รายชื่อนศ.
รายวิชา105191 : PHYSICS LABORATORY I
กลุ่ม2
--
ระดับการศึกษา ปริญญาตรี
ปีการศึกษา 2562 ภาคการศึกษาที่ 1
ดึงข้อมูลนศ.สู่    
ลำดับ รหัสชื่อหลักสูตรสถานภาพ
 สำนักวิชาวิศวกรรมศาสตร์
1 B6222024 นายพีรณัฐ กำลังเหลือ  N/A10
2 B6222031 นางสาวกรปณต ราษีมิน  N/A10
3 B6222055 นายพุฒิพงษ์ เมรุ  N/A10
4 B6222086 นายชลธิศ มงคลครุฑ  N/A10
5 B6222093 นางสาวภัทรกันย์ บุญเรือง  N/A10
6 B6222109 นางสาวนิชนันท์ ตรีนันทวัน  N/A10
7 B6222116 นายอภิสิทธิ์ ทวีศรี  N/A10
8 B6222123 นายนิภัทร์ กรธนกิจ  N/A10
9 B6222130 นายศิวศิลป์ โสพัง  N/A10
10 B6222154 นางสาวณัฐกานต์ จินดาวรรณ์  N/A10
11 B6222178 นายนพรัตน์ โพธิ์กระสังข์  N/A10
12 B6222192 นายจักรภัทร อนันตสกุลวงศ์  N/A10
13 B6222208 นายภูมิพัฒน์ ริยะบุตร  N/A10
14 B6222215 นางสาวนริศรา ทองจันทร์แก้ว  N/A10
15 B6222222 นายวรศักดิ์ สายกลิ่น  N/A10
16 B6222277 นายภคิน ไหมทิม  N/A10
17 B6222284 นายพงษ์พิชญ์ ชัชชญา  N/A10
18 B6222307 นายธนชัย จันทะนะ  N/A10
19 B6222352 นายธีระพงษ์ แก้วหยาด  N/A10
20 B6222369 นางสาวนริศรา แสนตรี  N/A10
21 B6222406 นายบุญญฤทธิ์ ทุมทา  N/A10
22 B6222413 นายวรฐ ลอศิริกุล  N/A10
23 B6222420 นางสาวภัณฑิรา สำเภา  N/A10
24 B6222444 นายเกียรติภูมิ เลิศไกรชัยพร  N/A10
25 B6222475 นายวสวัตติ์ เพ็ญสุข  N/A10
26 B6222482 นางสาววณิษา พันธุ์พุฒ  N/A10
27 B6222505 นางสาวเกศปริณโญ บุตรเพ็ง  N/A10
28 B6222512 นางสาวสุทธิดา บัวทองสิงห์  N/A10
29 B6222529 นางสาวมณฑา ศรีแก้ว  N/A10
30 B6222536 นางสาวจันจิรา วันนา  N/A10
31 B6222543 นายชินวัฒน์ อุตสาหะ  N/A10
32 B6222567 นางสาวสุชาดา วานิชจรัสกิจ  N/A10
33 B6222574 นางสาวกัญญารัตน์ บุระวงค์  N/A10
34 B6222581 นางสาวมินตรา ฝางแก้ว  N/A10
35 B6222598 นางสาวศิริวิภา สุระมณี  N/A10
36 B6222628 นายชัยมงคล วงษ์พรม  N/A10
37 B6222635 นายศุภเกตุ แจบไธสง  N/A10
38 B6222642 นางสาวศุภนิดา จันทอง  N/A10
39 B6222659 นายอาทิตย์ นามลีลา  N/A10
40 B6222666 นายมนัสพงศ์ ชมดง  N/A10
41 B6222673 นางสาวศิริรัตน์ มีลา  N/A10
42 B6222697 นางสาวกนกลักษณ์ หอมหวล  N/A10
43 B6222710 นายธนาทร นาราษฎร์  N/A10
44 B6222734 นางสาวเนตรนภา ช่วยสงคราม  N/A10
45 B6222741 นายวีระชัย เทพมณี  N/A10
46 B6222772 นางสาวสุพิชชา เดชบุรีรัมย์  N/A10
47 B6222789 นายประวิทย์ สังฆ์ประไพ  N/A10
48 B6222819 นายณัทพงศ์ สอนจะโปะ  N/A10
49 B6222833 นางสาวน้ำทิพย์ หนองเส  N/A10
50 B6222840 นางสาวอินทิรา ทีฆายุพรรค  N/A10
