รายชื่อนศ.
รายวิชา105191 : PHYSICS LABORATORY I
กลุ่ม7
--
ระดับการศึกษา ปริญญาตรี
ปีการศึกษา 2562 ภาคการศึกษาที่ 1
ดึงข้อมูลนศ.สู่    
ลำดับ รหัสชื่อหลักสูตรสถานภาพ
 สำนักวิชาวิศวกรรมศาสตร์
1 B6001124 นางสาวศิริยุบล จันทีเทศ  PE10
2 B6103323 นางสาวพีระพรรณ เกษร  Metallurgical Engineering10
3 B6103477 นางสาวอชิรญา แก้วคูณ  CME10
4 B6105334 นายธนาวุฒิ เจนบ้านผือ  Agricultural and Food Engineering10
5 B6106270 นางสาวทิพากร เชื้อโพนทอง  PE10
6 B6106331 นางสาวเมทินี ไชยกาล  Agricultural and Food Engineering10
7 B6107390 นางสาวปนัดดา ทองรักษ์  Agricultural and Food Engineering10
8 B6108588 นางสาวกรรณิกา แนบพุดซา  CME10
9 B6108663 นางสาวสุวรรณี บรรดาสิทธิ์  CME10
10 B6109394 นายสรวิศ เบ็ญเจิด  ChemE10
11 B6109622 นางสาวชลกานต์ ปราบภัย  Electronic Engineering60
12 B6109967 นางสาวกนกวรรณ เป็นพร้อม  CME10
13 B6112295 นางสาวศศิวิมล มาลีหวล  ChemE10
14 B6113636 นางสาวสุพัตรา วงษ์ชำนาญ  Agricultural and Food Engineering10
15 B6118693 นางสาวปนัดดา ศรีสวัสดิ์  PE10
16 B6118877 นางสาวประภัสศร จันทสงเคราะห์  Electronic Engineering10
17 B6130374 นายมูฮาหมัดนายิบ ดือราซอ  Agricultural and Food Engineering10
18 B6131371 นางสาวสมิตา จักรศรี  Geological Engineering10
19 B6209018 นายชาญวิทย์ สุระถิตย์  N/A10
20 B6209025 นางสาวกาญจนา สุขคง  N/A10
21 B6209049 นายเอกลักษณ์ ประโพเทติ  N/A10
22 B6209056 นายพสิษฐ์ พลมณี  N/A10
23 B6209094 นายวัชรพงษ์ อัปมะโห  N/A10
24 B6209124 นายภคพล ศรีภักดี  N/A10
25 B6209131 นายสรสิทธิ์ วิเศษนคร  N/A10
26 B6209155 นางสาวอรอนงค์ วังกิ่ง  N/A10
27 B6209193 นายภัทรดล แสงกุล  N/A10
28 B6209209 นายสรรชัย พิทยาวิวัฒน์กุล  N/A10
29 B6209216 นายธีรศักดิ์ เยสูงเนิน  N/A10
30 B6209223 นายภตวรรธ สารรัตน์  N/A10
31 B6209261 นางสาวศิริวรรณ ประธาน  N/A10
32 B6209339 นายพงศธร นครวงศ์  N/A10
33 B6209346 นายสุรพล สุดดี  N/A10
34 B6209353 นายพงศพัศ อารยะจันทรจิตร์  N/A10
35 B6209506 นายนิติพงษ์ พวนดี  N/A10
36 B6209513 นางสาวชนกนันท์ สธารัตน์  N/A10
37 B6209520 นางสาวณัฐชยา โทจำปา  N/A10
38 B6209568 นายสหรัฐ จันทรินทร์  N/A10
39 B6209896 นางสาวนิชากร ดงใจ  N/A10
40 B6209902 นางสาวสุภลักษณ์ คำดี  N/A10
41 B6209940 นางสาวเบญจวรรณ จันทร์ทิพย์  N/A10
42 B6209964 นางสาวสุปวีณ์ สมพาร  N/A10
43 B6209971 นายปิฏิพงษ์ กมลสาร  N/A10
44 B6209988 นางสาววรนุช ภูมิโคกรักษ์  N/A10
45 B6209995 นายเกียรติศักดิ์ งวงช้าง  N/A10
46 B6210007 นายศุธวัฒน์ สุวอ  N/A10
47 B6210021 นางสาวณัฏฐณิชา บุญภา  N/A10
