รายชื่อนศ.
รายวิชา323322 : ANIMAL NUTRITION LABORATORY I
กลุ่ม2
--
ระดับการศึกษา ปริญญาตรี
ปีการศึกษา 2562 ภาคการศึกษาที่ 1
ดึงข้อมูลนศ.สู่    
ลำดับ รหัสชื่อหลักสูตรสถานภาพ
 สำนักวิชาเทคโนโลยีการเกษตร
1 B5951024 นายต้นตระกูล โจระสา  ANIMAL PRODUCTION TECHNOLOGY 10
2 B5951871 นางสาวจาริยา ติดมา  ANIMAL PRODUCTION TECHNOLOGY 10
3 B5953097 นางสาวจิตโศภิน คำจันทร์  ANIMAL PRODUCTION TECHNOLOGY 10
4 B6051242 นายณักคริณ เมสูงเนิน  ANIMAL PRODUCTION TECHNOLOGY 10
5 B6051259 นางสาวนิรชา วงค์สุข  ANIMAL PRODUCTION TECHNOLOGY 10
6 B6051433 นายรัฐภัทร์ เหมิกจันทึก  ANIMAL PRODUCTION TECHNOLOGY 10
7 B6051891 นางสาวนันทนา เมธาบุตร  ANIMAL PRODUCTION TECHNOLOGY 10
8 B6051990 นายอานนท์ อยู่บู่  ANIMAL PRODUCTION TECHNOLOGY 10
9 B6052027 นางสาวอัจฉราพรร แย้มธณัตถ์ฐิติ  ANIMAL PRODUCTION TECHNOLOGY 10
10 B6052188 นายวิทวัส น้อยนันตะ  ANIMAL PRODUCTION TECHNOLOGY 10
สถานภาพ :   10 = กำลังศึกษา  11 = รักษาสภาพการเป็นนักศึกษา  12 = ลาพักการศึกษา  13 = ให้พักการศึกษา  14 = คืนสภาพการเป็นนักศึกษา  40 = สำเร็จการศึกษา  41 = ได้รับเกียรติบัตร  60 = ลาออก  70 = ให้ออกเนื่องจากผลการเรียน  71 = ให้ออกเนื่องจากไม่ชำระเงิน  72 = ให้ออกเนื่องจากไม่มาลงทะเบียน  73 = ให้ออกเนื่องจากครบระยะเวลาศึกษา  74 = ให้ออกเนื่องจากวินัย  75 = ให้ออกเนื่องจากขาดคุณสมบัติ  76 = ให้ออกเพราะมหาวิทยาลัยสั่งลงโทษ  80 = สิ้นสุดสถานภาพนักศึกษา  81 = ได้รับสัมฤทธิบัตร  89 = เสียชีวิต  90 = ไม่มาขึ้นทะเบียนนักศึกษา  91 = รอขึ้นทะเบียนนักศึกษา  92 = เลื่อนขึ้นทะเบียนนักศึกษา  93 = สละสิทธิ์เข้าศึกษา  94 = ไม่ประสงค์เข้าศึกษา
   
      
    - การแสดงผลที่เหมาะสมแนะนำให้ใช้ browser เป็น Internet Explorer Version 5.0 ขึ้นไป
      และขนาดความกว้างหน้าจอ (Screen Area) เป็น 1024x768 pixels
        contact : ศูนย์บริการการศึกษา อาคารเรียนรวม 2 ทุกวันทำการ เวลา 8.30-16.30 น.