รายชื่อนศ.
รายวิชา105195 : PHYSICS LABORATORY
กลุ่ม1
--
ระดับการศึกษา ปริญญาตรี
ปีการศึกษา 2562 ภาคการศึกษาที่ 1
ดึงข้อมูลนศ.สู่    
ลำดับ รหัสชื่อหลักสูตรสถานภาพ
 สำนักวิชาแพทยศาสตร์
1 B6127046 นางสาวสุวรรณา ฉลองกลาง  DOCTOR OF MEDICINE10
2 B6210984 นางสาวจรรยพร โกฏิมนัสวนิชย์  DOCTOR OF MEDICINE10
3 B6210991 นายพรพุทธ โสมาบุตร  DOCTOR OF MEDICINE10
4 B6211219 นางสาวชลลดา โอรสรัมย์  DOCTOR OF MEDICINE10
5 B6211226 นางสาวอังคฉัตร โพธิ์ทอง  DOCTOR OF MEDICINE10
6 B6211233 นางสาวพีรญา คำสวัสดิ์  DOCTOR OF MEDICINE10
7 B6211240 นางสาวนัชชา วงศ์สวัสดิ์ไพศาล  DOCTOR OF MEDICINE10
8 B6211257 นางสาวสุธนี กีรติรัตน์  DOCTOR OF MEDICINE10
9 B6211264 นางสาวสมปรารถนา แข็งขัน  DOCTOR OF MEDICINE10
10 B6211271 นางสาวพรคณิตห์ นามวิชัยศิริกุล  DOCTOR OF MEDICINE10
11 B6211288 นางสาวกานดา ทองศิริ  DOCTOR OF MEDICINE10
12 B6211295 นางสาวเสาวลักษณ์ รัตนะไกรสิน  DOCTOR OF MEDICINE10
13 B6211301 นางสาวจิดาภา รติพรพันธุ์  DOCTOR OF MEDICINE10
14 B6211318 นางสาวบุษราคัม จันทร์อิ่ม  DOCTOR OF MEDICINE10
15 B6211325 นายศิวณัฐ วาลีประโคน  DOCTOR OF MEDICINE10
16 B6211332 นายสืบสกุล กุชโร  DOCTOR OF MEDICINE10
17 B6211349 นางสาวเกวลี ยังโนนตาด  DOCTOR OF MEDICINE10
18 B6211356 นางสาวกวิณพร ฉัตรธนาธรรม  DOCTOR OF MEDICINE10
19 B6211363 นางสาวสุพิชญา ธนสมุทร  DOCTOR OF MEDICINE10
20 B6211370 นางสาวกิตติมาพร ชัยกิตติเกษม  DOCTOR OF MEDICINE10
21 B6211387 นายฐิติศักดิ์ ธราวัชระกุล  DOCTOR OF MEDICINE10
22 B6211394 นางสาวปวิชญา สุขประเสริฐ  DOCTOR OF MEDICINE10
23 B6228316 นางสาวชนม์พีรา สุขวัจนี  DOCTOR OF MEDICINE10
24 B6228323 นายภัทรพงษ์ วิริยะกุลนันท์  DOCTOR OF MEDICINE10
25 B6228330 นายสุขภาณุวิชญ์ ศรีเมือง  DOCTOR OF MEDICINE10
26 B6228347 นางสาวอารียา แก้วมูลมุข  DOCTOR OF MEDICINE10
27 B6228361 นายจตุพล ธงสันเทียะ  DOCTOR OF MEDICINE10
28 B6228378 นายพงศธร ชาลอุลัย  DOCTOR OF MEDICINE10
29 B6228385 นายสรวิศ ปิตรัมย์  DOCTOR OF MEDICINE10
30 B6228392 นายธีรภัทร พิมพาเรือ  DOCTOR OF MEDICINE10
31 B6228408 นายภูมิภัทร จอมไธสง  DOCTOR OF MEDICINE10
32 B6228415 นายฐิติเวทย์ ตั้งใจ  DOCTOR OF MEDICINE10
33 B6228422 นายวสวัตติ์ เบญจวัฒนานนท์  DOCTOR OF MEDICINE10
