รายชื่อนศ.
รายวิชา323314 : ANIMAL ANATOMY AND PHYSIOLOGY LABORATORY II
กลุ่ม1
--
ระดับการศึกษา ปริญญาตรี
ปีการศึกษา 2562 ภาคการศึกษาที่ 1
ดึงข้อมูลนศ.สู่    
ลำดับ รหัสชื่อหลักสูตรสถานภาพ
 สำนักวิชาเทคโนโลยีการเกษตร
1 B5852536 นายไม้ไทย ลักษณะผ่อง  ANIMAL PRODUCTION TECHNOLOGY 10
2 B5953080 นางสาวอรอนงค์ ทุนนาม  ANIMAL PRODUCTION TECHNOLOGY 10
3 B5953417 นางสาวจิราวรรณ พิพิธพัฒนากุล  ANIMAL PRODUCTION TECHNOLOGY 10
4 B5953424 นายกมลพรต สุจริตตานันท์  ANIMAL PRODUCTION TECHNOLOGY 10
5 B6050290 นางสาวอโนมา พลศรี  ANIMAL PRODUCTION TECHNOLOGY 10
6 B6050306 นางสาวธนิษฐา ใจหนัก  ANIMAL PRODUCTION TECHNOLOGY 10
7 B6050375 นางสาวเกศรา หวังล้อมกลาง  ANIMAL PRODUCTION TECHNOLOGY 10
8 B6050399 นางสาวอรปวีณา แพ่งฉิมพลี  ANIMAL PRODUCTION TECHNOLOGY 10
9 B6050443 นางสาวสุธิณี มรกต  ANIMAL PRODUCTION TECHNOLOGY 10
10 B6050504 นางสาวกรชนก ใหญ่กระโทก  ANIMAL PRODUCTION TECHNOLOGY 10
11 B6051211 นางสาวสุกฤตา กองทุ่งมน  ANIMAL PRODUCTION TECHNOLOGY 10
12 B6051242 นายณักคริณ เมสูงเนิน  ANIMAL PRODUCTION TECHNOLOGY 10
13 B6051259 นางสาวนิรชา วงค์สุข  ANIMAL PRODUCTION TECHNOLOGY 10
14 B6051433 นายรัฐภัทร์ เหมิกจันทึก  ANIMAL PRODUCTION TECHNOLOGY 10
15 B6051891 นางสาวนันทนา เมธาบุตร  ANIMAL PRODUCTION TECHNOLOGY 10
16 B6051921 นางสาวเกศินี ทิพรักษ์  ANIMAL PRODUCTION TECHNOLOGY 10
17 B6051990 นายอานนท์ อยู่บู่  ANIMAL PRODUCTION TECHNOLOGY 10
18 B6052027 นางสาวอัจฉราพรร แย้มธณัตถ์ฐิติ  ANIMAL PRODUCTION TECHNOLOGY 10
19 B6052188 นายวิทวัส น้อยนันตะ  ANIMAL PRODUCTION TECHNOLOGY 10
20 B6138028 นายสถาพร เกลียวศรี  ANIMAL PRODUCTION TECHNOLOGY 10
สถานภาพ :   10 = กำลังศึกษา  11 = รักษาสภาพการเป็นนักศึกษา  12 = ลาพักการศึกษา  13 = ให้พักการศึกษา  14 = คืนสภาพการเป็นนักศึกษา  40 = สำเร็จการศึกษา  41 = ได้รับเกียรติบัตร  60 = ลาออก  70 = ให้ออกเนื่องจากผลการเรียน  71 = ให้ออกเนื่องจากไม่ชำระเงิน  72 = ให้ออกเนื่องจากไม่มาลงทะเบียน  73 = ให้ออกเนื่องจากครบระยะเวลาศึกษา  74 = ให้ออกเนื่องจากวินัย  75 = ให้ออกเนื่องจากขาดคุณสมบัติ  76 = ให้ออกเพราะมหาวิทยาลัยสั่งลงโทษ  80 = สิ้นสุดสถานภาพนักศึกษา  81 = ได้รับสัมฤทธิบัตร  89 = เสียชีวิต  90 = ไม่มาขึ้นทะเบียนนักศึกษา  91 = รอขึ้นทะเบียนนักศึกษา  92 = เลื่อนขึ้นทะเบียนนักศึกษา  93 = สละสิทธิ์เข้าศึกษา  94 = ไม่ประสงค์เข้าศึกษา
   
      
    - การแสดงผลที่เหมาะสมแนะนำให้ใช้ browser เป็น Internet Explorer Version 5.0 ขึ้นไป
      และขนาดความกว้างหน้าจอ (Screen Area) เป็น 1024x768 pixels
        contact : ศูนย์บริการการศึกษา อาคารเรียนรวม 2 ทุกวันทำการ เวลา 8.30-16.30 น.