รายชื่อนศ.
รายวิชา105191 : PHYSICS LABORATORY I
กลุ่ม1
--
ระดับการศึกษา ปริญญาตรี
ปีการศึกษา 2562 ภาคการศึกษาที่ 1
ดึงข้อมูลนศ.สู่    
ลำดับ รหัสชื่อหลักสูตรสถานภาพ
 สำนักวิชาวิศวกรรมศาสตร์
1 B6200930 นายกรเทพ เทพพุทธางกูร  N/A10
2 B6200947 นางสาวสุวิมล เตชะนอก  N/A10
3 B6200954 นายกำชัย ตากิ่มนอก  N/A10
4 B6200985 นายคณิน งามพสุธาดล  N/A10
5 B6201029 นางสาวกัลยกร ปฏิสุขัง  N/A10
6 B6201036 นายปฐมพงศ์ บุญแก้ว  N/A10
7 B6201043 นายดรุณาทร กาญจโนภาส  N/A10
8 B6201050 นายภูตะวัน มหาชัย  N/A10
9 B6201067 นายปรมี สุริยะจันทร์โณ  N/A10
10 B6201074 นายภูธิราช ร้อยทา  N/A10
11 B6201081 นายวรโชติ รุกขพันธุ์  N/A10
12 B6201098 นางสาวฟาติน ยามันสะบีดีน  N/A10
13 B6201104 นางสาวสุพิชญา แช่มชื่น  N/A10
14 B6201111 นางสาวสุจิตรา ขาวแก้ว  N/A10
15 B6201128 นายญาณวรุตม์ สะแกแสง  N/A10
16 B6201135 นางสาวบุษยมาศ ชื่นชุมทรัพย์  N/A10
17 B6201142 นายธีรนัย ตุงใย  N/A10
18 B6201159 นางสาวหทัยภัทร ตั้งจิตร  N/A10
19 B6201173 นายนวพล วงค์อุดดี  N/A10
20 B6201180 นายพงศ์พีระ แสงทับทิม  N/A10
21 B6201203 นางสาวกรรณ์ลิกา แก้วสุข  N/A10
22 B6201210 นายณัฐดนัย ปาลี  N/A10
23 B6201227 นางสาวปิยวรรณ เชิดชู  N/A10
24 B6201234 นางสาวพรนภา ก้านนาค  N/A10
25 B6201241 นางสาวนันทวรรณ จันทร์ดา  N/A10
26 B6201258 นางสาวอนันตญา กาฬภักดี  N/A10
27 B6201272 นางสาวพิทยารัตน์ ใจเขียนดี  N/A10
28 B6201289 นายคม บุญจันทร์  N/A10
29 B6201296 นายนฤสรณ์ อุ่นปิง  N/A10
30 B6201302 นายกรวิชญ์ สุทธิธนานันท์  N/A10
31 B6201319 นายณภัทร สิริกุลชัยนันท์  N/A10
32 B6201326 นางสาวญาณิศา คงวิป  N/A10
33 B6201333 นางสาวสิริกัญญา แก้วหนองแสง  N/A10
34 B6201340 นายยศกร สืบญาติ  N/A10
35 B6201357 นายศุภนิมิตร สีใส  N/A10
36 B6201364 นางสาวสุนิฌา ยิ้มอยู่  N/A10
37 B6201371 นางสาวเกวลิน จุรุพันธ์  N/A10
38 B6201388 นายธนากร ศรวิไล  N/A10
39 B6201401 นายวสุพล ขัติสอน  N/A10
40 B6201418 นายสุทธิพงษ์ พฤทธิไพฑูรย์  N/A10
41 B6201425 นางสาวเกวลิน เล็กใจซื่อ  N/A10
42 B6201432 นายปองพล พุ่มคนสิน  N/A10
43 B6201449 นายภูวนัย สิงกุม  N/A10
44 B6201456 นางสาวสุวรา เปรี่ยมสูงเนิน  N/A10
45 B6201463 นายวชิรวิทย์ ยิ้มเพียรภัทร  N/A10
46 B6201470 นายพันธุ์พฤกษ์ จันทะนามศรี  N/A10
47 B6201494 นางสาวกังสนารักษ์ ปู่กี่  N/A10
48 B6201524 นายอภิเชษฐ์ โกมุด  N/A10
49 B6201548 นายสุทธิพงษ์ นามแสง  N/A10
50 B6201555 นางสาวพัสตราภรณ์ เสนพิมาย  N/A10
51 B6201562 นางสาววรางคณา สาษร  N/A10
