รายชื่อนศ.
รายวิชา203431 : KOREAN 1
กลุ่ม3
--
ระดับการศึกษา ปริญญาตรี
ปีการศึกษา 2561 ภาคการศึกษาที่ 3
ดึงข้อมูลนศ.สู่    
ลำดับ รหัสชื่อหลักสูตรสถานภาพ
 สำนักวิชาวิทยาศาสตร์
1 B5880041 นางสาววราภรณ์ ศรีทรัพย์  MATHEMATICS (Honors Program)40
2 B5880416 นายนครินทร์ เเรตสันเทียะ  physic10
 สำนักวิชาเทคโนโลยีสังคม
3 B5872404 นางสาววิภารัตน์ แสนกล้า  MANAGEMENT TECHNOLOGY (MARKETING MANAGEMENT)40
4 B5970360 นางสาวกนกกร ชมภูหอม  INFORMATION SCIENCE10
5 B5970414 นางสาวภควดี ปุริโต  INFORMATION SCIENCE10
6 B5971534 นางสาวพรรณภา สุนา  MANAGEMENT TECHNOLOGY (LOGISTICS MANAGEMENT)10
7 B5971725 นางสาวญาณี นิลารัตน์  MANAGEMENT TECHNOLOGY (ENTREPRENEURSHIP)10
 สำนักวิชาวิศวกรรมศาสตร์
8 B5625055 นางสาวพิมสุภา สีบาล  Mechatronics Engineering10
9 B5800056 นางสาวเกษกนก ศรีเกษตร  ChemE40
10 B5801206 นางสาวกัณห์ เพียซ้าย  CPE10
11 B5812561 นางสาวรวิสรา ยงอาหาร  Geological Engineering10
12 B5818143 นางสาวกชกร ฉิมนอก  EE40
13 B5821570 นายกฤตวัฒน์ สุทธิรักษ์  AERONAUTICAL ENGINEERING10
14 B5821648 นายศุภฤกษ์ วัฒนพานิช  AERONAUTICAL ENGINEERING40
15 B5821662 นายณัฐนพชัย อินเม้  AERONAUTICAL ENGINEERING40
16 B5900909 นางสาวสุมิตรา ละโลงสูงเนิน  CPE10
17 B5900985 นางสาวพิชชาพร พรมสันเทียะ  CPE10
18 B5903184 นางสาวธัญญานันท์ พรโรจน์ชัยภัค  CPE10
19 B5903320 นางสาวเปมิกา อินจันทร์  CPE10
20 B5904532 นายธานิตย์ แซ่แขก  IE10
21 B5907175 นางสาวโชติรส เตือนขุนทด  IE10
22 B5910991 นางสาวจุฬาลักษณ์ พงษ์ชะอุ่มดี  CPE10
23 B5911820 นายวาสนพงษ์ ป้อมสุวรรณ์  CPE10
24 B5923755 นางสาวพนิดา ประกอบคำ  Mechatronics Engineering10
25 B5924585 นางสาวณัฐกาญจน์ สีหบุตร  CPE10
26 B5925650 นายปองพล ปั้นประเสริฐ  CPE10
27 B6009113 นายอนุชา พลเยี่ยม  Agricultural and Food Engineering10
28 B6022136 นางสาวรัตนาภรณ์ อาโรรา  IE10
29 B6114725 นางสาววาศิชา ศิลาโฉม  N/A10
30 B6116194 นางสาวศิริวิมล สูญราช  CME10
สถานภาพ :   10 = กำลังศึกษา  11 = รักษาสภาพการเป็นนักศึกษา  12 = ลาพักการศึกษา  13 = ให้พักการศึกษา  14 = คืนสภาพการเป็นนักศึกษา  40 = สำเร็จการศึกษา  41 = ได้รับเกียรติบัตร  60 = ลาออก  70 = ให้ออกเนื่องจากผลการเรียน  71 = ให้ออกเนื่องจากไม่ชำระเงิน  72 = ให้ออกเนื่องจากไม่มาลงทะเบียน  73 = ให้ออกเนื่องจากครบระยะเวลาศึกษา  74 = ให้ออกเนื่องจากวินัย  75 = ให้ออกเนื่องจากขาดคุณสมบัติ  76 = ให้ออกเพราะมหาวิทยาลัยสั่งลงโทษ  80 = สิ้นสุดสถานภาพนักศึกษา  81 = ได้รับสัมฤทธิบัตร  89 = เสียชีวิต  90 = ไม่มาขึ้นทะเบียนนักศึกษา  91 = รอขึ้นทะเบียนนักศึกษา  92 = เลื่อนขึ้นทะเบียนนักศึกษา  93 = สละสิทธิ์เข้าศึกษา  94 = ไม่ประสงค์เข้าศึกษา
   
      
    - การแสดงผลที่เหมาะสมแนะนำให้ใช้ browser เป็น Internet Explorer Version 5.0 ขึ้นไป
      และขนาดความกว้างหน้าจอ (Screen Area) เป็น 1024x768 pixels
        contact : ศูนย์บริการการศึกษา อาคารเรียนรวม 2 ทุกวันทำการ เวลา 8.30-16.30 น.