รายชื่อนศ.
รายวิชา533328 : LOGISTICS AND SUPPLY CHAIN MANAGEMENT
กลุ่ม1
--
ระดับการศึกษา ปริญญาตรี
ปีการศึกษา 2562 ภาคการศึกษาที่ 1
ดึงข้อมูลนศ.สู่    
ลำดับ รหัสชื่อหลักสูตรสถานภาพ
 สำนักวิชาวิศวกรรมศาสตร์
1 B5809509 นายวิวรรธน์ ดวงมณี  IE10
2 B5811953 นางสาวน้ำฝน กาละปักษ์  IE10
3 B5813377 นายอนุรักษ์ นามบุญลือ  IE10
4 B5900046 นางสาวรัชนก สุวรรณสิงห์  IE10
5 B5900794 นางสาวบุญฑิกาน ทินราช  IE10
6 B5900855 นางสาวสิรินดา เสตตะกุลชร  IE10
7 B5901012 นางสาวพลอยไพลิน รัตนสนธิ์  IE10
8 B5901395 นางสาวอชิรญา พันอินทร์  IE10
9 B5904839 นางสาวพิไลพร แก้วมาตร  IE10
10 B5905768 นายเกริก บังศรี  IE10
11 B5906345 นางสาวรัตน์ตะวัน ประจันทร์สี  IE10
12 B5906420 นายนลธวัช พวงทอง  IE10
13 B5906710 นายคณิน รุ่งรัตนชวาลา  IE10
14 B5907175 นางสาวโชติรส เตือนขุนทด  IE10
15 B5909544 นางสาวธนัชชา สร้อยทรัพย์  IE10
16 B5909971 นางสาวสร้อยสุดา ศรีโสดาพล  IE10
17 B5910014 นางสาววิสุณี เกาะลอย  IE10
18 B5911783 นางสาวกมลวรรณ เคนเหลี่ยม  IE10
19 B5912292 นางสาวปริชาติ ปะตังเวสัง  IE10
20 B5914623 นางสาวสินีนาฏ แสนนาม  IE10
21 B5915712 นางสาวอมรรัตน์ เป้มา  IE10
22 B5916641 นายพุธวงศ์ จินากูล  IE10
23 B5917068 นางสาวปารียา เกลี้ยงเกลา  IE10
24 B5919499 นางสาวหัทยา งามงอน  IE10
25 B5919789 นายจิรกิตติ์ ไม่เศร้า  IE10
26 B5919871 นายชิติสรรค์ เกษมทรัพย์กุล  IE10
27 B5921966 นางสาวสิรินยา คงศรี  IE10
28 B5922277 นางสาวนัทธมน ลือพงศกร  IE10
29 B5922925 นางสาวจีระนัน พิมพ์ดี  IE10
30 B5924172 นายพงศ์ปณต กะรัตน์  IE10
31 B5925537 นางสาวณัฐชมนต์ ธันยทวีโรจน์  IE10
สถานภาพ :   10 = กำลังศึกษา  11 = รักษาสภาพการเป็นนักศึกษา  12 = ลาพักการศึกษา  13 = ให้พักการศึกษา  14 = คืนสภาพการเป็นนักศึกษา  40 = สำเร็จการศึกษา  41 = ได้รับเกียรติบัตร  60 = ลาออก  70 = ให้ออกเนื่องจากผลการเรียน  71 = ให้ออกเนื่องจากไม่ชำระเงิน  72 = ให้ออกเนื่องจากไม่มาลงทะเบียน  73 = ให้ออกเนื่องจากครบระยะเวลาศึกษา  74 = ให้ออกเนื่องจากวินัย  75 = ให้ออกเนื่องจากขาดคุณสมบัติ  76 = ให้ออกเพราะมหาวิทยาลัยสั่งลงโทษ  80 = สิ้นสุดสถานภาพนักศึกษา  81 = ได้รับสัมฤทธิบัตร  89 = เสียชีวิต  90 = ไม่มาขึ้นทะเบียนนักศึกษา  91 = รอขึ้นทะเบียนนักศึกษา  92 = เลื่อนขึ้นทะเบียนนักศึกษา  93 = สละสิทธิ์เข้าศึกษา  94 = ไม่ประสงค์เข้าศึกษา
   
      
    - การแสดงผลที่เหมาะสมแนะนำให้ใช้ browser เป็น Internet Explorer Version 5.0 ขึ้นไป
      และขนาดความกว้างหน้าจอ (Screen Area) เป็น 1024x768 pixels
        contact : ศูนย์บริการการศึกษา อาคารเรียนรวม 2 ทุกวันทำการ เวลา 8.30-16.30 น.