52 B6201586 นายภานุ กาญจนศิลป์  N/A10
53 B6201623 นายอัครวิชญ์ เจริญพันธ์  N/A10
54 B6201647 นางสาววันวิสาข์ หลงพิมาย  N/A10
55 B6201661 นางสาวรวิพร เครือวงษ์  N/A10
56 B6201678 นางสาวสุกัญญา สุขศรีวงษ์  N/A10
57 B6201708 นายถิรพร ปานทอง  N/A60
58 B6201715 นายณัฐพล ด้วงทองอยู่  N/A10
59 B6201746 นายชวกร ปทุมรังสรรค์  N/A10
60 B6201753 นายศุภกฤต ศิรสุกล  N/A10
61 B6201777 นางสาวสุชานาถ คุยสูงเนิน  N/A10
62 B6201807 นายพรวิศิษฏ์ ปราณีพันธุ์  N/A10
63 B6201814 นายสันต์ แสงมณี  N/A10
64 B6201821 นางสาวภัคจิรา คือประโคน  N/A10
65 B6201838 นายฐานทัพ กลับมาอนุรักษ์  N/A10
66 B6201845 นางสาวเจนจิรา บุญแจ้ง  N/A10
67 B6201852 นายวิษณุ บุญเชิด  N/A10
68 B6201876 นางสาวสุภาวดี ธรรมนุส  N/A10
69 B6201883 นายวีระยุทธ สันทาลุนัย  N/A10
70 B6201906 นางสาววรรณวิสา ผลบุญ  N/A10
71 B6201920 นายพัชรชาติ จิรศรีโสภา  N/A10
72 B6201944 นายตะวัน หอมเนียม  N/A10
73 B6201951 นายอดิศร เจริญศรี  N/A10
74 B6201975 นางสาวอภิญญา ดีเลิศ  N/A10
75 B6201982 นายธนกร สุขกุล  N/A10
76 B6201999 นางสาวปานชนก พรมชา  N/A10
77 B6202002 นางสาวปิยฉัตร สิงขรณ์  N/A10
78 B6202026 นายพิชัยยุทธ เนื่องขันตรี  N/A10
79 B6202033 นายสิทธิศักดิ์ ทองศรี  N/A10
80 B6202040 นายกษิดิศ ไชยพรรณา  N/A60
81 B6202064 นางสาวตรีทิพยนิภา พิมสอน  N/A10
82 B6202071 นางสาวศุภนิดา ใฝ่จิตร  N/A10
83 B6202088 นางสาวกิตติมา ธรรมวัติ  N/A10
84 B6202095 นายดิเรกฤทธิ์ ชัยสอน  N/A10
85 B6202101 นางสาวปิยธิดา บุ้งทอง  N/A10
86 B6202132 นางสาวสิริพรเจริญรุ่ง โล่ห์สกุล  N/A10
87 B6202149 นางสาวจิราพร ประจงจิตร  N/A10
88 B6202163 นางสาวปนัดดา พันธ์ศรี  N/A10
89 B6202170 นายธีรภัทร ห้องแซง  N/A10
90 B6202187 นางสาวธีรภรณ์ ดอนใหญ่  N/A10
91 B6202194 นายพิรสรรค์ สำโรง  N/A10
92 B6202224 นางสาวเยาวลักษณ์ กลิ่นศรีสุข  N/A10
93 B6202231 นายวงศกร สุทธิวงศ์  N/A10
94 B6202248 นางสาวปาริฉัตร ทองสุข  N/A10
95 B6202255 นายอิสเรศ อุดมวรรณภา  N/A10
96 B6202262 นางสาวธัญพร หาวิรส  N/A10
97 B6202279 นางสาวรวิดา เนตรสุภาพ  N/A10
98 B6202286 นายกฤษดา พาภักดี  N/A10
99 B6202293 นายคณาธิป ปะวะภูชะเก  N/A10
100 B6202309 นายภัทรพงศ์ ชาหล่อน  N/A10
101 B6202316 นางสาวลักขณา สีสงค์  N/A10
102 B6202323 นางสาวโสรญา พละสาร  N/A10
103 B6202330 นางสาวหัตยา ชัยหานิตย์  N/A10
104 B6202361 นายคำภีร์ อินนอก  N/A10
105 B6202378 นางสาวศิลามณี สกิจขวา  N/A10
106 B6202385 นางสาวพัชชา ศรีสุวอ  N/A10
