รายชื่อนศ.
รายวิชา617337 : MICROBIOLOGY FOR ENVIRONMENTAL POLLUTION
กลุ่ม2
--
ระดับการศึกษา ปริญญาตรี
ปีการศึกษา 2562 ภาคการศึกษาที่ 1
ดึงข้อมูลนศ.สู่    
ลำดับ รหัสชื่อหลักสูตรสถานภาพ
 สำนักวิชาสาธารณสุขศาสตร์
1 B6060404 นางสาวชนิสรา กิจวิรุฬห์  ENVIRONMENTAL HEALTH10
2 B6060411 นางสาวปฏิญญา ภักดีเมฆ  ENVIRONMENTAL HEALTH10
3 B6060480 นางสาวสุมิตตา ประพรรณสุข  ENVIRONMENTAL HEALTH10
4 B6061401 นางสาววรัทพร จูมจันทร์  ENVIRONMENTAL HEALTH10
5 B6061555 นางสาวอาภาภรณ์ โพธิ์ชัยแสน  ENVIRONMENTAL HEALTH10
6 B6061616 นางสาวชลธิฌา พลสมบูรณ์  ENVIRONMENTAL HEALTH10
7 B6061883 นายรัชกาล คำสว่าง  ENVIRONMENTAL HEALTH10
8 B6062040 นางสาวปารัช หรั่งเล็ก  ENVIRONMENTAL HEALTH10
9 B6062415 นางสาวรุจิรา มาดำ  ENVIRONMENTAL HEALTH10
10 B6062743 นางสาวศุภนุช ชูทอง  ENVIRONMENTAL HEALTH10
11 B6062774 นางสาวสมฤทัย ศรีสุวรรณ  ENVIRONMENTAL HEALTH10
12 B6062873 นายณัฐวุฒิ ธงสันเทียะ  ENVIRONMENTAL HEALTH10
13 B6062903 นางสาวอภิญญา มะลัยทิพย์  ENVIRONMENTAL HEALTH10
14 B6063160 นายสมโชค วงษ์สานนท์  ENVIRONMENTAL HEALTH10
15 B6063191 นางสาวถิรนันท์ จงใจงาม  ENVIRONMENTAL HEALTH10
16 B6063412 นางสาวณิชากร ผลกลาง  ENVIRONMENTAL HEALTH10
17 B6063580 นางสาวฐิตารีย์ ปัญญาประชุม  ENVIRONMENTAL HEALTH10
18 B6063702 นางสาวศุภาวรรณ นาคาเริงฤทธิ์  ENVIRONMENTAL HEALTH10
19 B6063740 นายกิจสนะพงษ์ ปานหัวไผ่  ENVIRONMENTAL HEALTH10
20 B6063801 นางสาวพัชรี คำหมาย  ENVIRONMENTAL HEALTH10
21 B6063825 นางสาวฑิราลักษณ์ พรีพรม  ENVIRONMENTAL HEALTH10
22 B6063832 นางสาวรัตนา จันทรชิต  ENVIRONMENTAL HEALTH10
23 B6063979 นางสาวสมัชญา บุญยืน  ENVIRONMENTAL HEALTH10
24 B6063986 นางสาวกรองแก้ว วงษาชัย  ENVIRONMENTAL HEALTH10
25 B6064068 นายสหรัฐ ศุภผ่องศรี  ENVIRONMENTAL HEALTH10
26 B6064174 นางสาวจรรยพร นิลชา  ENVIRONMENTAL HEALTH10
27 B6064525 นายเดชา โตยิ่ง  ENVIRONMENTAL HEALTH10
28 B6064655 นางสาวณัฏฐนรี ขึ้นภูเขียว  ENVIRONMENTAL HEALTH10
29 B6064686 นางสาวณัฐฐินันท์ ราชสีห์  ENVIRONMENTAL HEALTH10
30 B6064730 นางสาววิสุดา ปะสาวะโถ  ENVIRONMENTAL HEALTH10
31 B6064754 นางสาวพินิตพิชา จินโจ  ENVIRONMENTAL HEALTH10
32 B6064761 นางสาวกาญจนา บุญขาว  ENVIRONMENTAL HEALTH10
33 B6064853 นางสาวกรวีร์ มีชัย  ENVIRONMENTAL HEALTH10
34 B6064952 นางสาวปณิธิ สาชิต  ENVIRONMENTAL HEALTH10
35 B6065669 นางสาวซัยนับ เจ๊ะอุบง  ENVIRONMENTAL HEALTH10
สถานภาพ :   10 = กำลังศึกษา  11 = รักษาสภาพการเป็นนักศึกษา  12 = ลาพักการศึกษา  13 = ให้พักการศึกษา  14 = คืนสภาพการเป็นนักศึกษา  40 = สำเร็จการศึกษา  41 = ได้รับเกียรติบัตร  60 = ลาออก  70 = ให้ออกเนื่องจากผลการเรียน  71 = ให้ออกเนื่องจากไม่ชำระเงิน  72 = ให้ออกเนื่องจากไม่มาลงทะเบียน  73 = ให้ออกเนื่องจากครบระยะเวลาศึกษา  74 = ให้ออกเนื่องจากวินัย  75 = ให้ออกเนื่องจากขาดคุณสมบัติ  76 = ให้ออกเพราะมหาวิทยาลัยสั่งลงโทษ  80 = สิ้นสุดสถานภาพนักศึกษา  81 = ได้รับสัมฤทธิบัตร  89 = เสียชีวิต  90 = ไม่มาขึ้นทะเบียนนักศึกษา  91 = รอขึ้นทะเบียนนักศึกษา  92 = เลื่อนขึ้นทะเบียนนักศึกษา  93 = สละสิทธิ์เข้าศึกษา  94 = ไม่ประสงค์เข้าศึกษา
   
      
    - การแสดงผลที่เหมาะสมแนะนำให้ใช้ browser เป็น Internet Explorer Version 5.0 ขึ้นไป
      และขนาดความกว้างหน้าจอ (Screen Area) เป็น 1024x768 pixels
        contact : ศูนย์บริการการศึกษา อาคารเรียนรวม 2 ทุกวันทำการ เวลา 8.30-16.30 น.