48 B6210038 นางสาวปริยกร ค้ำชู  N/A10
49 B6210052 นางสาวเปรมฤดี วงศ์ใหญ่  N/A10
50 B6210069 นายสหัสวรรษ หวลศรีไทย  N/A10
51 B6210212 นายพัฒนศักดิ์ น้อยมะโน  N/A10
52 B6210229 นายนันทิพัฒน์ ศรีตะชัย  N/A10
53 B6210236 นางสาวเอกปวีร์ อุ่นภักดิ์  CPE10
54 B6210250 นายอคิรภัทร จักรแก้ว  N/A10
55 B6210267 นายปณิธิ จรรยาศิริ  N/A10
56 B6210274 นายธีทัต พงศ์ปภาดา  N/A10
57 B6210281 นางสาวกฤติยาภรณ์ แก้วดี  N/A10
58 B6210304 นายสิรวิชญ์ นิธิปกรณ์กุล  N/A10
59 B6210311 นางสาวสุนิตา วิชาชาติ  ChemE10
60 B6210328 นางสาวอาทิตยา เขื่อนคำ  N/A10
61 B6210366 นางสาวพีรดา พิศงาม  N/A10
62 B6210373 นางสาวณพิชญา คนชุม  N/A10
63 B6210380 นางสาวภัณฑิรา ภูสระ  N/A10
64 B6210397 นายวิทยา ถนอมศิลป์  N/A10
65 B6210403 นายมนัสวี พบบุญ  N/A10
66 B6210496 นางสาวจิดาภา ยุทธนาปกรณ์  Manufacturing Automation and Robotics Engineering10
67 B6210519 นางสาวกมลชนก พรมจันทร์  Transportation And Logistics Engineering10
68 B6210526 นายกันตพิชญ์ แพงดี  CPE10
69 B6210533 นางสาวรินรดา วัฒนชนสรณ์  CPE10
70 B6210540 นายชินาธิป ชนะราวี  CPE10
71 B6210557 นางสาวนิตยา สุภาพ  CPE10
72 B6210564 นายภัทรพงษ์ พิมหอม  CPE10
73 B6210571 นายอภิสิทธิ์ สะโมรส  CPE10
74 B6210588 นายวัชรพล ชารีราษฎร์  CPE10
75 B6210595 นางสาวสุทราวดี เพ็งโคตร  ChemE10
76 B6210601 นางสาวณัฐนันท์ รักอาชา  ChemE10
77 B6215477 นายศุภณัฐ ก้อนเอีย  N/A10
78 B6215507 นางสาวพิมพ์ทอง ภูชมศรี  N/A10
79 B6215521 นางสาวบุษบา ทองดวง  N/A10
80 B6215545 นางสาวแจ็สซี่ ไนช์  N/A10
81 B6215552 นางสาวนันธมน เหลาเมืองเพีย  N/A10
82 B6215569 นายพงศธร พันสลาบขวา  N/A10
83 B6215576 นางสาวบุษกร คารมย์  N/A10
84 B6215583 นางสาวอัลธิรารัตน์ นิลภา  N/A10
85 B6215590 นายกฤษณะวัฒน์ แก้วมณี  N/A10
86 B6215606 นายอัษฎายุธ ปุปผมาศ  N/A10
87 B6215620 นางสาวลักษิกา อ่อนไธสง  N/A10
88 B6215637 นางสาวคณิตา ลีหล้าน้อย  N/A10
89 B6215651 นางสาวศิรินภา อุ่นศิริ  N/A10
90 B6215675 นางสาวฤดี จังอินทร์  N/A10
91 B6215682 นางสาวชลดา หงษา  N/A10
92 B6215705 นายธนพัฒน์ ผดาเวช  N/A10
93 B6215729 นายชาญนที เนนชู  N/A10
94 B6215736 นายสุพจน์ คำตัน  N/A10
95 B6215750 นางสาวธัญภรณ์ ชาติเหิม  N/A10
96 B6215774 นายโกฎล มลัยไธสง  N/A10
97 B6215781 นายวันเฉลิม ถิ่นก้อง  N/A10
98 B6215798 นางสาวอัญชลีพร สายเจริญ  N/A10
99 B6215804 นายณัฐธวัช จันทร์เกิด  N/A10
100 B6215828 นางสาวโชติกานต์ ล้อประสิทธิ์  N/A10
101 B6215835 นายธนิสร มรรคณา  N/A10
102 B6215859 นางสาวเกวลิน แก้วพิมาย  N/A10
103 B6215866 นางสาวอภิญญา แนบทางดี  N/A10