34 B6228439 นายวรนันท์ เวียงนนท์  DOCTOR OF MEDICINE10
35 B6228446 นางสาวบุษบา เกิดศิริ  DOCTOR OF MEDICINE10
36 B6228453 นายณภัทร รจิตบูรณะกุล  DOCTOR OF MEDICINE10
37 B6228460 นายวรวิช วงษ์วิบูลย์สิน  DOCTOR OF MEDICINE10
38 B6228477 นางสาวฐิติวรดา มีสันเทียะ  DOCTOR OF MEDICINE10
39 B6228484 นายนิติทัศน์ นิ่มมณีรัตน์  DOCTOR OF MEDICINE10
40 B6228491 นายชวินธร สมชื่อ  DOCTOR OF MEDICINE10
41 B6228507 นางสาวทักษิณา อาสานอก  DOCTOR OF MEDICINE10
42 B6228514 นายนรเศรษฐ์ เอี่ยมสะอาด  DOCTOR OF MEDICINE10
43 B6228521 นายภควัต นาคคำ  DOCTOR OF MEDICINE10
44 B6228538 นางสาววริศรา โกลา  DOCTOR OF MEDICINE10
45 B6228545 นายธีรวัฒน์ พนาจันทร์  DOCTOR OF MEDICINE10
46 B6228552 นางสาวกัลยกร ยิ่งทนดี  DOCTOR OF MEDICINE10
47 B6228569 นางสาวภัทรดา สุขตาม  DOCTOR OF MEDICINE10
48 B6228576 นางสาวพัชริดา เชยคำแหง  DOCTOR OF MEDICINE10
49 B6228583 นางสาวปนัดดา ศิริภูมิ  DOCTOR OF MEDICINE10
50 B6228590 นางสาวกรพิณธุ์ ยิ่งศิริ  DOCTOR OF MEDICINE10
51 B6228606 นางสาวสุดารัตน์ การดื่ม  DOCTOR OF MEDICINE10
52 B6228613 นายภูชิต อร่ามโสภา  DOCTOR OF MEDICINE10
53 B6228620 นายสิริพล สัตนาโค  DOCTOR OF MEDICINE10
54 B6228637 นางสาวพนิดา คุ้มจันอัด  DOCTOR OF MEDICINE10
55 B6228644 นายชัชพิมุข คงชุบ  DOCTOR OF MEDICINE10
56 B6228651 นางสาวเพียงชีวัน ชนะสงคราม  DOCTOR OF MEDICINE10
57 B6228668 นางสาวสุพิชญา แป้นชุมแสง  DOCTOR OF MEDICINE10
58 B6228675 นางสาววนิดา สาละ  DOCTOR OF MEDICINE10
59 B6228682 นางสาวธัญพร ทะยอมใหม่  DOCTOR OF MEDICINE10
60 B6228699 นายณัฐิวุฒิ สระแก้ว  DOCTOR OF MEDICINE10
61 B6228705 นายสุรศักดิ์ มะลิทอง  DOCTOR OF MEDICINE10
62 B6228712 นางสาวอนัญลักษณ์ สุทธิพันธุ์  DOCTOR OF MEDICINE10
63 B6228729 นายพีรวิชญ์ จิวะวิทูรกิจ  DOCTOR OF MEDICINE10
64 B6228736 นางสาวนันท์นภัส สินสุพรรณ์  DOCTOR OF MEDICINE10
65 B6233105 นางสาวใหม่ไท เชษฐสุรกุล  DOCTOR OF MEDICINE10
66 B6233112 นางสาวชญานิศ หล่อธราประเสริฐ  DOCTOR OF MEDICINE10
67 B6233129 นางสาวจีรนันท์ อังคณาวิศัลย์  DOCTOR OF MEDICINE10
68 B6233136 นางสาวธนัญญา สรรพประเสริฐ  DOCTOR OF MEDICINE10
69 B6233143 นางสาวพัชรวรรณ โขมพัตร  DOCTOR OF MEDICINE10
70 B6233150 นางสาวอรณิชา วิเศษจินดาวัฒน์  DOCTOR OF MEDICINE10
