รายชื่อนศ.
รายวิชา105191 : PHYSICS LABORATORY I
กลุ่ม8
--
ระดับการศึกษา ปริญญาตรี
ปีการศึกษา 2562 ภาคการศึกษาที่ 1
ดึงข้อมูลนศ.สู่    
ลำดับ รหัสชื่อหลักสูตรสถานภาพ
 สำนักวิชาวิศวกรรมศาสตร์
1 B5708291 นายคงกฤช นาหอคำ  Agricultural and Food Engineering10
2 B6001674 นายอรรถชัย นวลศรี  Geological Engineering10
3 B6020538 นางสาวพิมลแข รักไทย  CME10
4 B6103149 นายธนาทิพย์ กิ่งมิ่งแฮ  PE10
5 B6103811 นายธนาวุฒิ ขำโคกสูง  CME10
6 B6104771 นางสาวสุชาดา จันคง  CME10
7 B6105075 นางสาวจิรภิญญา จันทะโยธี  PE10
8 B6105655 นายคมสรรค์ ชนไธสง  N/A10
9 B6105839 นางสาวจีราพร ชัยสุวรรณ์  N/A10
10 B6106577 นายเกียรติศักดิ์ ณัฐสิน  PE10
11 B6106805 นางสาวสิริญากร ตรุวรรณ์  Electronic Engineering10
12 B6107062 นางสาวอภิวันทน์ ไตรศรี  CME10
13 B6107284 นางสาวจิรดา ทองจอก  CME10
14 B6107406 นายผาภู ทองสร้อย  Agricultural and Food Engineering10
15 B6107581 นายธนโชติ ทิพย์พิมล  PE10
16 B6107611 นายบัณฑิต ทิมัน  CME10
17 B6107673 นายสุธนัย ทุมดี  Agricultural and Food Engineering10
18 B6107741 นางสาวกัญญาณัฐ เทพสันทัด  CME10
19 B6107871 นางสาวบุษบา ธงชัย  PE10
20 B6107918 นายชยุตม์ ธัญญผลพลากร  N/A10
21 B6108151 นางสาวชลิตา นาคราช  CME10
22 B6109448 นางสาววัลยา ปติสังข์  CPE10
23 B6110185 นางสาวกชนิภา ผะดาศรี  CME10
24 B6110307 นางสาวมานิสา ใฝ่เพชรดี  CME10
25 B6110468 นางสาวณัฏฐณิชา พรมมาพันธ์  PE10
26 B6111106 นางสาวนารีรัตน์ พินาศภัย  CME10
27 B6111236 นางสาวกนกวรรณ พุฒซ้อน  CME10
28 B6111250 นางสาวสุวิมล พุทธก้อม  CME10
29 B6111328 นางสาวสรินญา พูลเจริญ  CME10
30 B6111946 นางสาววิไลวรรณ โภคากุล  CME10
31 B6112257 นายฐิติกร หมายตามกลาง  CME10
32 B6112431 นางสาวศศิกุล มูลมณี  PE10
33 B6112646 นางสาวมณีพร ยางนอก  CME10
34 B6113155 นางสาวพัฒนาวดี รุ่งเจริญโชติวัฒน์  CME10
35 B6113384 นายภรัณยู ลีชนะวานิชพันธ์  Agricultural and Food Engineering10
36 B6113483 นายเจษฎากร โลกตะคุ  Electronic Engineering10
37 B6113711 นางสาวจินตนา วนารัตน์  CME10
38 B6113940 นางสาวภัทราวดี วันทอง  PE10
39 B6114091 นางสาวจุไรรัตน์ วิลัยฤทธิ์  N/A10
40 B6114787 นายฐิติศักดิ์ เศษรักษา  Agricultural and Food Engineering10
41 B6115548 นางสาวอรทัย สิมาทอง  CME10
42 B6115609 นางสาวศสิณา สีเคนา  CME10
43 B6115913 นายอุทัย สุนทรแต  Agricultural and Food Engineering10
44 B6116033 นายสามารถ สุลัยมาน  PE10
45 B6116194 นางสาวศิริวิมล สูญราช  CME10
