รายชื่อนศ.
รายวิชา105191 : PHYSICS LABORATORY I
กลุ่ม6
--
ระดับการศึกษา ปริญญาตรี
ปีการศึกษา 2562 ภาคการศึกษาที่ 1
ดึงข้อมูลนศ.สู่    
ลำดับ รหัสชื่อหลักสูตรสถานภาพ
 สำนักวิชาวิศวกรรมศาสตร์
1 B6218898 นายภัทรพล ชุ่มพิมาย  N/A10
2 B6218904 นายศราวุฒิ เทียนขจรศรี  N/A10
3 B6218911 นายณัฐชนน งามสอน  N/A10
4 B6218928 นางสาวจุฬารัตน์ ศรีเมือง  N/A10
5 B6218942 นายจิรายุติ สาสิม  N/A10
6 B6218959 นางสาวณัฐวรา สังวาลย์ทอง  N/A10
7 B6218973 นางสาวอัญชิษฐา สุทธิสา  N/A10
8 B6218980 นางสาวภนิตา พูนมะเริง  N/A10
9 B6219024 นางสาวกรรวี คำแดง  N/A10
10 B6219031 นางสาวสุรีรัตน์ วุฒิศักดิ์  N/A10
11 B6219048 นางสาวธัญญาเรศ สีไธสง  N/A10
12 B6219062 นางสาวปฐมพร รักษ์หิรัญ  N/A10
13 B6219093 นายวิทยา อุไรวรรณ์  N/A10
14 B6219109 นางสาวพนิตสุภา เกตุมาก  N/A10
15 B6219130 นางสาวสุดารัตน์ บัวทอง  N/A10
16 B6219147 นายนันทวัฒน์ เหมือนทอง  N/A10
17 B6219154 นางสาวสลิลทิพย์ สิงห์ทอง  N/A10
18 B6219178 นางสาวสุทธิดา เย็กรัมย์  N/A10
19 B6219185 นางสาววีรยา ทองสง  N/A10
20 B6219192 นายณัฐดนัย เอมะสุวรรณ  N/A10
21 B6219208 นายรัษฎากร โชคอนุวัฒน์  N/A10
22 B6219246 นางสาวภัณฑิรา ศรีราพัฒท์  N/A10
23 B6219253 นายธนภูมิ ชินพงศ์พันธ์  N/A10
24 B6219260 นางสาวอริสรา วรรณวงค์  N/A10
25 B6219277 นางสาวปิยะฉัตร หงส์ประภัสสร  N/A10
26 B6219345 นางสาวสุพรรษา จินดายู  N/A10
27 B6219369 นางสาวปริยาภัทธ ไกรอ่ำ  N/A10
28 B6219376 นางสาวอรพรรณ แก้วเขียว  N/A10
29 B6219383 นายชัยธวัช เพ็งสกุล  N/A10
30 B6219413 นายดำรง ปัสเสน  N/A10
31 B6219437 นายชลธาร แววนำ  N/A10
32 B6219444 นางสาวเจษฎาพร จัตุชัย  N/A10
33 B6219451 นางสาวกชมนปภานัน ทองมณี  N/A10
34 B6219475 นางสาวพิมพ์พจี สุขรี  N/A10
35 B6219482 นางสาวอภิชญา ยั่งยืน  N/A10
36 B6219499 นายพงศธร อดกลั้น  N/A10
37 B6219529 นางสาวอรรศณีย์ ชัยปราณีเดช  N/A10
38 B6219536 นายธีระพงษ์ ทองทิพย์  N/A10
39 B6219550 นายทักษิณ อันทะฤทธิ์  N/A10
40 B6219567 นายภณ บุญทน  N/A10
41 B6219574 นายอัษฎาวุฒิ สุธรรมมา  N/A10
42 B6219581 นางสาววราณี มีโชค  N/A10
43 B6219598 นางสาวนริศราภรณ์ โจระสา  N/A10
44 B6219604 นายอภิสิทธิ์ พาณิชชำนาญกุล  N/A10
45 B6219611 นางสาวภัทรา เศษแสนวงค์  N/A10
46 B6219628 นายนฤพล บุญเหมาะ  N/A10
47 B6219659 นางสาวณัฐริกา พงษ์ชะเกาะ  N/A10
48 B6219666 นายอภิสิทธิ์ อุดม  N/A10
49 B6219673 นายชิษณุพงศ์ แจ่มสอาด  N/A10
50 B6219680 นางสาวพีรยา สุขารักษ์  N/A10
51 B6219703 นางสาวโยธิกา แซงบุญนาง  N/A10