107 B6202392 นายณัฐกร ไชยแสง  N/A10
108 B6202415 นายอนุสิษฐ์ น้อยวัน  N/A10
109 B6202422 นายพงษ์พิทักษ์ หมื่นแก้ว  N/A10
110 B6202439 นายณัฐภัทร สุทธิพงษ์  N/A10
111 B6202484 นางสาวกัญญาพร ผ่านชมภู  N/A10
112 B6202521 นายอุกฤษฏ์ สิมลี  N/A10
113 B6202538 นายกิตติภัค มีเพียร  N/A10
114 B6202545 นางสาวพิมพ์รดา สิงคลีบับภา  N/A10
115 B6202552 นางสาววรนุช คงสมพจน์  N/A10
116 B6202569 นายชฎาธาร ทุมสวัสดิ์  N/A10
117 B6202583 นายศตวรรษ แสงรุ่ง  N/A10
118 B6202606 นางสาวปั้นหยา โพธิ์สมบูรณ์  N/A10
119 B6202613 นายวิชัย ขอนยาง  N/A10
120 B6202637 นายนันทพงศ์ แสงงาม  N/A10
121 B6202644 นายกิตติคุณ ผางโคกสูง  N/A10
122 B6202651 นายสุขสันต์ สิทธิพรมมา  N/A10
123 B6202668 นางสาวนันทิดา บรรณศรี  N/A10
124 B6202675 นายณัชพล กาบทุม  N/A10
125 B6202682 นายภูริณัฐ นภวงศ์ ณ อยุธยา  N/A10
126 B6202699 นางสาวนรารัตน์ นุริศักดิ์  N/A10
127 B6202705 นางสาวกานต์ทิตา แก่นคำ  N/A10
128 B6202729 นางสาวอภิญญา รักความซื่อ  N/A10
129 B6202736 นายศิวกร พรมเกตุ  N/A10
130 B6202743 นางสาวนฤดี อรุณโน  N/A10
131 B6202750 นายจักรวัฒน์ รัตนะอุดม  N/A10
132 B6202774 นางสาวชุติมา จันทะคัด  N/A10
133 B6202798 นางสาวอุบลวรรณ มาขุมเหล็ก  N/A10
134 B6202828 นายมหพันธุ์ พิมรินทร์  N/A10
135 B6202835 นางสาวสุจิวรรณ ราชคำ  N/A10
136 B6202842 นางสาวมัณฑนา ประเสริฐหล้า  N/A10
137 B6202866 นางสาวอภิชญา พิมพ์พันธ์  N/A10
138 B6202873 นายจีรวัฒน์ โพธ์ภา  N/A10
139 B6202880 นางสาวปัทมพร สิงห์สาย  N/A10
140 B6202897 นายธนวัฒน์ เหล่านคร  N/A10
141 B6202903 นายอธิป วงศ์พาณิชยกุล  N/A10
142 B6202910 นายณรงค์ศักดิ์ เสนจันตะ  N/A10
143 B6202934 นายเกียรติภูมิ มะสุใส  N/A10
144 B6202941 นายอาทิตย์ วงษาพัด  N/A10
145 B6202958 นางสาวณัฐชฎา ใจดี  N/A10
146 B6202965 นางสาวศุภาพิชญ์ จำรูญประดิษฐ์กุล  N/A10
147 B6202996 นางสาวฉัตรสุดา สร้อยเงิน  N/A10
148 B6203009 นางสาวณัฐชยา ทรัพย์สิน  N/A10
149 B6203016 นายธนวิชญ์ สุขแก้ว  N/A10
150 B6203023 นายรัชชานนท์ กัลยา  N/A10
151 B6203030 นายจารุกิตติ์ จันทร์ตระกูล  N/A10
152 B6203061 นางสาวกัญญารัตน์ แซ่ย่าง  N/A10
153 B6203078 นายธนพล จิตจักร  N/A10
154 B6203092 นางสาวพรประภา รักปรางค์  N/A10
155 B6203115 นางสาวภูสุดา คำพล  N/A10
156 B6203146 นายณพัฒน์ศักย์ ปิยะวงศ์วัฒนา  N/A10
157 B6203153 นายจิตรภาณุ บุญหนุน  N/A10
158 B6203160 นายธนา เฟื่องฟู  N/A10
159 B6203177 นายอัครพล เลิศวิชญกมล  N/A10
