รายชื่อนศ.
รายวิชา559103 : PHYSICS FOR CIVIL AND INFRASTRUCTURE ENGINEERING LABORATORY I
กลุ่ม1
--
ระดับการศึกษา ปริญญาตรี
ปีการศึกษา 2562 ภาคการศึกษาที่ 1
ดึงข้อมูลนศ.สู่    
ลำดับ รหัสชื่อหลักสูตรสถานภาพ
 สำนักวิชาวิศวกรรมศาสตร์
1 B6229689 นายอาทิ นครเรียบ  CIVIL AND INFRASTUCTURE ENGINEERING10
2 B6229696 นายชาญชัย วงศ์ษา  CIVIL AND INFRASTUCTURE ENGINEERING60
3 B6229702 นายอภิชาติ ภักตะไชย  CIVIL AND INFRASTUCTURE ENGINEERING10
4 B6229719 นายศุภวัฒน์ อาร์จอสนีย์  CIVIL AND INFRASTUCTURE ENGINEERING10
5 B6229726 นายชาคริต แก้วประสงค์  CIVIL AND INFRASTUCTURE ENGINEERING10
6 B6229733 นายสมปราชญ์ กลีบจอหอ  CIVIL AND INFRASTUCTURE ENGINEERING10
7 B6229757 นางสาวนนทิกานต์ แท่นแก้ว  CIVIL AND INFRASTUCTURE ENGINEERING10
8 B6229764 นายอณุลักษ์ ทวีทรัพย์  CIVIL AND INFRASTUCTURE ENGINEERING10
9 B6229771 นายศิรวิทย์ บุญหนัก  CIVIL AND INFRASTUCTURE ENGINEERING10
10 B6229795 นายชลันธร รำมะเริง  CIVIL AND INFRASTUCTURE ENGINEERING10
11 B6229801 นางสาวอมรรัตน์ แย้มกลาง  CIVIL AND INFRASTUCTURE ENGINEERING10
12 B6229818 นายวรพล นานาวรรณการ  CIVIL AND INFRASTUCTURE ENGINEERING10
13 B6229825 นายภูวสิทธิ์ อ้มวิชา  CIVIL AND INFRASTUCTURE ENGINEERING10
14 B6229832 นางสาวเบญจพร แสมรัมย์  CIVIL AND INFRASTUCTURE ENGINEERING10
15 B6229849 นายจตุภูมิ สอดสุข  CIVIL AND INFRASTUCTURE ENGINEERING10
16 B6229856 นายปัณณวิชญ์ โคตรมงคล  CIVIL AND INFRASTUCTURE ENGINEERING10
17 B6229863 นายภคพงษ์ ร่องแซง  CIVIL AND INFRASTUCTURE ENGINEERING10
18 B6229870 นายภูนวพล ศรีรินทร์  CIVIL AND INFRASTUCTURE ENGINEERING10
19 B6229887 นายปดิยุทธ ช่อมะลิ  CIVIL AND INFRASTUCTURE ENGINEERING10
20 B6229894 นายฐิรพรรษ มองขุนทด  CIVIL AND INFRASTUCTURE ENGINEERING10
21 B6229900 นายจตุพล หาญสงคราม  CIVIL AND INFRASTUCTURE ENGINEERING10
22 B6229917 นายกฤติน จุดดา  CIVIL AND INFRASTUCTURE ENGINEERING10
23 B6229924 นายฌานวัฒน์ แคนคันรัมย์  CIVIL AND INFRASTUCTURE ENGINEERING10
24 B6229931 นางสาวสุดาพร พรมอินทร์  CIVIL AND INFRASTUCTURE ENGINEERING10
25 B6229948 นางสาวเจษฎาภรณ์ แก้วแดง  CIVIL AND INFRASTUCTURE ENGINEERING10
26 B6229955 นายอภิสิทธิ์ โฉมรัมย์  CIVIL AND INFRASTUCTURE ENGINEERING10
27 B6229962 นายอธิคม ลือพงศ์พัฒนะ  CIVIL AND INFRASTUCTURE ENGINEERING10
28 B6233808 นางสาวพัชรินทร์ แฝงทรัพย์  CIVIL AND INFRASTUCTURE ENGINEERING10
29 B6233815 นางสาวธีราพร เวียงนาค  CIVIL AND INFRASTUCTURE ENGINEERING10
30 B6233822 นางสาวณัฏฐกาญจน์ อินทร์ชู  CIVIL AND INFRASTUCTURE ENGINEERING10
31 B6233839 นางสาวกมลชนก ขอถือกลาง  CIVIL AND INFRASTUCTURE ENGINEERING10
32 B6233846 นางสาวปิยวรรณ วิระพรสวรรค์  CIVIL AND INFRASTUCTURE ENGINEERING10
33 B6233853 นายศิลปกันต์ เพ็ญสุข  CIVIL AND INFRASTUCTURE ENGINEERING10