52 B6219710 นายปัณณวิชญ์ สีลวานิช  N/A10
53 B6219727 นายกิตติโชค สุขสมัคร  N/A10
54 B6219741 นางสาวสุกัญญา ประจันทัน  N/A10
55 B6219758 นางสาวอรอนงค์ สิงห์โคตร  N/A10
56 B6219789 นางสาวณัฐฑิชา เกื้อทาน  N/A10
57 B6219796 นายสุรทิน ภูฆัง  N/A10
58 B6219802 นายกุลพัทธ์ กัลปดี  N/A10
59 B6219826 นายสิทธิชัย วงค์สามารถ  N/A10
60 B6219833 นายชิษณุพงศ์ ขันตี  N/A10
61 B6219840 นางสาวบุษบา ลาศา  N/A10
62 B6219857 นางสาวอารียา พรมคำบุตร  N/A10
63 B6219864 นางสาวบุษกร ชนะพจน์  N/A10
64 B6219888 นายกฤตพัฒน์ พรรณวงศ์  N/A10
65 B6219918 นายพงศธร ลาเสียว  N/A10
66 B6219925 นายณรงค์ฤทธิ์ วงค์โหง่น  N/A10
67 B6219956 นางสาวสศิวรรณ ฉลาดถ้อย  N/A10
68 B6219963 นางสาวชลิตา ทิพวรรณ์  N/A10
69 B6219994 นางสาวสิริภาภรณ์ ตรีจิตรวัฒนากูล  N/A10
70 B6220013 นายสุพัตร ฐิตะสาร  N/A10
71 B6220068 นางสาวภคอร โชติบุษยธร  N/A10
72 B6220075 นางสาวสุดารัตน์ พจนา  N/A10
73 B6220105 นางสาวเปรมวดี จารัตน์  N/A10
74 B6220136 นายวิรวัฒน์ แข็งข้อ  N/A10
75 B6220150 นางสาวศิริลักษณ์ แพวขุนทด  N/A10
76 B6220167 นางสาวจุฬาลักษ์ ประทุมแบน  N/A10
77 B6220181 นางสาวพิมพ์พิชา เข็มเคน  N/A10
78 B6220204 นายณัฏฐกิตติ์ เปรมทรัพย์ทวี  N/A10
79 B6220211 นายมงคลชัย นิลพฤกษ์  N/A10
80 B6220242 นางสาวสุพัตรา ศรีสอน  N/A10
81 B6220259 นายเนติธร วรรคสังข์  N/A10
82 B6220266 นางสาวธนิฎฐา แสนโคตร  N/A10
83 B6220273 นางสาววิภากร เหมืองหม้อ  N/A10
84 B6220297 นายนคร ศรีสรรณ์  N/A10
85 B6220303 นางสาวปัทมาวลี อินทร์พุ่ม  N/A10
86 B6220310 นายศุภวิชญ์ มาสุข  N/A10
87 B6220334 นางสาวผกาทิพย์ เพชรชะนะ  N/A10
88 B6220341 นางสาวซุฟเฟียนี เจ๊ะสอเหาะ  N/A10
89 B6220365 นางสาวเจนจิรา ผลจันทร์งาม  N/A10
90 B6220396 นายสุวริศร์ ทรัพย์เจริญกุล  N/A10
91 B6220419 นายรณภพ ชารีอัน  N/A10
92 B6220426 นายวิศรุต แก้วมงคุล  N/A10
93 B6220440 นายเศวตโชติ บุญสุภาพ  N/A10
94 B6220464 นางสาวอิสรีพัชร์ กนิษฐานนท์  N/A10
95 B6220488 นายภาณุพงษ์ รัตนสร้อย  N/A10
96 B6220501 นางสาวพรชนก จิตรพล  N/A10
97 B6220518 นางสาวปาริฉัตร วังดง  N/A10
98 B6220525 นายอนุรักษ์ แดนสีแก้ว  N/A10
99 B6220532 นางสาววรดา นุนูนจันทร์  N/A10
100 B6220556 นางสาวเมทินี ทองอ่วมใหญ่  N/A10
101 B6220563 นางสาวรัตติกาล สุดยอด  N/A10
102 B6220570 นายสรัช ธรรมเจริญ  N/A10
103 B6220594 นางสาวอวิภาวดี จารเขื่อง  N/A10
104 B6220600 นางสาวบัณฑิตา เทียนวรรณ  N/A10
105 B6220617 นางสาวธัญวรัตน์ ปันดี  N/A10