160 B6203184 นายกฤตพร คมขำ  N/A10
161 B6203191 นายวัชรพล ศรีสวน  N/A10
162 B6203214 นางสาวศศิพิมพ์ สุโพธิ์  N/A10
163 B6203238 นายสุทธิพงษ์ อุใจยา  N/A10
164 B6203245 นายวิชัย เสนเดช  N/A10
165 B6203276 นายคเนศวร จันทร์แสงกุล  N/A10
166 B6203283 นางสาวธัญญาภรณ์ หนูริง  N/A10
167 B6203290 นางสาวนันฐิกา พัฒน์ลำภู  N/A10
168 B6203306 นายเกรียงไกร บุญเชนทร์  N/A10
169 B6203313 นางสาวพัชรพร โส๊ะหน่าย  N/A10
170 B6203320 นางสาวกรรณิการ์ ศรีวงษา  N/A10
171 B6203337 นางสาวจิรชยา ขุนปราบ  N/A10
172 B6203344 นายนิซุลฟักกอร์ ดะมิง  N/A10
173 B6203351 นายธีรภัทร์ แสงทอง  N/A10
174 B6203375 นายธนวัฒน์ ทองคุปต์  N/A10
175 B6203382 นางสาวแก้วใจ แสนแก้ว  N/A10
176 B6203399 นายศิระโยธิน จันละบุตร  N/A10
177 B6203450 นายซัยนัลอารีฟีน มูหะมะสาเล็ม  N/A10
178 B6208653 นายอชิตะ วิยะนัด  N/A10
179 B6208660 นายถิรวุฒิ สะอาด  N/A10
180 B6208677 นางสาวกัลยาวรรณ เพชรดี  N/A10
181 B6208691 นางสาวอารีรัตน์ สีนิล  N/A10
182 B6208714 นายจักรกฤษณ์ นวลแก้ว  N/A10
183 B6208721 นายตะลันต์ นามวงศ์กา  N/A10
184 B6208769 นายวรวิท บัวเคน  N/A10
185 B6208776 นางสาวกัณฐิกานต์ วารสุข  N/A10
186 B6208806 นางสาวดลลชา อินโพนทัน  N/A10
187 B6208929 นางสาวกุลจิรา เร้าเรืองวัฒนากุล  N/A10
188 B6208950 นายภูริวัฒน์ สภูยศ  N/A10
189 B6208967 นายศรัณย์ แสงหัวช้าง  N/A10
190 B6208981 นางสาววิจิตรา สายสุข  N/A10
191 B6208998 นางสาวทิวาวรรณ์ ลาโพสิน  N/A10
192 B6209001 นางสาววัชราภรณ์ จ้อยจีด  N/A10
สถานภาพ :   10 = กำลังศึกษา  11 = รักษาสภาพการเป็นนักศึกษา  12 = ลาพักการศึกษา  13 = ให้พักการศึกษา  14 = คืนสภาพการเป็นนักศึกษา  40 = สำเร็จการศึกษา  41 = ได้รับเกียรติบัตร  60 = ลาออก  70 = ให้ออกเนื่องจากผลการเรียน  71 = ให้ออกเนื่องจากไม่ชำระเงิน  72 = ให้ออกเนื่องจากไม่มาลงทะเบียน  73 = ให้ออกเนื่องจากครบระยะเวลาศึกษา  74 = ให้ออกเนื่องจากวินัย  75 = ให้ออกเนื่องจากขาดคุณสมบัติ  76 = ให้ออกเพราะมหาวิทยาลัยสั่งลงโทษ  80 = สิ้นสุดสถานภาพนักศึกษา  81 = ได้รับสัมฤทธิบัตร  89 = เสียชีวิต  90 = ไม่มาขึ้นทะเบียนนักศึกษา  91 = รอขึ้นทะเบียนนักศึกษา  92 = เลื่อนขึ้นทะเบียนนักศึกษา  93 = สละสิทธิ์เข้าศึกษา  94 = ไม่ประสงค์เข้าศึกษา
   
      
    - การแสดงผลที่เหมาะสมแนะนำให้ใช้ browser เป็น Internet Explorer Version 5.0 ขึ้นไป
      และขนาดความกว้างหน้าจอ (Screen Area) เป็น 1024x768 pixels
        contact : ศูนย์บริการการศึกษา อาคารเรียนรวม 2 ทุกวันทำการ เวลา 8.30-16.30 น.