34 B6233860 นางสาวอภิสรา เครือวรรณ  CIVIL AND INFRASTUCTURE ENGINEERING10
35 B6233877 นายวรโชติ ศรีบรรเทา  CIVIL AND INFRASTUCTURE ENGINEERING10
36 B6233891 นายหฤษฎ์ เนียมทอง  CIVIL AND INFRASTUCTURE ENGINEERING10
37 B6233907 นายศุภชัย แก้วศรีหาบุตร  CIVIL AND INFRASTUCTURE ENGINEERING10
38 B6233914 นายจารุพัฒน์ เตจะติ  CIVIL AND INFRASTUCTURE ENGINEERING10
39 B6233921 นางสาวกัญญารัตน์ ปิดสายะสัง  CIVIL AND INFRASTUCTURE ENGINEERING10
40 B6233938 นายรชานนท์ ชาวเหนือ  CIVIL AND INFRASTUCTURE ENGINEERING10
41 B6233945 นายฉัตรชัย ประสมศรี  CIVIL AND INFRASTUCTURE ENGINEERING10
42 B6233952 นางสาวสามินี โชคมลทิน  CIVIL AND INFRASTUCTURE ENGINEERING10
43 B6233969 นางสาวศิรินภา ไตรงูเหลือม  CIVIL AND INFRASTUCTURE ENGINEERING10
44 B6235482 นายอนันต์ คำลือ  CIVIL AND INFRASTUCTURE ENGINEERING10
45 B6235499 นายปรัตถกร บุญถึง  CIVIL AND INFRASTUCTURE ENGINEERING10
46 B6235505 นายธิตินันท์ เสรีผล  CIVIL AND INFRASTUCTURE ENGINEERING10
47 B6235512 นายศักดา เพ็งจันทร์  CIVIL AND INFRASTUCTURE ENGINEERING10
48 B6235529 นายชนาธิป ไชยเสน  CIVIL AND INFRASTUCTURE ENGINEERING10
49 B6235536 นายจารุภัทร ทศพร  CIVIL AND INFRASTUCTURE ENGINEERING10
50 B6235543 นางสาวเสาวลักษณ์ ขวัญเพ็ง  CIVIL AND INFRASTUCTURE ENGINEERING10
51 B6235550 นางสาวกัลยรัตน์ ทิสมดา  CIVIL AND INFRASTUCTURE ENGINEERING10
52 B6235567 นางสาวสริตา ภูศรี  CIVIL AND INFRASTUCTURE ENGINEERING10
53 B6235574 นางสาวปนิดา ภูฮาด  CIVIL AND INFRASTUCTURE ENGINEERING10
54 B6235598 นายชัยยะมงคล หาญโคกกรวด  CIVIL AND INFRASTUCTURE ENGINEERING10
55 B6235604 นางสาวชลลดาวัลย์ เลาเจริญ  CIVIL AND INFRASTUCTURE ENGINEERING10
56 B6236540 นายเกียรติศักดิ์ ขอวรกลาง  CIVIL AND INFRASTUCTURE ENGINEERING10
สถานภาพ :   10 = กำลังศึกษา  11 = รักษาสภาพการเป็นนักศึกษา  12 = ลาพักการศึกษา  13 = ให้พักการศึกษา  14 = คืนสภาพการเป็นนักศึกษา  40 = สำเร็จการศึกษา  41 = ได้รับเกียรติบัตร  60 = ลาออก  70 = ให้ออกเนื่องจากผลการเรียน  71 = ให้ออกเนื่องจากไม่ชำระเงิน  72 = ให้ออกเนื่องจากไม่มาลงทะเบียน  73 = ให้ออกเนื่องจากครบระยะเวลาศึกษา  74 = ให้ออกเนื่องจากวินัย  75 = ให้ออกเนื่องจากขาดคุณสมบัติ  76 = ให้ออกเพราะมหาวิทยาลัยสั่งลงโทษ  80 = สิ้นสุดสถานภาพนักศึกษา  81 = ได้รับสัมฤทธิบัตร  89 = เสียชีวิต  90 = ไม่มาขึ้นทะเบียนนักศึกษา  91 = รอขึ้นทะเบียนนักศึกษา  92 = เลื่อนขึ้นทะเบียนนักศึกษา  93 = สละสิทธิ์เข้าศึกษา  94 = ไม่ประสงค์เข้าศึกษา
   
      
    - การแสดงผลที่เหมาะสมแนะนำให้ใช้ browser เป็น Internet Explorer Version 5.0 ขึ้นไป
      และขนาดความกว้างหน้าจอ (Screen Area) เป็น 1024x768 pixels
        contact : ศูนย์บริการการศึกษา อาคารเรียนรวม 2 ทุกวันทำการ เวลา 8.30-16.30 น.