รายชื่อนศ.
รายวิชา105191 : PHYSICS LABORATORY I
กลุ่ม3
--
ระดับการศึกษา ปริญญาตรี
ปีการศึกษา 2562 ภาคการศึกษาที่ 1
ดึงข้อมูลนศ.สู่    
ลำดับ รหัสชื่อหลักสูตรสถานภาพ
 สำนักวิชาวิศวกรรมศาสตร์
1 B6217167 นายพิชานนท์ ศรีทรงเมือง  N/A10
2 B6217174 นางสาวปาลิดา สุวรรณรัตน์  N/A10
3 B6217181 นางสาวพิมพ์พินิจ อาดำ  N/A10
4 B6217198 นายกวิน สมประเสริฐถาวร  N/A10
5 B6217204 นางสาวศศิประภา จันทะศรี  N/A10
6 B6217211 นายมนัสวี จั้นวันดี  N/A10
7 B6217235 นางสาวภัณฑิรา ราชาคำ  N/A10
8 B6217259 นางสาวกุลสตรี โสดาศรี  N/A10
9 B6217303 นางสาวสุกัญญา พาขุนทด  N/A10
10 B6217327 นางสาวธนกาญจน์ ทองหมู่  N/A10
11 B6217365 นายบริพัตร เงินดี  IE10
12 B6217372 นายพชรชัย ปานเนาว์  N/A10
13 B6217389 นายธนิศร ศรีรังกูร  N/A10
14 B6217433 นายปริญญา หมัดอะดัม  N/A10
15 B6217440 นายจักรพรรดิ์ หนักแน่น  N/A10
16 B6217457 นางสาวอ้อมพร ไทยเจริญ  N/A10
17 B6217464 นายวรุฒ วงษ์วาท  N/A10
18 B6217471 นางสาวรดา ปิตตาระโพธิ์  N/A10
19 B6217501 นางสาวฐิติมา คำบุศย์  N/A10
20 B6217549 นายณัฐดนัย วงธิราช  N/A10
21 B6217556 นางสาวรัชดาภรณ์ คำบุ  N/A10
22 B6217563 นางสาวญาณิศา พิมหิน  N/A10
23 B6217570 นายศักดิ์ณรงค์ เขื่อนสุวรรณ์  N/A10
24 B6217587 นางสาวธิดารัตน์ เย็นใจ  N/A10
25 B6217624 นายสุประดิษฐ์ ทองคำ  N/A10
26 B6217631 นางสาวศิริลักษณ์ โทปัญจ่า  N/A10
27 B6217648 นางสาวกาญจนา ซึ่งรัมย์  N/A10
28 B6217655 นางสาวพิมพิไล รุ่งแจ้ง  N/A10
29 B6217662 นางสาวณฐพร ธรรมวิชัย  N/A10
30 B6217679 นายศรายุทธ เนตรพนา  N/A10
31 B6217686 นายสมศักดิ์ แสนสนิท  N/A10
32 B6217716 นายฉลองวุฒิ ไชยลำยา  N/A10
33 B6217723 นายพรภวิษย์ แจ้งวิจิตร  N/A10
34 B6217747 นายทินกร สุขบำรุง  N/A10
35 B6217754 นางสาวดวงใจ เชยครบุรี  N/A10
36 B6217761 นายภานุวัฒน์ สุวรรณ์  N/A10
37 B6217785 นางสาวชนิตา พรมชาติ  N/A10
38 B6217846 นายสุรเชษฐ์ เจนจิตร์  N/A10
39 B6217877 นายอภิสิทธิ์ ศรีสวัสดิ์  N/A10
40 B6217907 นางสาวชญาศ์รัชต์ ปภัสภรณ์วณิช  N/A10
41 B6217921 นายสิทธิโชติ โชคเจริญ  N/A10
42 B6217938 นางสาวนารีรัตน์ สาคร  N/A10
43 B6217945 นายธีรดนย์ คำอาบ  N/A10
44 B6217952 นางสาวเก็จมณี ทาสีลา  N/A10
45 B6217969 นายกิติศักดิ์ แดงทอง  N/A10
46 B6217976 นางสาวทอฝัน เฟื่องนคร  N/A10
47 B6217990 นางสาวสุธิดา ประคองใจ  N/A10
48 B6218003 นางสาวอุมากร แสงสว่าง  N/A10
49 B6218010 นายอนันต์ แพงไธสง  N/A10
50 B6218034 นายกฤษณุพงษ์ เทียนขจรศรี  N/A10
51 B6218058 นางสาวกุลวรรณ เกษมวีรกุล  N/A10
52 B6218065 นางสาวพัชรินทร์ สีบุญเรือง  N/A10
53 B6218072 นางสาวมัลลิกา บัวหลวง  N/A10
54 B6218089 นายนพัตธร เจริญพันธ์  AERONAUTICAL ENGINEERING10
55 B6218096 นายสุชาติ พรพิรุณโรจน์  N/A10
56 B6218102 นางสาวธัญชนก สีเคน  N/A10
57 B6218119 นายดรัณภพ สีพันธ์โคตร์  N/A10
58 B6218126 นายธนธรณ์ ณ ตาก  N/A10
59 B6218133 นางสาวศศิธร ทองพา  N/A10
60 B6218157 นางสาวพิลาลักษณ์ พัฒน์ชนะ  N/A10
61 B6218164 นายณัฐภัทร ถีสูงเนิน  N/A10
62 B6218171 นางสาวอัจฉราพร ลี้สกุล  N/A10