104 B6215880 นางสาวธนพร จันทร์ทรัพย์  N/A10
105 B6215897 นางสาวปิยธิดา โมกไธสง  N/A10
106 B6215903 นางสาวพิมพิศา ตามตะคุ  N/A10
107 B6215910 นายเอกรัตน์ จันทะคาม  N/A10
108 B6215934 นายธนพัทธ์ โต๊ะทอง  N/A10
109 B6215941 นายธรรณธร กุญชะโมรินทร์  N/A10
110 B6215958 นายภราดร คงโนนกอก  N/A10
111 B6215972 นางสาวกฤติยาพร ไตรรัตน์  N/A10
112 B6215989 นางสาวสุภาพร ชัยคำ  N/A10
113 B6215996 นางสาวเอ็มวิกา สระใคร  N/A10
114 B6216009 นายศุภวัฒน์ จันทรกูล  N/A10
115 B6216016 นายวงศธร บุญศักดิ์  N/A10
116 B6216023 นางสาวเกษราภรณ์ เพชรนอก  N/A10
117 B6216030 นางสาวปัตถกร เตรียมตั้ง  N/A10
118 B6216047 นางสาวนงลักษณ์ พลดงนอก  N/A10
119 B6216061 นายอนุวัฒน์ เถาว์รินทร์  N/A10
120 B6216078 นายนัฐวุฒิ พรหมวิชัย  N/A10
121 B6216085 นายวันฟัจญ์รี เบญญธาดา  CE10
122 B6216092 นางสาวจันทร์จิรา พิมพ์วรรณ์  N/A10
123 B6216108 นายณฐภัทร ทาบึงกาฬ  N/A10
124 B6216115 นายกิตติพงศ์ จีนาวุธ  N/A10
125 B6216122 นายรัฐธรรมนูญ ประวาสุข  N/A10
126 B6216139 นายธโนดม โชติบำรุงพงศ์  N/A10
127 B6216146 นายอิทธิพัทธ์ บัวละคร  N/A10
128 B6216153 นางสาวศิรินันท์ วาระเพียง  N/A10
129 B6216177 นางสาวเกวริน เศษวันโคตร  N/A10
130 B6216184 นายรชพล พงศ์กิตติศักดิ์  N/A10
131 B6216214 นางสาวภคพร รัตนปัญญา  N/A10
132 B6216221 นายอนุรักษ์ กวานห้อง  N/A10
133 B6216238 นางสาววริศรา กล้าพระจันทร์  N/A10
134 B6216269 นายปรัชญา กาจหาญ  AERONAUTICAL ENGINEERING10
135 B6216276 นางสาวมัลลิการ์ พรหมสิทธิ์  N/A10
136 B6216283 นางสาวนิตยา โตไพร  N/A10
137 B6216290 นายสุรนาถ กำแพงแก้ว  N/A10
138 B6216306 นายฉัตรพัฒน์ รัชอินทร์  N/A10
139 B6216313 นายศิวกร ฉัตรธนะพานิช  N/A10
140 B6216320 นายทวีศักดิ์ พิมพนอม  N/A10
141 B6216337 นางสาวณริสสา คงชาลี  N/A10
142 B6216351 นางสาวเกตุวดี เหลืองขมิ้น  N/A10
143 B6216382 นางสาวสาลินี สุริยะบุญ  N/A10
144 B6216399 นางสาวมาตาชา เกตบุญ  N/A10
145 B6216405 นายพิสิษฐ์สุข ยิ่งสวัสดิ์  N/A10
146 B6216429 นายอัครพนธ์ หาผล  N/A10
147 B6216436 นางสาวรัชนันทน์ จันทรโสม  N/A10
148 B6216443 นายอาทิตวงค์ วิเวกดัง  N/A10
149 B6216450 นางสาวกนกพิชญ์ สุรประเสริฐ  N/A10
150 B6216467 นางสาวจรรยา รักษาสุวรรณ  N/A10
151 B6216474 นายศุภกร ปัญญาคม  N/A10
152 B6216498 นายธนรัตน์ พิมตะขบ  N/A10
153 B6216504 นายชนะภัย สายวรณ์  N/A10
154 B6216511 นางสาวปนัดดา ทิพย์สุข  N/A10
155 B6216528 นางสาวสุทธิดา โสภาอดุลย์สิริ  N/A10
156 B6216535 นางสาวภัทรดา เตณะวัฒน์  N/A10
157 B6216559 นายนราธิป บังเอิญ  N/A10
158 B6216580 นางสาวทอไหม พวงสุวรรณ์  N/A10
