระเงิน  72 = ให้ออกเนื่องจากไม่มาลงทะเบียน  73 = ให้ออกเนื่องจากครบระยะเวลาศึกษา  74 = ให้ออกเนื่องจากวินัย  75 = ให้ออกเนื่องจากขาดคุณสมบัติ  76 = ให้ออกเพราะมหาวิทยาลัยสั่งลงโทษ  80 = สิ้นสุดสถานภาพนักศึกษา  81 = ได้รับสัมฤทธิบัตร  89 = เสียชีวิต  90 = ไม่มาขึ้นทะเบียนนักศึกษา  91 = รอขึ้นทะเบียนนักศึกษา  92 = เลื่อนขึ้นทะเบียนนักศึกษา  93 = สละสิทธิ์เข้าศึกษา  94 = ไม่ประสงค์เข้าศึกษา
   
      
    - การแสดงผลที่เหมาะสมแนะนำให้ใช้ browser เป็น Internet Explorer Version 5.0 ขึ้นไป
      และขนาดความกว้างหน้าจอ (Screen Area) เป็น 1024x768 pixels
        contact : ศูนย์บริการการศึกษา อาคารเรียนรวม 2 ทุกวันทำการ เวลา 8.30-16.30 น.