63 B6218188 นางสาวปุณยนุช กรดเสน  N/A10
64 B6218195 นายเสฐพงษ์ โรจนติรนันท์  N/A10
65 B6218201 นายปาลฑัต วรธงไชย  N/A10
66 B6218218 นายณภัทร นิติวิธานชัย  N/A10
67 B6218225 นางสาวณัฏฐิกา สุขสิงห์  N/A10
68 B6218232 นายสหรัฐ รัตนมาลัย  N/A10
69 B6218249 นางสาวชลิตา ค่ากระโทก  N/A10
70 B6218256 นายจักรภัทร นกโพธิ์  N/A10
71 B6218263 นางสาวณิชากมล เพิ่มพานิชเดช  N/A10
72 B6218270 นางสาวนภัสวรรณ บั้งจันอัด  N/A10
73 B6218294 นายยศพล จันทะนาม  N/A10
74 B6218300 นางสาวกษมา ถินสถิตย์  N/A10
75 B6218324 นางสาวพีรดา เหมือนทองดี  N/A10
76 B6218331 นายรุ่งโรจน์ สอนสุภาพ  N/A10
77 B6218362 นายอนัส เซเมาะ  N/A10
78 B6218379 นางสาวศิริกุล บุญชิด  N/A10
79 B6218386 นางสาวสุรัสวดี แก้วมุลตรี  N/A10
80 B6218393 นางสาวนิศามณี สุขประเสริฐ  N/A10
81 B6218409 นางสาวกชกร ไมตรีจร  N/A10
82 B6218416 นายตะวัน ปักการะสัง  N/A10
83 B6218423 นายศุภวิชญ์ อยู่นิยม  N/A10
84 B6218447 นายเทวฤทธิ์ เจริญฤทธิ์  N/A10
85 B6218454 นายศิริวัฒน์ จันทะสอน  N/A10
86 B6218461 นายมุตตะกีน พุทธพงค์  N/A10
87 B6218478 นายนัฐพงษ์ วงศ์นนทิ  N/A10
88 B6218485 นายไม้ ธนรุจี  N/A10
89 B6218492 นายบวร แก้วหมื่นทรง  N/A10
90 B6218522 นายภูมินท์ หงษาหิน  N/A10
91 B6218539 นายฐิตินันทก์ ตั้งสิริสิทธิ์  N/A10
92 B6218553 นางสาวปิยธิดา ลิ่มสกุล  N/A10
93 B6218560 นางสาวชฎาพร ไทยคณา  N/A10
94 B6218584 นายฐิติวัฒน์ ฉิมพลี  N/A10
95 B6218607 นายธีระพงษ์ เรืองดิษฐ  N/A10
96 B6218683 นายนฤสรณ์ โพธิ์ศรี  N/A10
97 B6218690 นางสาวสุปราณี บุดดาวงค์  N/A10
98 B6218706 นายวิธวัช จันทราศรี  N/A10
99 B6218713 นายมงคล สุขเสมอ  N/A10
100 B6218720 นางสาวธนาภา ศรีสิทธิ์  N/A10
101 B6218737 นายอนุชา บุญหนัก  N/A10
102 B6218744 นางสาวขนิฐษา ชั้นชาติ  N/A10
103 B6218775 นายพีรพล เหลืองวิไล  N/A10
104 B6218799 นายจีระ สิงห์แก้ว  N/A10
105 B6218805 นายศรัญยู เทียวประสงค์  N/A10
106 B6218812 นางสาวสุวนันท์ บูชาพันธ์  N/A10
107 B6218850 นางสาวธัญญลักษณ์ อนุพันธ์  N/A10
108 B6218881 นายรวิวัตน์ รสจันทร์  N/A10
สถานภาพ :   10 = กำลังศึกษา  11 = รักษาสภาพการเป็นนักศึกษา  12 = ลาพักการศึกษา  13 = ให้พักการศึกษา  14 = คืนสภาพการเป็นนักศึกษา  40 = สำเร็จการศึกษา  41 = ได้รับเกียรติบัตร  60 = ลาออก  70 = ให้ออกเนื่องจากผลการเรียน  71 = ให้ออกเนื่องจากไม่ชำระเงิน  72 = ให้ออกเนื่องจากไม่มาลงทะเบียน  73 = ให้ออกเนื่องจากครบระยะเวลาศึกษา  74 = ให้ออกเนื่องจากวินัย  75 = ให้ออกเนื่องจากขาดคุณสมบัติ  76 = ให้ออกเพราะมหาวิทยาลัยสั่งลงโทษ  80 = สิ้นสุดสถานภาพนักศึกษา  81 = ได้รับสัมฤทธิบัตร  89 = เสียชีวิต  90 = ไม่มาขึ้นทะเบียนนักศึกษา  91 = รอขึ้นทะเบียนนักศึกษา  92 = เลื่อนขึ้นทะเบียนนักศึกษา  93 = สละสิทธิ์เข้าศึกษา  94 = ไม่ประสงค์เข้าศึกษา
   
      
    - การแสดงผลที่เหมาะสมแนะนำให้ใช้ browser เป็น Internet Explorer Version 5.0 ขึ้นไป
      และขนาดความกว้างหน้าจอ (Screen Area) เป็น 1024x768 pixels
        contact : ศูนย์บริการการศึกษา อาคารเรียนรวม 2 ทุกวันทำการ เวลา 8.30-16.30 น.