รายชื่อนศ.
รายวิชา203431 : KOREAN 1
กลุ่ม4
--
ระดับการศึกษา ปริญญาตรี
ปีการศึกษา 2561 ภาคการศึกษาที่ 3
ดึงข้อมูลนศ.สู่    
ลำดับ รหัสชื่อหลักสูตรสถานภาพ
 สำนักวิชาเทคโนโลยีสังคม
1 B5872015 นางสาวเมธ์วดี สมพลกรัง  MANAGEMENT TECHNOLOGY (MARKETING MANAGEMENT)10
2 B5872022 นายพชร จันทโยธา  MANAGEMENT TECHNOLOGY (ENTREPRENEURSHIP)40
3 B5872237 นางสาววีร์สุดา กะการดี  MANAGEMENT TECHNOLOGY (MARKETING MANAGEMENT)40
4 B5970094 นางสาวธันย์ชิตา ดุริยา  INFORMATION SCIENCE10
5 B5970407 นางสาวดวงกมล ณรงค์ชัย  INFORMATION SCIENCE10
6 B5970742 นางสาวณัฐนารี เชื้อวงศ์  Not Yet Specified10
 สำนักวิชาเทคโนโลยีการเกษตร
7 B5652198 นางสาวมัลลิกา ขำทวี  FOOD TECHNOLOGY40
8 B5950041 นางสาวกนิษฐา ไชยบุตร  CROP PRODUCTION TECHNOLOGY 10
9 B6050733 นางสาวณัฐวดี นามแสง  ANIMAL TECHNOLOGY AND INNOVATION10
 สำนักวิชาวิศวกรรมศาสตร์
10 B5808199 นางสาวสุธิตา เพ็ญจันทร์  PETROLEUM ENGINEERING AND GEOTECHNOLOGY10
11 B5817290 นางสาวพรกนก โตส้ม  PETROLEUM ENGINEERING AND GEOTECHNOLOGY40
12 B5901180 นางสาวชลิตา จำปาใด  ChemE10
13 B5904655 นางสาวบุษณีพันธ์ สัญลักษณ์  Geological Engineering10
14 B5909339 นางสาวจิราพัชร เทพสุรินทร์  Environmental Engineering10
15 B5910373 นายจักรรินทร์ คำตื้อ  Geological Engineering10
16 B5911936 นายวิชญ์พล อินเลี้ยง  Geological Engineering10
17 B5913213 นางสาวสุนิสา นาโรรัมย์  Agricultural and Food Engineering10
18 B5914708 นางสาวทิพย์ชรัตน์ แก้วอรสาณ  Metallurgical Engineering10
19 B5916269 นางสาวธิตติยานันท์ นัดทะยาย  PE10
20 B5923649 นางสาวสโรชา บุญรอด  Mechatronics Engineering10
21 B5924332 นางสาวธิดาภรณ์ รักวงษ์  Metallurgical Engineering10
22 B5927418 นางสาวสุทธิดา หงษาคำ  ME10
23 B6000592 นางสาวกัญชพร ฝางชัยภูมิ  PE10
24 B6101121 นางสาวกุลณัฐ กุลรัตน์  Mechatronics Engineering10
25 B6101428 นายวัชรพล ทินราช  Mechatronics Engineering60
26 B6137649 นายธนวินท์ ปอเจริญชัย  Mechatronics Engineering10
 สำนักวิชาสาธารณสุขศาสตร์
27 B5861149 นางสาวศิริวิมล เวชจักรเวร  ENVIRONMENTAL HEALTH40
28 B5863150 นายปรัตถกร แก้วโสภา  ENVIRONMENTAL HEALTH40
29 B5864768 นายดาร์วิส ดือเระ  ENVIRONMENTAL HEALTH40
สถานภาพ :   10 = กำลังศึกษา  11 = รักษาสภาพการเป็นนักศึกษา  12 = ลาพักการศึกษา  13 = ให้พักการศึกษา  14 = คืนสภาพการเป็นนักศึกษา  40 = สำเร็จการศึกษา  41 = ได้รับเกียรติบัตร  60 = ลาออก  70 = ให้ออกเนื่องจากผลการเรียน  71 = ให้ออกเนื่องจากไม่ชำระเงิน  72 = ให้ออกเนื่องจากไม่มาลงทะเบียน  73 = ให้ออกเนื่องจากครบระยะเวลาศึกษา  74 = ให้ออกเนื่องจากวินัย  75 = ให้ออกเนื่องจากขาดคุณสมบัติ  76 = ให้ออกเพราะมหาวิทยาลัยสั่งลงโทษ  80 = สิ้นสุดสถานภาพนักศึกษา  81 = ได้รับสัมฤทธิบัตร  89 = เสียชีวิต  90 = ไม่มาขึ้นทะเบียนนักศึกษา  91 = รอขึ้นทะเบียนนักศึกษา  92 = เลื่อนขึ้นทะเบียนนักศึกษา  93 = สละสิทธิ์เข้าศึกษา  94 = ไม่ประสงค์เข้าศึกษา
   
      
    - การแสดงผลที่เหมาะสมแนะนำให้ใช้ browser เป็น Internet Explorer Version 5.0 ขึ้นไป
      และขนาดความกว้างหน้าจอ (Screen Area) เป็น 1024x768 pixels
        contact : ศูนย์บริการการศึกษา อาคารเรียนรวม 2 ทุกวันทำการ เวลา 8.30-16.30 น.