รายชื่อนศ.
รายวิชา105196 : MECHANICS AND HEAT LABORATORY
กลุ่ม1
--
ระดับการศึกษา ปริญญาตรี
ปีการศึกษา 2562 ภาคการศึกษาที่ 1
ดึงข้อมูลนศ.สู่    
ลำดับ รหัสชื่อหลักสูตรสถานภาพ
 สำนักวิชาวิทยาศาสตร์
1 B6210427 นางสาวฐิตาภรณ์ บำเหน็จพันธุ์  N/A10
2 B6211011 นายศุภวิชญ์ จังตระกูล  N/A10
3 B6211028 นายเอกองค์ อัฒพันธ์  N/A10
4 B6211035 นายนัฐพงศ์ สุธรรมโน  N/A10
5 B6211042 นายพัชรพล ผลนา  N/A10
6 B6211059 นายธันยพัฒน์ เทียมไธสง  N/A10
7 B6211066 นางสาวเยาวลักษณ์ บัวนิล  N/A10
8 B6211073 นายพิชาภพ แผ้วพลสง  N/A10
9 B6211080 นายศุภวิชญ์ งอนสำโรง  N/A10
10 B6211097 นายฐิติพงษ์ โชคลาภ  N/A10
11 B6211103 นายณัฐดนัย ศรีอภัย  N/A10
12 B6211110 นางสาวศตพร คงสัตย์  N/A10
13 B6211127 นางสาวมนสิตา คงสมุทร  N/A10
14 B6211141 นายเกียรติพันธ์ แก่นนอก  N/A10
15 B6211165 นางสาววิสสุตา ชินวงศ์สุวรรณ  N/A10
16 B6211172 นายธนภัทร สินสร้างบุญ  N/A10
17 B6211189 นางสาวบัณฑิตา เทียมญาติ  N/A10
18 B6211196 นางสาวธนัญพรรธน์ พลทองจันทึก  N/A10
19 B6211202 นางสาวสุทรรศิกา นามศิริพงศ์พันธ์  N/A10
20 B6228248 นายณัฐพงศ์ แสงวิเศษ  N/A10
21 B6228255 นางสาวบุญช่วย หวังสระกลาง  N/A10
22 B6228262 นางสาวพิรญาณ์ สุขสำราญ  N/A10
23 B6228279 นายกิ่งศักดิ์ มหิงษาเดช  N/A10
24 B6228286 นายอิทธิฤทธิ์ ฤทธิ์สุรกาญจน์  N/A10
25 B6228293 นางสาวณัฐธันยา ภักดี  N/A10
26 B6228309 นางสาวรุ่งทิพย์ มาลัยพิศ  N/A10
27 B6232887 นางสาวจิรวัฒนา รุ่งเรืองกิจฐ์  N/A10
28 B6232894 นางสาวพรนัชชา เพชรศรีกอง  N/A10
29 B6232900 นางสาวธีราพร เวียงนนท์  N/A10
30 B6232917 นางสาวณัฐกานต์ กองเกาะ  N/A10
31 B6232924 นายจักรี ปรีการ  N/A10
32 B6232931 นายกานตภณช์ พิลาแดง  N/A10
33 B6232948 นางสาวกัญญพัชร กลิ่นศรีสุข  N/A10
34 B6232955 นางสาวกรกนก พาขุนทด  N/A10
35 B6232962 นายศฐาน์ภัฏ นพตลุง  N/A10
36 B6232979 นางสาวอรณิชา เทพวิชิต  N/A10
37 B6232986 นายพลเชฏฐ์ ฐิติวิริยะ  N/A10
38 B6232993 นางสาวจิณณพัตร วิจิตรศักดิ์  N/A10
39 B6235109 นางสาวณัฐกาญจน์ ใบพิมาย  N/A10
40 B6235123 นางสาวสิริยากร หาญพนม  N/A10
41 B6235130 นางสาวนันทกานต์ อรินทร์  N/A10
สถานภาพ :   10 = กำลังศึกษา  11 = รักษาสภาพการเป็นนักศึกษา  12 = ลาพักการศึกษา  13 = ให้พักการศึกษา  14 = คืนสภาพการเป็นนักศึกษา  40 = สำเร็จการศึกษา  41 = ได้รับเกียรติบัตร  60 = ลาออก  70 = ให้ออกเนื่องจากผลการเรียน  71 = ให้ออกเนื่องจากไม่ชำระเงิน  72 = ให้ออกเนื่องจากไม่มาลงทะเบียน  73 = ให้ออกเนื่องจากครบระยะเวลาศึกษา  74 = ให้ออกเนื่องจากวินัย  75 = ให้ออกเนื่องจากขาดคุณสมบัติ  76 = ให้ออกเพราะมหาวิทยาลัยสั่งลงโทษ  80 = สิ้นสุดสถานภาพนักศึกษา  81 = ได้รับสัมฤทธิบัตร  89 = เสียชีวิต  90 = ไม่มาขึ้นทะเบียนนักศึกษา  91 = รอขึ้นทะเบียนนักศึกษา  92 = เลื่อนขึ้นทะเบียนนักศึกษา  93 = สละสิทธิ์เข้าศึกษา  94 = ไม่ประสงค์เข้าศึกษา
   
      
    - การแสดงผลที่เหมาะสมแนะนำให้ใช้ browser เป็น Internet Explorer Version 5.0 ขึ้นไป
      และขนาดความกว้างหน้าจอ (Screen Area) เป็น 1024x768 pixels
        contact : ศูนย์บริการการศึกษา อาคารเรียนรวม 2 ทุกวันทำการ เวลา 8.30-16.30 น.