รายชื่อนศ.
รายวิชา102106 : ORGANIC CHEMISTRY LABORATORY
กลุ่ม1
--
ระดับการศึกษา ปริญญาตรี
ปีการศึกษา 2562 ภาคการศึกษาที่ 1
ดึงข้อมูลนศ.สู่    
ลำดับ รหัสชื่อหลักสูตรสถานภาพ
 สำนักวิชาเทคโนโลยีการเกษตร
1 B5854493 นางสาวรัตนากร สังข์พราหมณ์  CROP PRODUCTION TECHNOLOGY 40
 สำนักวิชาวิศวกรรมศาสตร์
2 B6118822 นางสาวภัททิยา เกตุศิริ  Petrochemical and Polymer Engineering10
3 B6118846 นางสาวนารากร เกิดทรัพย์  Petrochemical and Polymer Engineering10
4 B6119072 นางสาวรัติเกศ ฟูชื่น  Petrochemical and Polymer Engineering10
5 B6119140 นางสาวชลิตา วงษ์จันทร์  Petrochemical and Polymer Engineering10
6 B6119218 นายชลสิทธิ์ สุริโย  Mechanical Engineering10
7 B6130220 นางสาวชณันภัสร์ เมธีพงศ์สาธิต  Petrochemical and Polymer Engineering10
8 B6130459 Mr.LE MINH HOANG  Petrochemical and Polymer Engineering10
9 B6135478 Ms.LAMPHOUN INTHAVIDETH  Petrochemical and Polymer Engineering10
10 B6135621 นางสาวธนัชพร อรัญคีรี  Petrochemical and Polymer Engineering10
สถานภาพ :   10 = กำลังศึกษา  11 = รักษาสภาพการเป็นนักศึกษา  12 = ลาพักการศึกษา  13 = ให้พักการศึกษา  14 = คืนสภาพการเป็นนักศึกษา  40 = สำเร็จการศึกษา  41 = ได้รับเกียรติบัตร  60 = ลาออก  70 = ให้ออกเนื่องจากผลการเรียน  71 = ให้ออกเนื่องจากไม่ชำระเงิน  72 = ให้ออกเนื่องจากไม่มาลงทะเบียน  73 = ให้ออกเนื่องจากครบระยะเวลาศึกษา  74 = ให้ออกเนื่องจากวินัย  75 = ให้ออกเนื่องจากขาดคุณสมบัติ  76 = ให้ออกเพราะมหาวิทยาลัยสั่งลงโทษ  80 = สิ้นสุดสถานภาพนักศึกษา  81 = ได้รับสัมฤทธิบัตร  89 = เสียชีวิต  90 = ไม่มาขึ้นทะเบียนนักศึกษา  91 = รอขึ้นทะเบียนนักศึกษา  92 = เลื่อนขึ้นทะเบียนนักศึกษา  93 = สละสิทธิ์เข้าศึกษา  94 = ไม่ประสงค์เข้าศึกษา
   
      
    - การแสดงผลที่เหมาะสมแนะนำให้ใช้ browser เป็น Internet Explorer Version 5.0 ขึ้นไป
      และขนาดความกว้างหน้าจอ (Screen Area) เป็น 1024x768 pixels
        contact : ศูนย์บริการการศึกษา อาคารเรียนรวม 2 ทุกวันทำการ เวลา 8.30-16.30 น.