159 B6216627 นางสาวญาโณทัย บุญทิม  N/A10
160 B6216641 นายธีรภัทร พลดงนอก  AERONAUTICAL ENGINEERING10
161 B6216672 นางสาวภัทราวดี จันทร์พัฒน์  N/A10
162 B6216726 นายสิทธิกร ถึกสูงเนิน  N/A10
163 B6216733 นางสาวเกณิกา โตนชัยภูมิ  N/A10
164 B6216764 นางสาวกานต์รวี ซอจะโปะ  N/A10
165 B6216788 นายกฤตวิทย์ แซ่เฮีย  N/A10
166 B6216795 นายพิชยะ แสนโคตร  N/A10
167 B6216801 นางสาวฉัตรแก้ว หลวงกลาง  N/A10
168 B6216818 นางสาวอัญมณี สวัสดิมงคล  N/A10
169 B6216832 นายภัคพล บุญยรัตน์  N/A10
170 B6216849 นายฐานทัพ สุทธิเภท  N/A10
171 B6216856 นายกฤษณพล ภู่ชินาพันธ์  N/A10
172 B6216887 นายดนุชา แกมคำ  N/A10
173 B6216894 นายสุเมธ ลาปะ  N/A10
174 B6216900 นางสาวอรยา รัสปัต  N/A10
175 B6216924 นางสาวมณีวรรณ สีนวนอ่อน  N/A10
176 B6216931 นางสาวสุวิชญา นามบุรี  N/A10
177 B6216955 นายวาทกร โสขุมา  N/A10
178 B6216962 นายวรพล เด่นดวง  N/A10
179 B6216979 นายศุภกฤต สิงห์สุทธิโสทร  AERONAUTICAL ENGINEERING10
180 B6216986 นางสาวสุพิชฌาย์ คิดพ่อค้า  N/A10
181 B6216993 นายณัฐพัฒน์ ชัยยันต์  N/A10
182 B6217020 นายสหรัฐ มาสันเทียะ  N/A10
183 B6217037 นายปริศกร เทพอุทัย  N/A10
184 B6217044 นายสวราชย์ ชะวางกลาง  N/A10
185 B6217051 นางสาวภาวิดา คล้ายเจียม  N/A10
186 B6217075 นายธเนศ แก่นพุทรา  N/A10
187 B6217082 นายบุญญฤทธิ์ สุขมงคล  N/A10
188 B6217099 นายธนิสรณ์ กอนกระโทก  N/A10
189 B6217129 นายเมธัส ดอนหมื่น  N/A10
190 B6217136 นายชูวิทย์ สุริยะ  N/A10
191 B6217150 นายภาณุพงศ์ รักษาชนม์  N/A10
192 B6238551 นายธวัชชัย โยปัดทุม  N/A10
สถานภาพ :   10 = กำลังศึกษา  11 = รักษาสภาพการเป็นนักศึกษา  12 = ลาพักการศึกษา  13 = ให้พักการศึกษา  14 = คืนสภาพการเป็นนักศึกษา  40 = สำเร็จการศึกษา  41 = ได้รับเกียรติบัตร  60 = ลาออก  70 = ให้ออกเนื่องจากผลการเรียน  71 = ให้ออกเนื่องจากไม่ชำระเงิน  72 = ให้ออกเนื่องจากไม่มาลงทะเบียน  73 = ให้ออกเนื่องจากครบระยะเวลาศึกษา  74 = ให้ออกเนื่องจากวินัย  75 = ให้ออกเนื่องจากขาดคุณสมบัติ  76 = ให้ออกเพราะมหาวิทยาลัยสั่งลงโทษ  80 = สิ้นสุดสถานภาพนักศึกษา  81 = ได้รับสัมฤทธิบัตร  89 = เสียชีวิต  90 = ไม่มาขึ้นทะเบียนนักศึกษา  91 = รอขึ้นทะเบียนนักศึกษา  92 = เลื่อนขึ้นทะเบียนนักศึกษา  93 = สละสิทธิ์เข้าศึกษา  94 = ไม่ประสงค์เข้าศึกษา
   
      
    - การแสดงผลที่เหมาะสมแนะนำให้ใช้ browser เป็น Internet Explorer Version 5.0 ขึ้นไป
      และขนาดความกว้างหน้าจอ (Screen Area) เป็น 1024x768 pixels
        contact : ศูนย์บริการการศึกษา อาคารเรียนรวม 2 ทุกวันทำการ เวลา 8.30-16.30 น.