106 B6220631 นางสาวกัลยารัตน์ รัตนธาราธิคุณ  N/A10
107 B6220655 นายธนพล ไชยนิตย์  N/A10
108 B6220662 นายภูวดล เดชารัมย์  N/A10
109 B6220693 นายศตพล นาซา  N/A10
110 B6220709 นายวณัฐพงศ์ วงษ์บู่ทอง  CPE10
111 B6220716 นางสาวสุตานันท์ แก้วลึก  N/A10
112 B6220723 นายวสวัตติ์ ทิ้งบริรักษ์  N/A10
113 B6220730 นายชวรัฐ นาริต  N/A10
114 B6220747 นายวรรณวัฒน์ ปวีณาภรณ์  ChemE10
115 B6220754 นายสถาพร นิยมศิลป์ชัย  N/A10
116 B6220761 นายสุวิจักขณ์ เที่ยงเทพ  N/A10
117 B6220808 นางสาวกัญญารัตน์ ทามแก้ว  N/A10
118 B6220815 นางสาวปวีณรัตน์ พิชิตหิรัญกุล  N/A10
119 B6220822 นายเจษฎา เกรียงมงคล  N/A10
120 B6220846 นางสาวภรภัทร นรลักษณ์  N/A10
121 B6220853 นางสาวณิชนันทน์ วันใหม่  N/A10
122 B6220860 นายณรงค์ศักดิ์ กุมผัน  N/A10
123 B6220877 นายศักดินนท์ อินทร์สุวรรณ์  N/A10
124 B6220907 นางสาวนริชสรา สีบุดสี  N/A10
125 B6220914 นายอดิศร หาญคำอุ้ย  N/A10
126 B6220945 นายกรวิทย์ เนียมขุนทด  N/A10
127 B6220952 นายสุรีเมธ จันทร์ขุนทด  N/A10
128 B6220969 นายพีรพัฒน์ พลจันทึก  N/A10
129 B6220976 นายธนธรณ์ ประอินทร์  N/A10
130 B6220983 นางสาวมณีรัตน์ จอดนอก  N/A10
131 B6221027 นายชนวีร์ องค์ศิริศิลป์  N/A10
132 B6221089 นายชินโชติ คำอุดม  N/A10
133 B6221133 นายศศิศ คามวัลย์  N/A10
134 B6221140 นางสาวมินตรา เกื้อกูล  N/A10
135 B6221157 นายพีระ เพ็งแก้ว  N/A10
136 B6221164 นายพิทวัส เพ็ชรพรรณ  N/A10
137 B6221188 นายสัญฐิติพงศ์ แก้วดวงตา  N/A10
138 B6221195 นายนรบดี รัตน์สันเทียะ  N/A10
139 B6221201 นางสาวปาริชาติ เจริญราษฎร์  N/A10
140 B6221232 นางสาวปัณฑิตา เนานะมะบัติ  N/A10
141 B6221249 นายธนภูมิ จันทรแสน  N/A10
142 B6221256 นายนัทธพงศ์ กลั้วกระโทก  N/A10
143 B6221263 นายนันทวัฒน์ จันทาทิพย์  N/A10
144 B6221270 นางสาวเพชรไพลิน สาธุวงค์  N/A10
145 B6221294 นางสาวนันทกานต์ ตั๊นไพบูลย์  N/A10
146 B6221348 นางสาวปิยะภรณ์ หนองน้ำ  N/A10
147 B6221362 นายรัตนสินทร์ คงพินิจ  N/A10
148 B6221379 นายวัฒธนชัย ผาหยาด  N/A10
149 B6221393 นายธนดล ชัยธานี  N/A10
150 B6221416 นายสหภาพ จุกกระโทก  N/A10
151 B6221423 นายณพลศธร โชติฐิกุลชัย  N/A10
152 B6221430 นายกิตติพงษ์ ปัญญาเก่ง  N/A10
153 B6221447 นางสาวปาณิสรา เป็นซอ  N/A10
154 B6221454 นางสาวสุภัชชญา สติภา  N/A10
155 B6221461 นายภูริทัต พลหาญ  N/A10
156 B6221485 นายนิธิ โมนัยกุล  N/A10
157 B6221492 นายศิษฐกะ วิไล  N/A10
158 B6221515 นายณัฐปภัสร์ สิงห์ศิลป์  N/A10
159 B6221522 นายกฤษณ คชราช  N/A10
