รายชื่อนศ.
รายวิชา105191 : PHYSICS LABORATORY I
กลุ่ม4
--
ระดับการศึกษา ปริญญาตรี
ปีการศึกษา 2562 ภาคการศึกษาที่ 1
ดึงข้อมูลนศ.สู่    
ลำดับ รหัสชื่อหลักสูตรสถานภาพ
 สำนักวิชาวิศวกรรมศาสตร์
1 B6103804 นางสาวกนกวรรณ ขาวงาม  CME10
2 B6225315 นางสาวสิดาพร แพงจันทร์  N/A10
3 B6225339 นายปณิธิ ไทยทองสุขสกุล  N/A10
4 B6225346 นายธีรภัทร์ อินทรกำแหง  N/A10
5 B6225353 นางสาวน้ำฟ้า ทองสันเทียะ  N/A10
6 B6225384 นายฤทธิวิสิษฐ์ ฤทธิ์ไธสง  N/A10
7 B6225391 นางสาวนรินทร เวินขุนทด  N/A10
8 B6225407 นายภราดร ประสาระวัน  N/A10
9 B6225452 นางสาวอัจฉราภรณ์ นนฤาชา  N/A10
10 B6225469 นายวรวิช เซ็นธุลี  N/A10
11 B6225476 นายจิรายุทธ์ บุญเจริญ  N/A10
12 B6225490 นายศตวรรษ ศรีสวัสดิ์  N/A10
13 B6225506 นายมงคล เขียวสมอ  N/A10
14 B6225520 นายคณิน วงษ์พิพัฒน์  N/A10
15 B6225544 นายก่อโชค ทองปาน  N/A10
16 B6225551 นายจารุพงศ์ พื้นอินทร์  N/A10
17 B6225568 นายอภิเกียรติ หงษ์เวียงจันทร์  N/A10
18 B6225582 นายชยุติพงษ์ คำป้อง  N/A10
19 B6225599 นายวรนนท์ โคตรนาวัง  N/A10
20 B6225605 นายณัฐวัตร บุญโสดากร  N/A10
21 B6225612 นายนคพงศ์พันธ์ ศรีสุก  N/A10
22 B6225643 นายอดิษร ทุมโยมา  N/A10
23 B6225650 นายอภิสิทธิ์ จรรยาวัฒนชัย  N/A10
24 B6225667 นางสาวปานณิตา กมลคร  N/A10
25 B6225704 นายพิชญุตม์ ช้างศรี  N/A10
26 B6225711 นายพงศ์ไพลิน สกุลศิริไพบูลย์  N/A10
27 B6225728 นายเฉลิมชนม์ ศรีชาทุม  N/A10
28 B6225742 นางสาวพัชรินทร์ เสาทอง  N/A10
29 B6225759 นางสาวสุมลพรรณ วิไลรัตน์  N/A10
30 B6225766 นายณัฏฐ์ โสแพทย์  N/A10
31 B6225773 นางสาวกมลชนก ถาวร  N/A10
32 B6225780 นางสาวศุภรัตน์ วิชัยพานิชกุล  N/A10
33 B6225803 นายกีรศักดิ์ ดวงอุทา  N/A10
34 B6225827 นางสาวอิสริญาภรณ์ เคลื่อนกระโทก  N/A10
35 B6225834 นายศราวุธ สุยะ  N/A10
36 B6225858 นายจีรพันธ์ ยืนยงค์  N/A10
37 B6225865 นายธัญญ โพธิวงศ์  N/A10
38 B6225889 นางสาวปพิชญา พุทธวงศ์  N/A10
39 B6225896 นายพีรวิชญ์ เพิ่มเพียร  N/A10
40 B6225902 นายบุณยวัต มานุวงศ์  N/A10
41 B6225926 นายศิวัช คอนรัมย์  N/A10
42 B6225940 นายภูกฤษ สอนภักดี  N/A10
43 B6225957 นางสาวรัชชา เปรื่องนา  N/A10
44 B6225988 นายธนโชติ โสนอ่อน  N/A10
45 B6225995 นายณัฐดนัย จำปา  N/A10
46 B6226008 นายจิรายุ จันทร์สด  N/A10
47 B6226015 นายสิรวุฒิ เชื้อเชิญชม  N/A10
48 B6226022 นายอัมรินทร์ จินดา  N/A10
49 B6226039 นายพลวัต จันฤๅชา  N/A10
50 B6226046 นางสาวลักขณา ทองสาย  N/A10
51 B6226053 นางสาวนริสรา ฤทธิ์ไธสง  N/A10