51 B6222864 นางสาวศลิษา พลเยี่ยม  N/A10
52 B6222871 นายนิติธร นันทาวงศ์  N/A10
53 B6222888 นายฑีฆายุ มาโยธา  N/A10
54 B6222895 นายอนุกุล แสงฉาย  N/A10
55 B6222901 นางสาวกัญภิรมย์ ชัยโชติศิริ  N/A10
56 B6222918 นายวัฒนา เรืองชัยวัฒนกุล  N/A10
57 B6222925 นางสาวพัชราภรณ์ อ่อนละมูล  N/A10
58 B6222956 นายปรเมศวร์ โฮมนา  N/A10
59 B6222987 นายกวีธรณ์ พนาวัน  N/A10
60 B6222994 นางสาวจริยาพร สมบูรณ์  N/A10
61 B6223014 นายพีระพงษ์ หารพรม  N/A10
62 B6223038 นายภูรินทร์สุกฤษฎิ์ กำลังเหลือ  N/A10
63 B6223045 นางสาวธารภิรมย์ โลนุช  N/A10
64 B6223052 นางสาวณัฏฐา นครศรี  N/A10
65 B6223069 นายศุภวิชญ์ บุญเสือ  N/A10
66 B6223076 นายราเชนทร์ สีแสง  N/A10
67 B6223083 นางสาวอภิสรา นันทะวงค์  N/A10
68 B6223090 นางสาวชนาพร อัปมานะ  N/A10
69 B6223106 นายภาณุวัฒน์ แสงห้าว  N/A10
70 B6223113 นางสาวรัชนีกร อัมวรรณ  N/A10
71 B6223120 นางสาวธนานันท์ วงศ์รักกิจ  N/A10
72 B6223144 นายทรงสิทธิ์ บุญภู่  N/A10
73 B6223199 นายศุภวิชญ์ เหลืองอร่ามนภา  N/A10
74 B6223205 นางสาวณัฏฐณิชา เฉลิมศรี  N/A10
75 B6223212 นางสาวศิริภัสสร ขวัญสกุล  N/A10
76 B6223229 นายณัฐดนัย กันยาพงษ์  N/A10
77 B6223236 นางสาวชนวรรณพร แก้วมณี  N/A10
78 B6223250 นายจิรพงษ์ ปุ๊กกระโทก  N/A10
79 B6223267 นางสาวศิริพร ยอดรัก  N/A10
80 B6223304 นางสาววรัญญา หนุ่มแน่น  N/A10
81 B6223335 นายธรรมชาติ น้อยพุ่ม  N/A10
82 B6223373 นางสาวนภัสสร แก่นจันทร์  N/A10
83 B6223380 นายรชต สง่าเมือง  N/A10
84 B6223397 นายเกียรติภูมิ กล่ำสกุล  N/A10
85 B6223403 นางสาวสุวารินทร์ เพียรปรุ  N/A10
86 B6223410 นางสาวกชกร โมมขุนทด  N/A10
87 B6223427 นางสาวณัฐธิดา แซ่เล้า  N/A10
88 B6223434 นายกรณ์นวัช ศรีพุทธิรัตน์  N/A10
89 B6223441 นางสาวนาราภัทร หลวงสอน  N/A10
90 B6223472 นางสาวสุดารัตน์ รสหอม  N/A10
91 B6223526 นายภาคิน ศิลปเสริฐ  N/A10
92 B6223533 นายกรวิชญ์ ผดุงกาย  N/A10
93 B6223557 นางสาวสิรินทรา สายสามพราน  N/A10
94 B6223564 นางสาวจันทร สิทธิสังข์  N/A10
95 B6223595 นายณัฏฐกิตติ์ กองพลพรหม  N/A10
96 B6223625 นางสาวกนกพร กันทาเงิน  N/A10
97 B6223632 นายคงเดช ชาญขุนทด  N/A10
98 B6223649 นายณัฐนันท์ สามสี  N/A10
99 B6223656 นายอธิวัฒน์ แก้วชารุณ  N/A10
100 B6223663 นายปิยะพงษ์ วงษ์สุทน  N/A10
101 B6223670 นางสาวสุนิษา ศาลางาม  N/A10
102 B6223694 นางสาวนุชนาฎ หอทอง  N/A10
103 B6223816 นางสาวสุจิตตา วงค์จันทร์  N/A10
104 B6223830 นายภานุพงศ์ จันทร์แสง  N/A10
105 B6223854 นายณัฐพล พาผักแว่น  N/A10
