รายชื่อนศ.
รายวิชา109204 : BIOCHEMISTRY LABORATORY
กลุ่ม1
--
ระดับการศึกษา ปริญญาตรี
ปีการศึกษา 2562 ภาคการศึกษาที่ 2
ดึงข้อมูลนศ.สู่    
ลำดับ รหัสชื่อหลักสูตรสถานภาพ
 สำนักวิชาวิทยาศาสตร์
1 B5980178 นางสาวปรียาภรณ์ ชุ่มกลาง  SPORTS SCIENCE10
2 B6119287 นางสาวภัควรรณ กมลกลาง  BIOLOGY10
3 B6119324 นางสาวชนิดาภา แก้วโอภาส  BIOLOGY10
4 B6119355 นายชิษณุ ครองยุทธ  BIOLOGY10
5 B6119386 นางสาวธวัลยา คำทอง  BIOLOGY10
6 B6119409 นางสาวชุติกาญจน์ จงจันทึก  BIOLOGY10
7 B6119447 นางสาวพีระญาณ์ จิระพิพัฒนาพร  BIOLOGY10
8 B6119492 นางสาวณัฐถาวรีย์ ณัฐตระกูลเลิศ  BIOLOGY10
9 B6119515 นางสาวทิพยาภรณ์ ทองอินทร์  BIOLOGY10
10 B6119522 นางสาวภัทราพร ทอนศรี  BIOLOGY10
11 B6119591 นายอานนท์ บุญทา  BIOLOGY10
12 B6119621 นางสาวนันทนัช ปานสุขสานต์  BIOLOGY10
13 B6119638 นางสาวกุลธิดา ผันกลาง  BIOLOGY10
14 B6119652 นางสาวนวพร พรมมาแข้  BIOLOGY10
15 B6119690 นายศิลปชาติ พึ่งป่า  BIOLOGY10
16 B6119713 นางสาวภัทรานิษฐ์ โพธิกนิษฐ์  BIOLOGY10
17 B6119751 นางสาวอรญา มาระวัง  BIOLOGY10
18 B6119935 นางสาวจุฑามาศ สัณหรัติ  BIOLOGY10
19 B6119966 นางสาวกนกรัตน์ สำแดงฤทธิ์  BIOLOGY10
20 B6119997 นายวิศรุต เสียงไพรพันธ์  BIOLOGY10
21 B6120047 นางสาวปิยนุช เอกอมร  BIOLOGY10
22 B6130169 นางสาวธวัลรัตน์ หอมหวลถิรจิต  BIOLOGY10
 สำนักวิชาสาธารณสุขศาสตร์
23 B5963270 นางสาวศิริพรรษา แย้มจอหอ  ENVIRONMENTAL HEALTH10
24 B6135126 นางสาวรุ่งนภา ธรรมสุข  ENVIRONMENTAL HEALTH10
สถานภาพ :   10 = กำลังศึกษา  11 = รักษาสภาพการเป็นนักศึกษา  12 = ลาพักการศึกษา  13 = ให้พักการศึกษา  14 = คืนสภาพการเป็นนักศึกษา  40 = สำเร็จการศึกษา  41 = ได้รับเกียรติบัตร  60 = ลาออก  70 = ให้ออกเนื่องจากผลการเรียน  71 = ให้ออกเนื่องจากไม่ชำระเงิน  72 = ให้ออกเนื่องจากไม่มาลงทะเบียน  73 = ให้ออกเนื่องจากครบระยะเวลาศึกษา  74 = ให้ออกเนื่องจากวินัย  75 = ให้ออกเนื่องจากขาดคุณสมบัติ  76 = ให้ออกเพราะมหาวิทยาลัยสั่งลงโทษ  80 = สิ้นสุดสถานภาพนักศึกษา  81 = ได้รับสัมฤทธิบัตร  89 = เสียชีวิต  90 = ไม่มาขึ้นทะเบียนนักศึกษา  91 = รอขึ้นทะเบียนนักศึกษา  92 = เลื่อนขึ้นทะเบียนนักศึกษา  93 = สละสิทธิ์เข้าศึกษา  94 = ไม่ประสงค์เข้าศึกษา
   
      
    - การแสดงผลที่เหมาะสมแนะนำให้ใช้ browser เป็น Internet Explorer Version 5.0 ขึ้นไป
      และขนาดความกว้างหน้าจอ (Screen Area) เป็น 1024x768 pixels
        contact : ศูนย์บริการการศึกษา อาคารเรียนรวม 2 ทุกวันทำการ เวลา 8.30-16.30 น.