71 B6233167 นายชนะชน เจริญอรรถวิทย์  DOCTOR OF MEDICINE10
72 B6233174 นายวิชยุตม์ สุทัศน์ ณ อยุธยา  DOCTOR OF MEDICINE10
73 B6233181 นางสาวรพีพรรณ เผื่อนสุริยา  DOCTOR OF MEDICINE10
74 B6234911 นางสาวนพเก้า สุดจำนง  DOCTOR OF MEDICINE10
75 B6234928 นางสาวศุภิสรา พัดเกาะ  DOCTOR OF MEDICINE10
76 B6234935 นางสาวเปรมสิณี มณีพรรณ  DOCTOR OF MEDICINE10
77 B6234942 นายหัสดิน งามดี  DOCTOR OF MEDICINE10
78 B6234959 นางสาวอชิรญา เหมือนวาจา  DOCTOR OF MEDICINE10
79 B6234966 นายณัฐกร ชื่นมุนีวงศ์  DOCTOR OF MEDICINE10
80 B6234973 นายกชพัทธ์ สิงห์สุวรรณ  DOCTOR OF MEDICINE10
81 B6234980 นายณัฐกิตติ์ สอดโคกสูง  DOCTOR OF MEDICINE10
82 B6234997 นางสาวภูริชญา มหายศ  DOCTOR OF MEDICINE10
83 B6235000 นางสาวณัฐณิชา ประสงค์สุธน  DOCTOR OF MEDICINE10
84 B6235017 นายสาริน หิรัญคำ  DOCTOR OF MEDICINE10
85 B6235024 นายชาญวิทย์ เมอะประโคน  DOCTOR OF MEDICINE10
86 B6235031 นายจาคี คูณวัฒนาพงษ์  DOCTOR OF MEDICINE10
87 B6235048 นางสาวณฐพร พลพงษ์  DOCTOR OF MEDICINE10
88 B6235055 นางสาวธันยพร พรมไธสง  DOCTOR OF MEDICINE10
89 B6235062 นางสาวเกษราพร โพจา  DOCTOR OF MEDICINE10
90 B6235079 นางสาวณัฐภรณ์ รบศึก  DOCTOR OF MEDICINE10
91 B6235086 นายกฤตพจน์ แทนสันเทียะ  DOCTOR OF MEDICINE10
92 B6235093 นายกฤษณ์ติพัฒ ทาบรรหาร  DOCTOR OF MEDICINE10
สถานภาพ :   10 = กำลังศึกษา  11 = รักษาสภาพการเป็นนักศึกษา  12 = ลาพักการศึกษา  13 = ให้พักการศึกษา  14 = คืนสภาพการเป็นนักศึกษา  40 = สำเร็จการศึกษา  41 = ได้รับเกียรติบัตร  60 = ลาออก  70 = ให้ออกเนื่องจากผลการเรียน  71 = ให้ออกเนื่องจากไม่ชำระเงิน  72 = ให้ออกเนื่องจากไม่มาลงทะเบียน  73 = ให้ออกเนื่องจากครบระยะเวลาศึกษา  74 = ให้ออกเนื่องจากวินัย  75 = ให้ออกเนื่องจากขาดคุณสมบัติ  76 = ให้ออกเพราะมหาวิทยาลัยสั่งลงโทษ  80 = สิ้นสุดสถานภาพนักศึกษา  81 = ได้รับสัมฤทธิบัตร  89 = เสียชีวิต  90 = ไม่มาขึ้นทะเบียนนักศึกษา  91 = รอขึ้นทะเบียนนักศึกษา  92 = เลื่อนขึ้นทะเบียนนักศึกษา  93 = สละสิทธิ์เข้าศึกษา  94 = ไม่ประสงค์เข้าศึกษา
   
      
    - การแสดงผลที่เหมาะสมแนะนำให้ใช้ browser เป็น Internet Explorer Version 5.0 ขึ้นไป
      และขนาดความกว้างหน้าจอ (Screen Area) เป็น 1024x768 pixels
        contact : ศูนย์บริการการศึกษา อาคารเรียนรวม 2 ทุกวันทำการ เวลา 8.30-16.30 น.