106 B6223878 นายเอนกพงดิ์ อินทะรังษี  N/A10
107 B6223892 นายศราณุวัฒน์ นุพล  N/A10
108 B6223915 นายจักริน คงสวัสดิ์  N/A10
109 B6223922 นางสาวธิดาพร พวงอุบล  N/A10
110 B6223939 นางสาวศุภสุตา ภูริพัฒนกุล  N/A10
111 B6223946 นางสาวชมพูนุช กระแสโท  N/A10
112 B6223960 นางสาวเฟื่องรดา สีโสดา  N/A10
113 B6223977 นางสาวผกายพร ถาวรเจริญ  N/A10
114 B6224004 นางสาวปวีณา ภาโนมัย  N/A10
115 B6224028 นายนพภาณุ จันทร์มาลา  N/A10
116 B6224035 นายศรายุธ ตาลอ่อน  N/A10
117 B6224042 นางสาวจินต์จุฑา ก่องดวง  N/A10
118 B6224080 นางสาวชุติมา ชอบสว่าง  N/A10
119 B6224097 นายเอกพล สนสี  N/A10
120 B6224127 นายธีรดนย์ ดอนบัญหา  N/A10
121 B6224134 นางสาวรชยา สินธุสิงห์  N/A10
122 B6224141 นางสาวพิมลพรรณ แสงเพ็ชร  N/A10
123 B6224158 นางสาวสิริญาพร ครองบุญ  N/A10
124 B6224165 นางสาวอมรรัตน์ ภูโททิพย์  N/A10
125 B6224172 นายนันฐวุฒ ชูรัตน์  N/A10
126 B6224189 นายธนาคม กฤตติยานนท์  N/A10
127 B6224196 นายอนันต์ กระเซ็น  N/A10
128 B6224202 นายกิติพัฒน์ จันทร์รุ่งเรือง  N/A10
129 B6224219 นางสาวธนวรรณ อินทะเล  Automotive Engineering10
130 B6224240 นางสาวภัทราวรรณ หวังคุ้มกลาง  N/A10
131 B6224257 นายศักดิภัช สว่างเนตร  N/A10
132 B6224264 นางสาวธิมาภรณ์ มีประโลม  N/A10
133 B6224271 นายทิวัตถ์ ขนุน  N/A10
134 B6224301 นางสาวปาณัสกาญจน์ ภูดินดง  N/A10
135 B6224318 นายจิรายุ จินดาชวลิตกุล  N/A10
136 B6224325 นายธนภัทร์ เส็งคำปาน  N/A10
137 B6224349 นายธนายุทธ นาสมวาส  N/A10
138 B6224363 นายมโนพัศ หล้าอ่อน  N/A10
139 B6224370 นายกรชาล ฟุ้งสุข  N/A10
140 B6224387 นางสาวศศิธร ดาวสี  N/A10
141 B6224394 นายพุฒิชัย ประสานรัตน์  N/A10
142 B6224400 นายริว แก้วเชาว์รัมย์  N/A10
143 B6224417 นายพีรดนย์ พาดกลาง  N/A10
144 B6224431 นายวชิรวิทย์ ชอบเสียง  N/A10
145 B6224448 นายณกร ภิริรักษ์  N/A10
146 B6224455 นางสาวเบญญทิพย์ บัวศรี  N/A10
147 B6224479 นางสาวพรนภา ศรียากุล  N/A10
148 B6224493 นางสาวมนรดา บุณยะฤทธิ์  N/A10
149 B6224509 นางสาวอรวรรณ นันสันเทียะ  N/A10
150 B6224516 นายคณาญธิปศ์ อาจศิริ  N/A60
151 B6224523 นายภานุพงศ์ ทองอินทร์  N/A10
152 B6224530 นางสาวสุมิตา ไชย์ลอย  N/A10
153 B6224547 นายพีรพล พ่วงชาวนา  N/A10
154 B6224554 นางสาวสุภาวรรณ์ พลเดชา  N/A10
155 B6224561 นายกิตติภัฎ เกตุบรรจง  N/A10
156 B6224578 นายจตุรพล ศรีสุรี  N/A10
157 B6224622 นายมงคลชัย ศรีมงคล  N/A10
158 B6224639 นายราเชนทร์ นัยเนตร  N/A10
