รายชื่อนศ.
รายวิชา323353 : LIVESTOCK HOUSING AND ANIMAL WASTE MANAGEMENT
กลุ่ม1
--
ระดับการศึกษา ปริญญาตรี
ปีการศึกษา 2562 ภาคการศึกษาที่ 1
ดึงข้อมูลนศ.สู่    
ลำดับ รหัสชื่อหลักสูตรสถานภาพ
 สำนักวิชาเทคโนโลยีการเกษตร
1 B5852536 นายไม้ไทย ลักษณะผ่อง  ANIMAL PRODUCTION TECHNOLOGY 10
2 B5953417 นางสาวจิราวรรณ พิพิธพัฒนากุล  ANIMAL PRODUCTION TECHNOLOGY 10
3 B6050061 นางสาววันเพ็ญ สอนสำโรง  ANIMAL PRODUCTION TECHNOLOGY 10
4 B6050290 นางสาวอโนมา พลศรี  ANIMAL PRODUCTION TECHNOLOGY 10
5 B6050320 นางสาวศุภนุช ปุมสันเทียะ  ANIMAL PRODUCTION TECHNOLOGY 10
6 B6050344 นางสาวรัตนาพร นิยมพงษ์  ANIMAL PRODUCTION TECHNOLOGY 10
7 B6050351 นายณัฐนันท์ โพธิ์ทอง  ANIMAL PRODUCTION TECHNOLOGY 10
8 B6050382 นายนิติพล ชัยเนตร  ANIMAL PRODUCTION TECHNOLOGY 10
9 B6050405 นางสาวศิริลักษณ์ โกนกระโทก  ANIMAL PRODUCTION TECHNOLOGY 10
10 B6050436 นางสาวอาทิตยาพร ทุมพันธ์  ANIMAL PRODUCTION TECHNOLOGY 10
11 B6050450 นางสาวนงเยาว์ ฤทธิ์นอก  ANIMAL PRODUCTION TECHNOLOGY 12
12 B6050467 นางสาวอัญชลี พรหมบุตร  ANIMAL PRODUCTION TECHNOLOGY 10
13 B6050474 นางสาวกรุณา คำแก้ว  ANIMAL PRODUCTION TECHNOLOGY 10
14 B6050498 นางสาวชญานี เมืองฤกษ์  ANIMAL PRODUCTION TECHNOLOGY 10
15 B6050504 นางสาวกรชนก ใหญ่กระโทก  ANIMAL PRODUCTION TECHNOLOGY 10
16 B6051150 นางสาวเบญจมาศ สวาทนา  ANIMAL PRODUCTION TECHNOLOGY 10
17 B6051167 นางสาวชลนิภา โพธิ์สุวรรณ์  ANIMAL PRODUCTION TECHNOLOGY 10
18 B6051174 นางสาวจารุวรรณ สุคำ  ANIMAL PRODUCTION TECHNOLOGY 10
19 B6051181 นายภาคภูมิ ใจเที่ยง  ANIMAL PRODUCTION TECHNOLOGY 10
20 B6051198 นายภูวภัท สมพงษ์  ANIMAL PRODUCTION TECHNOLOGY 10
21 B6051228 นายรังสิมันต์ ทรัพย์สูงเนิน  ANIMAL PRODUCTION TECHNOLOGY 10
22 B6051235 นางสาวสิริโรจน์ โคตรสาลี  ANIMAL PRODUCTION TECHNOLOGY 10
23 B6051839 นางสาวศิริประภา โพธิ์หนองคูณ  ANIMAL PRODUCTION TECHNOLOGY 10
24 B6051907 นางสาวอาทิตญา ช่อดารา  ANIMAL PRODUCTION TECHNOLOGY 10
25 B6051976 นางสาวสุริศา พุทธคุณ  ANIMAL PRODUCTION TECHNOLOGY 10
26 B6051983 นางสาวชนรรถพร ผาสุขเลิศ  ANIMAL PRODUCTION TECHNOLOGY 10
27 B6052058 นางสาวนวพร เพ็ชระ  ANIMAL PRODUCTION TECHNOLOGY 10
28 B6052171 นางสาวมณีรัตน์ สาระกูล  ANIMAL PRODUCTION TECHNOLOGY 10
29 B6052683 นางสาวปิยะภรณ์ ขุนศรีรอด  ANIMAL PRODUCTION TECHNOLOGY 10
30 B6052737 นางสาววรรณามาศ ปิตะแสง  ANIMAL PRODUCTION TECHNOLOGY 10
สถานภาพ :   10 = กำลังศึกษา  11 = รักษาสภาพการเป็นนักศึกษา  12 = ลาพักการศึกษา  13 = ให้พักการศึกษา  14 = คืนสภาพการเป็นนักศึกษา  40 = สำเร็จการศึกษา  41 = ได้รับเกียรติบัตร  60 = ลาออก  70 = ให้ออกเนื่องจากผลการเรียน  71 = ให้ออกเนื่องจากไม่ชำระเงิน  72 = ให้ออกเนื่องจากไม่มาลงทะเบียน  73 = ให้ออกเนื่องจากครบระยะเวลาศึกษา  74 = ให้ออกเนื่องจากวินัย  75 = ให้ออกเนื่องจากขาดคุณสมบัติ  76 = ให้ออกเพราะมหาวิทยาลัยสั่งลงโทษ  80 = สิ้นสุดสถานภาพนักศึกษา  81 = ได้รับสัมฤทธิบัตร  89 = เสียชีวิต  90 = ไม่มาขึ้นทะเบียนนักศึกษา  91 = รอขึ้นทะเบียนนักศึกษา  92 = เลื่อนขึ้นทะเบียนนักศึกษา  93 = สละสิทธิ์เข้าศึกษา  94 = ไม่ประสงค์เข้าศึกษา
   
      
    - การแสดงผลที่เหมาะสมแนะนำให้ใช้ browser เป็น Internet Explorer Version 5.0 ขึ้นไป
      และขนาดความกว้างหน้าจอ (Screen Area) เป็น 1024x768 pixels
        contact : ศูนย์บริการการศึกษา อาคารเรียนรวม 2 ทุกวันทำการ เวลา 8.30-16.30 น.