รายชื่อนศ.
รายวิชา323442 : APPLIED AQUATIC ANIMAL PRODUCTION
กลุ่ม1
--
ระดับการศึกษา ปริญญาตรี
ปีการศึกษา 2562 ภาคการศึกษาที่ 1
ดึงข้อมูลนศ.สู่    
ลำดับ รหัสชื่อหลักสูตรสถานภาพ
 สำนักวิชาเทคโนโลยีการเกษตร
1 B5950300 นางสาวชุติพร แก้วอินทร์  ANIMAL PRODUCTION TECHNOLOGY 10
2 B5950386 นายจักร์พันธ์ สินสำอางค์  ANIMAL PRODUCTION TECHNOLOGY 10
3 B5950409 นางสาวนันท์นภัส เหมแก้ว  ANIMAL PRODUCTION TECHNOLOGY 10
4 B5950454 นางสาวปณตพร ธีระศรี  ANIMAL PRODUCTION TECHNOLOGY 10
5 B5950942 นางสาวชนกนันท์ คำอุ่น  ANIMAL PRODUCTION TECHNOLOGY 10
6 B5951031 นายจักรกฤษณ์ จุรุทา  ANIMAL PRODUCTION TECHNOLOGY 10
7 B5951079 นางสาวศิริพร เกิดคำ  ANIMAL PRODUCTION TECHNOLOGY 10
8 B5951161 นางสาวขวัญใจ สานหมวง  ANIMAL PRODUCTION TECHNOLOGY 10
9 B5951840 นายอัษดิน นันทษิณาชาติ  ANIMAL PRODUCTION TECHNOLOGY 10
10 B5951871 นางสาวจาริยา ติดมา  ANIMAL PRODUCTION TECHNOLOGY 10
11 B5951888 นางสาวกนกวรรณ พุทธจักร์  ANIMAL PRODUCTION TECHNOLOGY 10
12 B5951932 นางสาวมาลินี ศรีสวัสดิ์  ANIMAL PRODUCTION TECHNOLOGY 10
13 B5952045 นายติณณภพ นุเคราะห์กิจ  ANIMAL PRODUCTION TECHNOLOGY 10
14 B5952090 นางสาวฐิติรัตน์ สังข์จันทึก  ANIMAL PRODUCTION TECHNOLOGY 10
15 B5952106 นายสันติสุข วงษาจันทร์  ANIMAL PRODUCTION TECHNOLOGY 10
16 B5952205 นางสาวทิภากร เสริมนอก  ANIMAL PRODUCTION TECHNOLOGY 10
17 B5952243 นางสาวเมษานี แก้วบวร  ANIMAL PRODUCTION TECHNOLOGY 10
18 B5953097 นางสาวจิตโศภิน คำจันทร์  ANIMAL PRODUCTION TECHNOLOGY 10
19 B5953233 นางสาวสาวิตตรี จันทะนามศรี  ANIMAL PRODUCTION TECHNOLOGY 10
สถานภาพ :   10 = กำลังศึกษา  11 = รักษาสภาพการเป็นนักศึกษา  12 = ลาพักการศึกษา  13 = ให้พักการศึกษา  14 = คืนสภาพการเป็นนักศึกษา  40 = สำเร็จการศึกษา  41 = ได้รับเกียรติบัตร  60 = ลาออก  70 = ให้ออกเนื่องจากผลการเรียน  71 = ให้ออกเนื่องจากไม่ชำระเงิน  72 = ให้ออกเนื่องจากไม่มาลงทะเบียน  73 = ให้ออกเนื่องจากครบระยะเวลาศึกษา  74 = ให้ออกเนื่องจากวินัย  75 = ให้ออกเนื่องจากขาดคุณสมบัติ  76 = ให้ออกเพราะมหาวิทยาลัยสั่งลงโทษ  80 = สิ้นสุดสถานภาพนักศึกษา  81 = ได้รับสัมฤทธิบัตร  89 = เสียชีวิต  90 = ไม่มาขึ้นทะเบียนนักศึกษา  91 = รอขึ้นทะเบียนนักศึกษา  92 = เลื่อนขึ้นทะเบียนนักศึกษา  93 = สละสิทธิ์เข้าศึกษา  94 = ไม่ประสงค์เข้าศึกษา
   
      
    - การแสดงผลที่เหมาะสมแนะนำให้ใช้ browser เป็น Internet Explorer Version 5.0 ขึ้นไป
      และขนาดความกว้างหน้าจอ (Screen Area) เป็น 1024x768 pixels
        contact : ศูนย์บริการการศึกษา อาคารเรียนรวม 2 ทุกวันทำการ เวลา 8.30-16.30 น.