52 B6226060 นายณัฐพงษ์ เอ้กระโทก  N/A10
53 B6226077 นางสาวน้ำทิพย์ ศรีสุข  N/A10
54 B6226091 นายกิติรัฐ ดวงจันทิพย์  N/A10
55 B6226107 นายศิรกิตติ์ พิมพ์ปรุ  N/A10
56 B6226145 นางสาวพรพิส พุทธดีพาวณิชย์  N/A10
57 B6226169 นายภัคพงศ์ เครือผือ  N/A10
58 B6226176 นายณัฐดนัย อยู่เจริญ  N/A10
59 B6226190 นายธิติ ทองจำรูญ  N/A10
60 B6226206 นายยุทธจักร ตรวจนอก  N/A10
61 B6226213 นางสาวอารีญา สวนงาม  N/A10
62 B6226237 นายชินวัตร ภูสีคุณ  N/A10
63 B6226244 นายหฤษฎ์ จันทุมา  N/A10
64 B6226282 นายจาตุรงค์ ดีมา  N/A10
65 B6226305 นางสาวสุชัญญา โยไทยเที่ยง  N/A10
66 B6226312 นางสาวนันทพร ผิวผ่อง  N/A10
67 B6226329 นายเมธา ระมั่งทอง  N/A10
68 B6226343 นางสาวพัสตราภรณ์ ดวดกระโทก  N/A10
69 B6226367 นางสาวสุวัจนีย์ บานพับ  N/A10
70 B6226374 นายภูมินทร์ ศรีสวัสดิ์  N/A10
71 B6226381 นายปิยณัฐ ขุนทองพลัดประเสริฐ  N/A10
72 B6226398 นายคมชาญ พุฒพิมพ์  N/A10
73 B6226404 นายภูมิชัย ศิริพันธ์พรชนะ  N/A10
74 B6226411 นางสาววนิดา คำมูลนา  N/A10
75 B6226428 นายสมประสงค์ มอญปาก  N/A10
76 B6226442 นายธนพล ปักโคทานัง  N/A10
77 B6226466 นายธีรนาถ สุวรรณแสง  N/A10
78 B6226473 นายกันตภณ นารากิตพงศ์  N/A10
79 B6226497 นายจักรกฤษณ์ สุภีเเดน  N/A10
80 B6226503 นายธนกร แสงระวี  N/A10
81 B6226510 นางสาวอชิรญา ไชยรัตน์  N/A10
82 B6226527 นายศุภกร ธีร์ประโคน  N/A10
83 B6226534 นายยุทธนา น้อยเมือง  N/A10
84 B6226541 นายศุภฤกษ์ ประพาศพงษ์  N/A10
85 B6226558 นายชโนดม แช่มช้อย  N/A10
86 B6226565 นายธีรศักดิ์ กำมะหาวงษ์  N/A60
87 B6226572 นายปัณณวิชญ์ คล้ายวิเชียร  IE10
88 B6226589 นางสาวศศิกานต์ พลศรี  N/A10
89 B6226596 นายชัยมงคล ดงพงษ์  N/A10
90 B6226602 นายสัณหณัฐ จันทร์ทิบุตร  N/A10
91 B6226626 นางสาวปุณยวีณ์ แก้วเมืองกลาง  N/A10
92 B6226633 นางสาวรัชฎาภรณ์ จิตต์รักษ์  N/A10
93 B6226640 นางสาววิภาวี วิมลกลาง  N/A10
94 B6226657 นายทิวากร หาวิชา  N/A10
95 B6226664 นางสาวสุณิสา ฐานะ  N/A10
96 B6226688 นางสาวพรไพลิน ชูสกุล  N/A10
97 B6226695 นางสาวณัฐธยาน์ ยิ่งสวัสดิ์  N/A10
98 B6226701 นายพรหมพิริยะ ณ เชียงใหม่  N/A10
99 B6226718 นางสาวณัฐชยา ผ่องกุศล  CPE10
100 B6226725 นางสาวสิตานัน อรัญโชติ  N/A10
101 B6226732 นายศรัณยภัทร เพียกุณา  N/A10
102 B6226749 นายกิฐวุฒิ บรรจงรอด  N/A10
103 B6226770 นายชานนท์ กองสันเทียะ  N/A10
104 B6226787 นางสาวณัฐชยา บุญวงศ์  N/A10
105 B6226800 นางสาวปริยาภัทร เมืองโคตร  N/A10
106 B6226817 นายธนวัฒน์ อ่อนนางใย  N/A10
