รายชื่อนศ.
รายวิชา105194 : FUNDAMENTAL PHYSICS LABORATORY
กลุ่ม1
--
ระดับการศึกษา ปริญญาตรี
ปีการศึกษา 2562 ภาคการศึกษาที่ 1
ดึงข้อมูลนศ.สู่    
ลำดับ รหัสชื่อหลักสูตรสถานภาพ
 สำนักวิชาทันตแพทยศาสตร์
1 B6228743 นายชินภัทร จุไรรัตน์พร  DOCTOR OF DENTAL SURGERY10
2 B6228750 นางสาวพิชญาภา วุฒิวิทยาพล  DOCTOR OF DENTAL SURGERY10
3 B6228767 นางสาวเกศวริญญา วงษ์กาฬสินธุ์  DOCTOR OF DENTAL SURGERY10
4 B6228774 นางสาวณิชากร ปัญญาสุทธิเลิศ  DOCTOR OF DENTAL SURGERY10
5 B6228781 นายธนกร ศรีวนาวงษ์  DOCTOR OF DENTAL SURGERY10
6 B6228798 นางสาวณัฐนิชา ขุนเพชรวรรณ  DOCTOR OF DENTAL SURGERY10
7 B6228811 นายพฤกษ์ โมลาขาว  DOCTOR OF DENTAL SURGERY10
8 B6228828 นางสาวนัชชา วิภาดา  DOCTOR OF DENTAL SURGERY10
9 B6228835 นายสุรสีห์ จิรวิภาพันธุ์  DOCTOR OF DENTAL SURGERY10
10 B6228842 นางสาวสุทธิดา จะโรรัมย์  DOCTOR OF DENTAL SURGERY10
11 B6228859 นายเกษมพงศ์ ปัทมวงศ์จริยา  DOCTOR OF DENTAL SURGERY10
12 B6228866 นางสาวโศภิดา วรรณโก  DOCTOR OF DENTAL SURGERY10
13 B6228873 นางสาวณัทธิดา รุ่งโรจน์  DOCTOR OF DENTAL SURGERY10
14 B6228880 นายไชยาวัฒน์ สังข์โสม  DOCTOR OF DENTAL SURGERY10
15 B6228897 นางสาวชวพร จันทร์ประภาสกุล  DOCTOR OF DENTAL SURGERY10
16 B6228903 นางสาวกุลนิษฐ์ กองเมืองปัก  DOCTOR OF DENTAL SURGERY10
17 B6228910 นางสาวปฐมาวดี พรมลา  DOCTOR OF DENTAL SURGERY10
18 B6228934 นางสาวสุวภัทร เกิดทอง  DOCTOR OF DENTAL SURGERY10
19 B6233204 นางสาวฐิตาภา โพธิเกตุ  DOCTOR OF DENTAL SURGERY10
20 B6233211 นางสาวยิ่งนรา ลู่วิจิตรบรรจง  DOCTOR OF DENTAL SURGERY10
21 B6233228 นางสาวธมนวรรณ ลาดบัวขาว  DOCTOR OF DENTAL SURGERY10
22 B6233235 นายสิทธินนท์ ยศอาลัย  DOCTOR OF DENTAL SURGERY10
23 B6233242 นางสาววรัญญา โอฬารสกุล  DOCTOR OF DENTAL SURGERY10
24 B6234638 นางสาวฐิติรัตน์ ออกสุข  DOCTOR OF DENTAL SURGERY10
25 B6234645 นายธนัชพงศ์ ใจอารีย์  DOCTOR OF DENTAL SURGERY10
26 B6234652 นางสาวณิชชารีย์ อินทรสุขศรี  DOCTOR OF DENTAL SURGERY10
27 B6236687 นายภานุวัฒน์ โคตรแสนลี  DOCTOR OF DENTAL SURGERY10
28 B6238902 นางสาวพริสร คงกลิ่นสุคนธ์  DOCTOR OF DENTAL SURGERY10
29 B6238919 นางสาวกฤติญา อุบลวัฒน์  DOCTOR OF DENTAL SURGERY10
30 B6238926 นางสาวธัญวรัตน์ ลือนาม  DOCTOR OF DENTAL SURGERY10
31 B6238933 นายพงษ์พิสุทธิ์ ภาวนานนท์  DOCTOR OF DENTAL SURGERY10
32 B6238940 นายณัฐธัญ เหล่าวงศ์วัฒนา  DOCTOR OF DENTAL SURGERY10
33 B6238957 นางสาวพิมพ์ขวัญ เอี่ยมรักษา  DOCTOR OF DENTAL SURGERY10
34 B6238964 นายณัฐสิทธิ์ ศรีแสง  DOCTOR OF DENTAL SURGERY10
สถานภาพ :   10 = กำลังศึกษา  11 = รักษาสภาพการเป็นนักศึกษา  12 = ลาพักการศึกษา  13 = ให้พักการศึกษา  14 = คืนสภาพการเป็นนักศึกษา  40 = สำเร็จการศึกษา  41 = ได้รับเกียรติบัตร  60 = ลาออก  70 = ให้ออกเนื่องจากผลการเรียน  71 = ให้ออกเนื่องจากไม่ชำระเงิน  72 = ให้ออกเนื่องจากไม่มาลงทะเบียน  73 = ให้ออกเนื่องจากครบระยะเวลาศึกษา  74 = ให้ออกเนื่องจากวินัย  75 = ให้ออกเนื่องจากขาดคุณสมบัติ  76 = ให้ออกเพราะมหาวิทยาลัยสั่งลงโทษ  80 = สิ้นสุดสถานภาพนักศึกษา  81 = ได้รับสัมฤทธิบัตร  89 = เสียชีวิต  90 = ไม่มาขึ้นทะเบียนนักศึกษา  91 = รอขึ้นทะเบียนนักศึกษา  92 = เลื่อนขึ้นทะเบียนนักศึกษา  93 = สละสิทธิ์เข้าศึกษา  94 = ไม่ประสงค์เข้าศึกษา
   
      
    - การแสดงผลที่เหมาะสมแนะนำให้ใช้ browser เป็น Internet Explorer Version 5.0 ขึ้นไป
      และขนาดความกว้างหน้าจอ (Screen Area) เป็น 1024x768 pixels
        contact : ศูนย์บริการการศึกษา อาคารเรียนรวม 2 ทุกวันทำการ เวลา 8.30-16.30 น.