160 B6221553 นายฐิติวัฒน์ นิลวรรณ  N/A10
161 B6221560 นายชวัลนุวัฒน์ จันทร์อ้น  N/A10
162 B6221577 นายนลธวัช นามบ้านค้อ  N/A10
163 B6221584 นางสาวณัฐิดา มณีรุ่ง  PETROLEUM ENGINEERING AND GEOTECHNOLOGY10
164 B6221607 นายปนุชาญศิลป์ ยึดพวก  N/A10
165 B6221621 นายณัฐพงศ์ รามภักดี  N/A10
166 B6221652 นางสาวจุฑารัตน์ เพ็งพินิจ  N/A10
167 B6221669 นางสาวมนต์นภา มุขทอง  N/A10
168 B6221683 นายกัมปนาท จรัสเอี่ยม  N/A10
169 B6221690 นายภาณุ อุตะโว  N/A10
170 B6221713 นายสิรภพ นิโครธานนท์  N/A10
171 B6221737 นายปรีชา แต่งชอบ  N/A10
172 B6221744 นางสาวสุธิดา โกติรัมย์  N/A10
173 B6221751 นายภควัต สนิทกลาง  N/A10
174 B6221768 นายสุรพัฒน์ กอบวิยะกร  N/A10
175 B6221799 นางสาววรรณภา สมบูรณ์  N/A10
176 B6221805 นางสาวชิดกมล เชื้อหาญ  N/A10
177 B6221812 นางสาวญารินดา สาลี  N/A10
178 B6221829 นายอานนท์ แต้วไธสง  N/A10
179 B6221843 นายธีระพัฒน์ หลุมข้าว  N/A10
180 B6221850 นายภาณุวัฒน์ นาศา  N/A10
181 B6221867 นางสาวพิมประภัส มุ่งหาทรัพย์  N/A10
182 B6221874 นางสาวศิริรัตน์ คูณขุนทด  N/A10
183 B6221898 นางสาวพัชรีภรณ์ กลั่นหมอ  N/A10
184 B6221904 นายชาญวุฒิ คะลา  N/A10
185 B6221911 นางสาวชนิกานต์ ศรีสะอาด  N/A10
186 B6221928 นายจิรวัฒน์ นาเวียง  N/A10
187 B6221942 นายอติชาติ ภู่นิเทศ  N/A10
188 B6221959 นางสาวณัฐชา ลาชัย  N/A10
189 B6221973 นายภูริภัทร ชุติปัญญาภรณ์  N/A10
190 B6221997 นางสาวเสาวลักษณ์ คำไพ  N/A10
191 B6222017 นายณัฐศักดิ์ นาคสุทธิ์  N/A10
สถานภาพ :   10 = กำลังศึกษา  11 = รักษาสภาพการเป็นนักศึกษา  12 = ลาพักการศึกษา  13 = ให้พักการศึกษา  14 = คืนสภาพการเป็นนักศึกษา  40 = สำเร็จการศึกษา  41 = ได้รับเกียรติบัตร  60 = ลาออก  70 = ให้ออกเนื่องจากผลการเรียน  71 = ให้ออกเนื่องจากไม่ชำระเงิน  72 = ให้ออกเนื่องจากไม่มาลงทะเบียน  73 = ให้ออกเนื่องจากครบระยะเวลาศึกษา  74 = ให้ออกเนื่องจากวินัย  75 = ให้ออกเนื่องจากขาดคุณสมบัติ  76 = ให้ออกเพราะมหาวิทยาลัยสั่งลงโทษ  80 = สิ้นสุดสถานภาพนักศึกษา  81 = ได้รับสัมฤทธิบัตร  89 = เสียชีวิต  90 = ไม่มาขึ้นทะเบียนนักศึกษา  91 = รอขึ้นทะเบียนนักศึกษา  92 = เลื่อนขึ้นทะเบียนนักศึกษา  93 = สละสิทธิ์เข้าศึกษา  94 = ไม่ประสงค์เข้าศึกษา
   
      
    - การแสดงผลที่เหมาะสมแนะนำให้ใช้ browser เป็น Internet Explorer Version 5.0 ขึ้นไป
      และขนาดความกว้างหน้าจอ (Screen Area) เป็น 1024x768 pixels
        contact : ศูนย์บริการการศึกษา อาคารเรียนรวม 2 ทุกวันทำการ เวลา 8.30-16.30 น.