107 B6226824 นายปรม เจริญพร  N/A10
108 B6226855 นายเมทิศ มระตัง  N/A10
109 B6226862 นายธนพล เรไร  N/A10
110 B6226886 นางสาวนลินี สีสา  N/A10
111 B6226909 นางสาวชัญญานันท์ เปล่งศรี  N/A10
112 B6226916 นายนวมินทร์ แสงใสแก้ว  N/A10
113 B6226923 นางสาวอารีรัตน์ ผะเผิน  N/A10
114 B6226930 นางสาวจณิสตา พิมพ์จ่อง  N/A10
115 B6226947 นายเด่นดนัย เด่นวงษ์  N/A10
116 B6226978 นางสาวนริศรา นาราช  N/A10
117 B6226985 นางสาวพัชราพร มั่งเรือง  N/A10
118 B6227005 นางสาวจิตรลดา อ่ำภิรมย์  AERONAUTICAL ENGINEERING10
119 B6227029 นายณรงเดช คำมูล  N/A10
120 B6227036 นายภัคพล ภูพาน  N/A10
121 B6227043 นายศุภกริช แสงจันทร์  N/A10
122 B6227050 นายสกุลรัฐ ทุมชะ  N/A10
123 B6227067 นายณัฐวุฒิ หมอปะคำ  N/A10
124 B6227074 นางสาวศิริญาพร วงค์ไชยา  N/A10
125 B6227098 นางสาวเกศินี มณีศรี  N/A10
126 B6227111 นายพรหมวรรธ ดวงปรีชา  N/A10
127 B6227159 นายชนาธิป พลเยี่ยม  N/A10
128 B6227173 นายกันดิศ อมตฉายา  N/A10
129 B6227197 นายวิชญ์พงศ์ สุโพธิ์  N/A10
130 B6227203 นายธนกร อุทัยเภตรา  N/A10
131 B6227210 นางสาวณิชาภัทร รมกระโทก  N/A10
132 B6227227 นางสาวพัชรมัย ณรงค์ไชย  N/A10
133 B6227258 นายอรรถพล ได้ไซร้  N/A10
134 B6227265 นายสุทิวัส จารนัย  N/A10
135 B6227289 นายวิชยุตม์ คุขุนทด  N/A10
136 B6227296 นายชนกนันท์ ไชยอนงค์ศักดิ์  N/A10
137 B6227302 นายชยพัทธ์ แก้วพรหม  N/A10
138 B6230135 นางสาวพรรณวษา ช่วงกรุด  N/A10
139 B6230142 นายนพรุจ พิบูลย์  N/A10
140 B6230159 นางสาวปรภาว์ ชุนเกาะ  N/A10
141 B6230166 นายณัฐกิตต์ แน่นอุดร  N/A10
142 B6230173 นางสาวนฤมล ธนูวงษ์  N/A10
143 B6230197 นายจิตรภณ ขจรภิรมย์  N/A10
144 B6230227 นางสาวชุติมน เบ้าหัวดง  N/A10
145 B6230241 นางสาวสุชลธิรา เพชรสมทอง  N/A10
146 B6230265 นายวชิรวิชญ์ ตันติชัยวนิช  N/A10
147 B6230272 นายรัชกร มายูร  N/A10
148 B6230289 นายเขมชาต ศาลางาม  N/A10
149 B6230302 นางสาวพนิทนันท์ สุพรรณชาติ  N/A10
150 B6230333 นายอนุวัต หิรัญกาญจน์  N/A10
151 B6230340 นางสาวฐิติมา วงษ์นิล  N/A10
152 B6230357 นางสาวทัศนันท์ ถินนอก  ChemE10
153 B6230364 นางสาวกนกวรรณ ภู่เสภา  N/A10
154 B6230371 นายเกษมสันต์ ลือรุ่งรัตน์วุฒิ  N/A10
155 B6230388 นางสาวเขมิกา คนเพียร  N/A10
156 B6230395 นายอภิสิทธิ์ พันพลู  PETROLEUM ENGINEERING AND GEOTECHNOLOGY10
157 B6230401 นายธีรวุฒิ สังข์ทอง  N/A10
158 B6230418 นางสาวลลิตา ตรงด่านกลาง  ChemE10
159 B6230432 นายภูวเนตร อยู่ประสิทธิ์  N/A10
160 B6230449 นายเทพพรชัย หอมใจมั่น  N/A10