46 B6116378 นางสาวธิดารัตน์ แสงลอย  CME10
47 B6116422 นายนิรวิชญ์ แสนโคตร  N/A10
48 B6116453 นายภานุวัฒน์ แสนทรัพย์  N/A10
49 B6116507 นายธัญญารัตน์ แสนโพธิ์  PE10
50 B6116675 นายจันทรัช หงษ์เวียงจันทร์  PE10
51 B6117900 นางสาวรามาวดี ไอคอนรัมย์  PE10
52 B6118013 นางสาวนุสรา ฉิมวัย  CME10
53 B6118112 นายไตรภพ พลขันธ์  Agricultural and Food Engineering10
54 B6118655 นายศราวุฒิ ภาศรี  CME10
55 B6130206 นางสาวอุไรพร ทองละออ  N/A10
56 B6130886 นายศรายุธ มีอ้น  Agricultural and Food Engineering10
57 B6130947 นายศิริพงษ์ อนุสรณ์  ChemE10
58 B6131098 นายนพรัตน์ ไชยศรีสงคราม  CME10
59 B6131531 นายพงศ์พรรณ หยู  Agricultural and Food Engineering10
60 B6131784 นางสาวจิราภา ขอเพิ่มกลาง  CME10
61 B6132101 นายอนุสาร ทองสุข  CME10
62 B6132132 นางสาวกฤษณา แทนสา  N/A10
63 B6132316 นางสาวนิศานาถ อิ่มอุรัง  CME10
64 B6132354 นายภัทรพล โสภาวัฒน์  CME10
65 B6132415 นายอภิสิทธิ์ สุภาพ  CME10
66 B6132446 นายวรันธร พาติกะบุตร  PE10
67 B6132644 นายชนก โชติธรรม  Agricultural and Food Engineering10
68 B6133146 นางสาวรวิพร ชาวดอน  PE10
69 B6133191 นายวโรดม รูปชัยภูมิ  Agricultural and Food Engineering10
70 B6136697 นายปิยะ รองในเมือง  ChemE10
71 B6221775 นางสาวชโลทร แสนทวีสุข  N/A10
72 B6224820 นายธนาดล ศรีสุระ  N/A10
73 B6226336 นายวีรากร สมรัตน์  N/A10
74 B6230883 นายรักษ์ดี สมรักษ์  N/A10
75 B6230890 นายปวินท์ สีสำลี  N/A10
76 B6230913 นางสาวสรัญชนา พัฒนจันทร์  N/A10
77 B6230920 นายเอกลักษณ์ ฉายสำเภา  N/A10
78 B6230944 นายณัฐภัทร เจริญสวัสดิ์  N/A10
79 B6230951 นางสาวอชิรญา ยงชัยยุทธ  N/A10
80 B6230968 นายสุรเชษฐ สุระชัย  N/A10
81 B6235635 นางสาวภัณฑิรา เวียงสีมา  N/A10
82 B6235666 นายบุญญศักดิ์ ทิมังกูร  N/A10
83 B6235680 นายพรมงคล พวงพันธ์  N/A10
84 B6235710 นายเกียรติพงศ์ พรมเมืองขวา  N/A10
85 B6235734 นายศิรชัย พัฒน์ชนะ  N/A10
86 B6235741 นายณัลทวัฒน์ จันทร์สองศรี  N/A10
87 B6235758 นายปุลิน บุญมาพบ  N/A10
88 B6235802 นายภูบดี ภักดีมาก  N/A10
89 B6235819 นายวโรดม วงษ์ชา  N/A10
90 B6235826 นางสาวปริศนา ชำนิเขตการ  N/A10
91 B6235864 นายพลวัชร ยิ่งยง  N/A10
92 B6235871 นายพรหมพิทักษ์ ศรีจันทร์  N/A10
93 B6235888 นางสาวธัญพิชชา ขำปู่  N/A10
94 B6235895 นายภูริภัทร กลางสาทร  N/A10
95 B6235918 นางสาวเกตน์สิรี วงศ์รักษ์  N/A10
96 B6235925 นางสาวภัคจิรา เข็มเพชร  N/A10
97 B6235932 นางสาวสุพัตรา สุขดี  N/A10
