รายชื่อนศ.
รายวิชา530351 : TRANSPORTATION ENGINEERING
กลุ่ม1
--
ระดับการศึกษา ปริญญาตรี
ปีการศึกษา 2562 ภาคการศึกษาที่ 1
ดึงข้อมูลนศ.สู่    
ลำดับ รหัสชื่อหลักสูตรสถานภาพ
 สำนักวิชาวิศวกรรมศาสตร์
1 B5601783 นายคริศฐา จินตบัณฑิตวงศ์  CE10
2 B5614615 นายจีระศักดิ์ ซามาตย์  CE10
3 B5614790 นายเนติธร ตั้งศิริไพบูลย์  CE10
4 B5712908 นางสาวชลดา ประทาสี  CE10
5 B5713950 นายสมศักดิ์ กุลแก้ว  CE10
6 B5717767 นางสาวนัฎฐา แสงสุริยา  CE10
7 B5722198 นายสรณ์สิริ ทิพโชติ  CE10
8 B5801015 นายกิตติพงษ์ สอนกล้า  CE10
9 B5808458 นางสาวทิพกร พิจารณ์  CE10
10 B5810314 นางสาวฌีพัฒน์ สุขแจ่ม  CE10
11 B5818365 นายศราวุธ สอนพรม  CE10
12 B5823642 นางสาวณัฐสุดา นางาม  CE10
13 B5911332 นางสาวปนัดดา พาหา  CE10
14 B5911691 นางสาวอัจฉรา จันทร์สระคู  CE10
15 B5913718 นายปิยะ สมดัง  CE10
16 B5915361 นางสาวกนกพร ศรีเมือง  CE10
17 B5915637 นางสาวรัตนา เจียมอ่อน  CE10
18 B5922192 นายพรชัย สวัสดิ์นะที  CE10
19 B5923267 นายธนภัทร บุตรโสภา  CE10
สถานภาพ :   10 = กำลังศึกษา  11 = รักษาสภาพการเป็นนักศึกษา  12 = ลาพักการศึกษา  13 = ให้พักการศึกษา  14 = คืนสภาพการเป็นนักศึกษา  40 = สำเร็จการศึกษา  41 = ได้รับเกียรติบัตร  60 = ลาออก  70 = ให้ออกเนื่องจากผลการเรียน  71 = ให้ออกเนื่องจากไม่ชำระเงิน  72 = ให้ออกเนื่องจากไม่มาลงทะเบียน  73 = ให้ออกเนื่องจากครบระยะเวลาศึกษา  74 = ให้ออกเนื่องจากวินัย  75 = ให้ออกเนื่องจากขาดคุณสมบัติ  76 = ให้ออกเพราะมหาวิทยาลัยสั่งลงโทษ  80 = สิ้นสุดสถานภาพนักศึกษา  81 = ได้รับสัมฤทธิบัตร  89 = เสียชีวิต  90 = ไม่มาขึ้นทะเบียนนักศึกษา  91 = รอขึ้นทะเบียนนักศึกษา  92 = เลื่อนขึ้นทะเบียนนักศึกษา  93 = สละสิทธิ์เข้าศึกษา  94 = ไม่ประสงค์เข้าศึกษา
   
      
    - การแสดงผลที่เหมาะสมแนะนำให้ใช้ browser เป็น Internet Explorer Version 5.0 ขึ้นไป
      และขนาดความกว้างหน้าจอ (Screen Area) เป็น 1024x768 pixels
        contact : ศูนย์บริการการศึกษา อาคารเรียนรวม 2 ทุกวันทำการ เวลา 8.30-16.30 น.