161 B6230456 นายภูมินทร์ เจ๊กภู่  N/A10
162 B6230463 นางสาวญาณภัทร โยวะ  N/A10
163 B6230470 นายกิตติคุณ ฤทธิ์จรูญ  EE10
164 B6230487 นางสาวทิตา เฉลยรส  N/A10
165 B6230494 นางสาวฐิติกานต์ รัศมีจิรโชติ  N/A10
166 B6230500 นางสาวปทุมพร แสงเดช  N/A10
167 B6230517 นางสาวพัชราภรณ์ แก้วจันทรา  CE10
168 B6230524 นายเฉลิมกิติ วงค์อินตา  N/A10
169 B6230548 นายกฤษรายุ อินรินทร์  N/A10
170 B6230562 นายวชรพงศ์ เนตรทิพวัลย์  N/A10
171 B6230586 นางสาวจันทราทิพย์ กองทุ่งมน  N/A10
172 B6230593 นายพัฒนพงศ์ สากระจาย  N/A10
173 B6230609 นายภัทรเดช อริยพฤกษ์  N/A10
174 B6230630 นางสาวอารยา รักกลิ่น  N/A10
175 B6230654 นางสาวนิชานันท์ อ่ำบุญ  N/A10
176 B6230661 นายปฐมธรรม แท่นสะอาด  N/A10
177 B6230692 นายนวมินทร์ พุ่มเกษม  N/A10
178 B6230708 นางสาวมลฑิญา ธงชัย  N/A10
179 B6230715 นางสาวธาริกา พันธุ์เลิศ  N/A10
180 B6230722 นางสาวขนิษฐา พินองรัมย์  N/A10
181 B6230739 นายชนายุทธ ศรีคง  N/A10
182 B6230746 นางสาวชวาลินี คำธะนี  N/A10
183 B6230760 นางสาวภัทนรินทร์ เอี่ยวเฉย  N/A10
184 B6230777 นางสาวกัญญารัตน์ จุฑาธนาศิลป์  N/A10
185 B6230784 นายณัฐดนัย พิชเคียน  N/A10
186 B6230791 นายชยานันต์ ชาญณรงค์  N/A10
187 B6230814 นายชาตรี เนินพลับ  N/A10
188 B6230821 นายศุภกรณ์ พรมเสน  N/A10
189 B6230838 นางสาวสรนรรจ์ สมพลวัฒนา  N/A10
190 B6230852 นางสาวจุฑามณี สุนประโคน  N/A10
191 B6230869 นางสาวปัณณพร บุญศรี  N/A10
192 B6230876 นางสาวมิ่งขวัญ สรรสันทัด  N/A10
สถานภาพ :   10 = กำลังศึกษา  11 = รักษาสภาพการเป็นนักศึกษา  12 = ลาพักการศึกษา  13 = ให้พักการศึกษา  14 = คืนสภาพการเป็นนักศึกษา  40 = สำเร็จการศึกษา  41 = ได้รับเกียรติบัตร  60 = ลาออก  70 = ให้ออกเนื่องจากผลการเรียน  71 = ให้ออกเนื่องจากไม่ชำระเงิน  72 = ให้ออกเนื่องจากไม่มาลงทะเบียน  73 = ให้ออกเนื่องจากครบระยะเวลาศึกษา  74 = ให้ออกเนื่องจากวินัย  75 = ให้ออกเนื่องจากขาดคุณสมบัติ  76 = ให้ออกเพราะมหาวิทยาลัยสั่งลงโทษ  80 = สิ้นสุดสถานภาพนักศึกษา  81 = ได้รับสัมฤทธิบัตร  89 = เสียชีวิต  90 = ไม่มาขึ้นทะเบียนนักศึกษา  91 = รอขึ้นทะเบียนนักศึกษา  92 = เลื่อนขึ้นทะเบียนนักศึกษา  93 = สละสิทธิ์เข้าศึกษา  94 = ไม่ประสงค์เข้าศึกษา
   
      
    - การแสดงผลที่เหมาะสมแนะนำให้ใช้ browser เป็น Internet Explorer Version 5.0 ขึ้นไป
      และขนาดความกว้างหน้าจอ (Screen Area) เป็น 1024x768 pixels
        contact : ศูนย์บริการการศึกษา อาคารเรียนรวม 2 ทุกวันทำการ เวลา 8.30-16.30 น.