159 B6224646 นางสาวสุมิลตรา ชะลุนรัมย์  N/A10
160 B6224653 นางสาวพัชฌาภา ทองไพโรจน์  IE10
161 B6224660 นายอำพร ผันผ่อน  N/A10
162 B6224677 นางสาวปภาวดี สุดตาชาติ  N/A10
163 B6224684 นางสาวกัญญารัตน์ ทุมทอง  N/A10
164 B6224714 นายวรวุฒิ อัครปรีดี  N/A10
165 B6224721 นายกนก ดีทองหลาง  N/A10
166 B6224738 นายชัยยง กลางทรงฤทธิ์  N/A10
167 B6224745 นายปฐวี โทศรี  N/A10
168 B6224769 นางสาวสุดารัตน์ อันชื่น  N/A10
169 B6224783 นายปกรณ์ แก้วสุวรรณ์  N/A10
170 B6224806 นายสุรธัช โทนหงษ์ษา  N/A10
171 B6224813 นายกิตติภณ สงขุนทด  N/A10
172 B6224851 นางสาวกนกพร โพธิ์ชน  N/A10
173 B6224868 นางสาวพิชญาภา มุทุสิทธิ์  N/A12
174 B6224929 นางสาวมะปราง แสงอรุณ  N/A10
175 B6224936 นายภานุวัฒน์ พรมโสภา  N/A10
176 B6224967 นางสาวชลดา จันทะนะ  N/A10
177 B6224974 นายพีช คอกพิมาย  N/A10
178 B6224981 นายโฆษิต คำมูล  N/A10
179 B6224998 นายวรชัย แก้วละมุล  N/A10
180 B6225001 นายธีระภัทร วงค์หาริมาตย์  N/A10
181 B6225049 นางสาวอริศรา สถิตย์  N/A10
182 B6225056 นายศิวานา จุไรวรรณสุทธิ  N/A10
183 B6225063 นางสาวขนิษฐา ธรรมวงค์  N/A10
184 B6225070 นางสาวจิตติมาพร ทิพย์ชาติ  N/A10
185 B6225094 นายอนุรักษ์ สุริสุข  N/A10
186 B6225100 นางสาวนิรชา มีแก้ว  N/A10
187 B6225117 นางสาวยูงทอง เชาวรัตน์  N/A10
188 B6225131 นายธนากร จุลเเดง  N/A10
189 B6225148 นางสาวกนกลักษณ์ พันตัน  N/A10
190 B6225155 นายวิทย พิลาตัน  N/A10
191 B6225179 นายธนาธิป ตับกลาง  N/A10
สถานภาพ :   10 = กำลังศึกษา  11 = รักษาสภาพการเป็นนักศึกษา  12 = ลาพักการศึกษา  13 = ให้พักการศึกษา  14 = คืนสภาพการเป็นนักศึกษา  40 = สำเร็จการศึกษา  41 = ได้รับเกียรติบัตร  60 = ลาออก  70 = ให้ออกเนื่องจากผลการเรียน  71 = ให้ออกเนื่องจากไม่ชำระเงิน  72 = ให้ออกเนื่องจากไม่มาลงทะเบียน  73 = ให้ออกเนื่องจากครบระยะเวลาศึกษา  74 = ให้ออกเนื่องจากวินัย  75 = ให้ออกเนื่องจากขาดคุณสมบัติ  76 = ให้ออกเพราะมหาวิทยาลัยสั่งลงโทษ  80 = สิ้นสุดสถานภาพนักศึกษา  81 = ได้รับสัมฤทธิบัตร  89 = เสียชีวิต  90 = ไม่มาขึ้นทะเบียนนักศึกษา  91 = รอขึ้นทะเบียนนักศึกษา  92 = เลื่อนขึ้นทะเบียนนักศึกษา  93 = สละสิทธิ์เข้าศึกษา  94 = ไม่ประสงค์เข้าศึกษา
   
      
    - การแสดงผลที่เหมาะสมแนะนำให้ใช้ browser เป็น Internet Explorer Version 5.0 ขึ้นไป
      และขนาดความกว้างหน้าจอ (Screen Area) เป็น 1024x768 pixels
        contact : ศูนย์บริการการศึกษา อาคารเรียนรวม 2 ทุกวันทำการ เวลา 8.30-16.30 น.