รายชื่อนศ.
รายวิชา527426 : COMMUNICATION ELECTRONICS
กลุ่ม1
--
ระดับการศึกษา ปริญญาตรี
ปีการศึกษา 2562 ภาคการศึกษาที่ 1
ดึงข้อมูลนศ.สู่    
ลำดับ รหัสชื่อหลักสูตรสถานภาพ
 สำนักวิชาวิศวกรรมศาสตร์
1 B5803439 นายพัฒนกิจ ชุ่มสูงเนิน  Electronic Engineering10
2 B5900879 นางสาวณัฐธิดา เคล้ากระโทก  Electronic Engineering10
3 B5900916 นางสาวอรณิช จำเนียรแพทย์  Electronic Engineering10
4 B5901135 นายฐนกร บุญจันทร์  Electronic Engineering10
5 B5901760 นายพัฒน์พงษ์ สุภา  Electronic Engineering10
6 B5902415 นายพูลกฤษณ์ คำโต  Electronic Engineering10
7 B5902590 นายอาทิตย์ สการะเศรณี  Electronic Engineering10
8 B5902613 นางสาวนิศารัตน์ แก้วขุนทด  Electronic Engineering10
9 B5902996 นางสาวณัฐพร ศรีเดช  Electronic Engineering10
10 B5903450 นางสาวอมรประภา ชูจิตต์  Electronic Engineering10
11 B5903702 นายณัฐดนัย ตุ้มทอง  Electronic Engineering10
12 B5904211 นางสาวรัตนมณี ตรีวงค์  Electronic Engineering10
13 B5905058 นางสาวธนัญญา ภีมศิริวัฒนา  Electronic Engineering10
14 B5905263 นางสาวฐิติมา เจริญสุข  Electronic Engineering10
15 B5907304 นางสาวอินทิรา สุวรรณประเสริฐ  Electronic Engineering10
16 B5907489 นายนฤพล เสียงใหม่  Electronic Engineering10
17 B5907571 นายนัฐพงษ์ ขวัญเริงใจ  Electronic Engineering10
18 B5907694 นางสาวศิริลักษณ์ ทองอุไร  Electronic Engineering10
19 B5908158 นางสาวพสิกา ภู่ประดับตระกูล  Electronic Engineering10
20 B5909216 นายปรัชญา แก้วคำ  Electronic Engineering10
21 B5911967 นางสาวกาญจนา แหไธสง  Electronic Engineering10
22 B5912087 นายธนพงษ์ บุญไชยะ  Electronic Engineering10
23 B5914326 นางสาวรัตติยาพร เหมือนศรีชัย  Electronic Engineering10
24 B5914920 นางสาวนิภากรณ์ ปัสสาสัย  Electronic Engineering10
25 B5915026 นางสาววิมลวัลย์ ปรางค์ชัยภูมิ  Electronic Engineering10
26 B5915767 นางสาวณัฐณิฌา บุตรตะวงค์  Electronic Engineering10
27 B5916115 นางสาววิภาวรรณ ชูกา  Electronic Engineering10
28 B5916351 นางสาวเสาวลักษณ์ ศิริบุญคุณ  Electronic Engineering10
29 B5916795 นายโชคชัย สมสนุก  Electronic Engineering10
30 B5919512 นายสรกฤช หัวใจดี  Electronic Engineering10
31 B5919543 นายวัชรพงษ์ บุญประดิษฐ  Electronic Engineering10
32 B5919581 นายวัฒนา ภิระบรรณ  Electronic Engineering10
33 B5919604 นายปกรณ์นันท์ ท้าวยศสมบูรณ์  Electronic Engineering10
34 B5919642 นายพงศกานต์ นุ่มนวล  Electronic Engineering10
35 B5919659 นายกิตติศักดิ์ แทนไทย  Electronic Engineering10
36 B5919727 นายศตพล กระแสเทพ  Electronic Engineering10
37 B5919734 นายณัฐนนท์ อ่ำถนอม  Electronic Engineering10
38 B5922444 นายชลบดินทร์ เรืองเกตุ  Electronic Engineering10
39 B5922468 นายเกริกชัย บุญมาวงศ์  Electronic Engineering10
40 B5923458 นางสาวสิริวรรณ์ เทสินทโชติ  Electronic Engineering10
41 B5924547 นางสาวญาสุมิน มากภิบาล  Electronic Engineering10
สถานภาพ :   10 = กำลังศึกษา  11 = รักษาสภาพการเป็นนักศึกษา  12 = ลาพักการศึกษา  13 = ให้พักการศึกษา  14 = คืนสภาพการเป็นนักศึกษา  40 = สำเร็จการศึกษา  41 = ได้รับเกียรติบัตร  60 = ลาออก  70 = ให้ออกเนื่องจากผลการเรียน  71 = ให้ออกเนื่องจากไม่ชำระเงิน  72 = ให้ออกเนื่องจากไม่มาลงทะเบียน  73 = ให้ออกเนื่องจากครบระยะเวลาศึกษา  74 = ให้ออกเนื่องจากวินัย  75 = ให้ออกเนื่องจากขาดคุณสมบัติ  76 = ให้ออกเพราะมหาวิทยาลัยสั่งลงโทษ  80 = สิ้นสุดสถานภาพนักศึกษา  81 = ได้รับสัมฤทธิบัตร  89 = เสียชีวิต  90 = ไม่มาขึ้นทะเบียนนักศึกษา  91 = รอขึ้นทะเบียนนักศึกษา  92 = เลื่อนขึ้นทะเบียนนักศึกษา  93 = สละสิทธิ์เข้าศึกษา  94 = ไม่ประสงค์เข้าศึกษา
   
      
    - การแสดงผลที่เหมาะสมแนะนำให้ใช้ browser เป็น Internet Explorer Version 5.0 ขึ้นไป
      และขนาดความกว้างหน้าจอ (Screen Area) เป็น 1024x768 pixels
        contact : ศูนย์บริการการศึกษา อาคารเรียนรวม 2 ทุกวันทำการ เวลา 8.30-16.30 น.