98 B6235949 นายณ สกุล บวกขุนทด  N/A10
99 B6235956 นายดนัย รักษาก้านตง  N/A10
100 B6235963 นายนิทัศน์ วรรณทวี  N/A10
101 B6235970 นายจักรพงษ์ ทองวิเศษ  N/A10
102 B6235994 นายวราวุฒิ ท่อนผักแว่น  N/A10
103 B6236021 นายธัชพล เงาศรี  N/A10
104 B6236052 นางสาวบุณฑริกา โตเลิศมงคล  N/A10
105 B6236069 นางสาวชนกนันท์ พิลาภ  N/A10
106 B6236076 นายณัฐปกรณ์ จันโทมา  N/A10
107 B6236083 นายปิติพล ปั้งมาก  N/A10
108 B6236106 นายอัครพล ต๊ะม่าน  N/A10
109 B6236144 นายธนวัฒน์ เสนามาตย์  N/A10
110 B6236168 นายเกียรติศักดิ์ ยะชะระ  N/A10
111 B6236182 นางสาวพิมพ์ชนก โสมศรี  N/A10
112 B6236212 นางสาวจิลมิกา นาคนิลทอง  N/A10
113 B6236274 นายนพรัตน์ จันทศิลา  N/A10
114 B6236298 นายยศภัทร พฤทธิวรากุล  N/A10
115 B6236311 นายศาสตราวุฒิ การินทร์  N/A10
116 B6236328 นายเสฏฐวุฒิ แสนกล้า  N/A10
117 B6236335 นางสาวสุพิชชา กุณาศล  N/A10
118 B6236342 นายชุติพนธ์ ธัญญาหาร  N/A10
119 B6236359 นางสาววิลาวัณย์ เพียวิเศษ  N/A10
120 B6236397 นางสาววรธิดา พงษ์เพชร  N/A10
121 B6236625 นายอับดุลบาซิต ชูสมบัติ  N/A10
122 B6237769 นายนวพล ยงยศ  N/A10
123 B6237905 นายรังสรรค์ แก้วม่วง  N/A10
124 B6237950 นางสาววีรัชยานันท์ โพธิ์สองชั้น  N/A10
125 B6238117 นางสาวชมพูนุท ประดับศรี  N/A10
126 B6238568 นางสาวลักขณา สารโท  N/A10
127 B6238674 นายสุรศักดิ์ ดาวเรือง  N/A10
128 B6238711 นางสาวภัทราภรณ์ จรจันทึก  N/A10
129 B6238834 นายณัฐสมพนธ์ ปิยะชาติ  N/A10
130 B6238841 นายฟุรกอน มะมิง  N/A10
สถานภาพ :   10 = กำลังศึกษา  11 = รักษาสภาพการเป็นนักศึกษา  12 = ลาพักการศึกษา  13 = ให้พักการศึกษา  14 = คืนสภาพการเป็นนักศึกษา  40 = สำเร็จการศึกษา  41 = ได้รับเกียรติบัตร  60 = ลาออก  70 = ให้ออกเนื่องจากผลการเรียน  71 = ให้ออกเนื่องจากไม่ชำระเงิน  72 = ให้ออกเนื่องจากไม่มาลงทะเบียน  73 = ให้ออกเนื่องจากครบระยะเวลาศึกษา  74 = ให้ออกเนื่องจากวินัย  75 = ให้ออกเนื่องจากขาดคุณสมบัติ  76 = ให้ออกเพราะมหาวิทยาลัยสั่งลงโทษ  80 = สิ้นสุดสถานภาพนักศึกษา  81 = ได้รับสัมฤทธิบัตร  89 = เสียชีวิต  90 = ไม่มาขึ้นทะเบียนนักศึกษา  91 = รอขึ้นทะเบียนนักศึกษา  92 = เลื่อนขึ้นทะเบียนนักศึกษา  93 = สละสิทธิ์เข้าศึกษา  94 = ไม่ประสงค์เข้าศึกษา
   
      
    - การแสดงผลที่เหมาะสมแนะนำให้ใช้ browser เป็น Internet Explorer Version 5.0 ขึ้นไป
      และขนาดความกว้างหน้าจอ (Screen Area) เป็น 1024x768 pixels
        contact : ศูนย์บริการการศึกษา อาคารเรียนรวม 2 ทุกวันทำการ เวลา 8.30-16.30 น.