รายชื่อนศ.
รายวิชา103101 : CALCULUS I
กลุ่ม1
--
ระดับการศึกษา ปริญญาตรี
ปีการศึกษา 2562 ภาคการศึกษาที่ 2
ดึงข้อมูลนศ.สู่    
ลำดับ รหัสชื่อหลักสูตรสถานภาพ
 สำนักวิชาวิทยาศาสตร์
1 B5681150 นางสาวนนทิยา โล่กิตติพศ  SPORTS SCIENCE10
2 B5780631 นายเจริญ สุนทร  SPORTS SCIENCE10
3 B5881062 นางสาวชไมพร ศรีหาวงษ์  SPORTS SCIENCE10
4 B5881277 นายธนธรณ์ ไตรรงค์วิจิตร์  SPORTS SCIENCE40
5 B5980017 นายวชิระ พรมทันใจ  SPORTS SCIENCE10
6 B5980048 นายณัฐพงศ์ ศิวิลัย  SPORTS SCIENCE10
7 B5980055 นายเกียรติศักดิ์ คงสนิท  SPORTS SCIENCE10
8 B5980161 นายเมธกานต์ สวัสดี  SPORTS SCIENCE10
9 B5980628 นายพงศกร พรรณขาม  SPORTS SCIENCE10
 สำนักวิชาเทคโนโลยีการเกษตร
10 B5751501 นายผดุงเกียรติ ชื่อดำรงรักษ์  ANIMAL PRODUCTION TECHNOLOGY 10
11 B5751525 นางสาววีรภัทรา ผ่านกลาง  ANIMAL PRODUCTION TECHNOLOGY 10
12 B5850297 นายกันตพงศ์ ขอโน้มกลาง  CROP PRODUCTION TECHNOLOGY 40
13 B5853021 นายพงศธร สิงห์รัก  CROP PRODUCTION TECHNOLOGY 10
14 B5853168 นางสาวธิดารัตน์ เริงสนาม  CROP PRODUCTION TECHNOLOGY 10
15 B5853717 นางสาวสุปรียา จันทรวาท  ANIMAL PRODUCTION TECHNOLOGY 10
16 B5854561 นายสุภร เอื้อยฉิมพลี  ANIMAL PRODUCTION TECHNOLOGY 10
 สำนักวิชาวิศวกรรมศาสตร์
17 B5809578 นางสาวสุนิชา โฉดโคกสูง  Environmental Engineering10
18 B5812349 นายตันติกร ศรีเลิศ  TOOL ENGINEERING10
19 B5823055 นายปรียะ โพธิสว่าง  TCE10
20 B5901876 นายอธิปัตย์ พลายด้วง  TCE10
21 B5908851 นางสาวชุติมณฑน์ วงศ์ษา  CPE10
22 B5925049 นางสาวภัทราวรรณ พุ่มจันทร์  PETROLEUM ENGINEERING AND GEOTECHNOLOGY10
23 B5925841 นายกฤตธี มีสิงห์  Manufacturing Automation and Robotics Engineering10
24 B6238162 นางสาวปริญชยา พิมสี  N/A10
25 B6239152 นายเกรียงไกร สร้อยโพธิ์  Agricultural and Food Engineering10
สถานภาพ :   10 = กำลังศึกษา  11 = รักษาสภาพการเป็นนักศึกษา  12 = ลาพักการศึกษา  13 = ให้พักการศึกษา  14 = คืนสภาพการเป็นนักศึกษา  40 = สำเร็จการศึกษา  41 = ได้รับเกียรติบัตร  60 = ลาออก  70 = ให้ออกเนื่องจากผลการเรียน  71 = ให้ออกเนื่องจากไม่ชำระเงิน  72 = ให้ออกเนื่องจากไม่มาลงทะเบียน  73 = ให้ออกเนื่องจากครบระยะเวลาศึกษา  74 = ให้ออกเนื่องจากวินัย  75 = ให้ออกเนื่องจากขาดคุณสมบัติ  76 = ให้ออกเพราะมหาวิทยาลัยสั่งลงโทษ  80 = สิ้นสุดสถานภาพนักศึกษา  81 = ได้รับสัมฤทธิบัตร  89 = เสียชีวิต  90 = ไม่มาขึ้นทะเบียนนักศึกษา  91 = รอขึ้นทะเบียนนักศึกษา  92 = เลื่อนขึ้นทะเบียนนักศึกษา  93 = สละสิทธิ์เข้าศึกษา  94 = ไม่ประสงค์เข้าศึกษา
   
      
    - การแสดงผลที่เหมาะสมแนะนำให้ใช้ browser เป็น Internet Explorer Version 5.0 ขึ้นไป
      และขนาดความกว้างหน้าจอ (Screen Area) เป็น 1024x768 pixels
        contact : ศูนย์บริการการศึกษา อาคารเรียนรวม 2 ทุกวันทำการ เวลา 8.30-16.30 น.