รายชื่อนศ.
รายวิชา203431 : KOREAN 1
กลุ่ม2
--
ระดับการศึกษา ปริญญาตรี
ปีการศึกษา 2561 ภาคการศึกษาที่ 3
ดึงข้อมูลนศ.สู่    
ลำดับ รหัสชื่อหลักสูตรสถานภาพ
 สำนักวิชาวิทยาศาสตร์
1 B5881147 นางสาวภัทรวรรณ สุวรรณวงษ์  SPORTS SCIENCE10
 สำนักวิชาเทคโนโลยีสังคม
2 B5870097 นางสาวฤดีนาฏ จุ้มอังวะ  MANAGEMENT TECHNOLOGY (MARKETING MANAGEMENT)40
3 B5872459 นางสาวเพ็ญพิชญา จิรเศวตไพศาล  MANAGEMENT TECHNOLOGY (MARKETING MANAGEMENT)40
4 B5873104 นางสาวประภัสสร จิตติธรรมวัฒน์  MANAGEMENT TECHNOLOGY (ENTREPRENEURSHIP)40
5 B5873357 นางสาวระวีวรรณ โชคเฉลิมวงศ์  MANAGEMENT TECHNOLOGY (LOGISTICS MANAGEMENT)40
6 B5874576 นางสาวรณิดา ไชยสิทธิ์  MANAGEMENT TECHNOLOGY (MARKETING MANAGEMENT)40
7 B6070045 นายนพเกตุ เสาวคนธ์  MANAGEMENT TECHNOLOGY (MARKETING MANAGEMENT)10
 สำนักวิชาเทคโนโลยีการเกษตร
8 B5851294 นางสาวกาญจนา กิจทิพย์  ANIMAL PRODUCTION TECHNOLOGY 40
9 B5851393 นางสาวกัญญามาศ สารภิรม  ANIMAL PRODUCTION TECHNOLOGY 40
10 B5950102 นางสาวกนกวรรณ ชมภูทิพย์  CROP PRODUCTION TECHNOLOGY 10
 สำนักวิชาวิศวกรรมศาสตร์
11 B5809530 นายปฏิภาณ มนต์ปภัสสร  CE40
12 B5810079 นายเสฎฐวุฒิ จุลเจิม  CE40
13 B5815135 นายนัฑนนท์ ตรีรัตนกุลพร  ChemE40
14 B5815418 นางสาวอาภัสสร รสสุธรรม  ChemE40
15 B5818280 นางสาวมัลลิกา มอบกระโทก  CE40
16 B5820160 นายประดิพัทธ์ แช่มบัณฑิตย์  IE40
17 B5820221 นายธนวัฒน์ ชุ่มทองหลาง  IE40
18 B5827152 นายอภิสิทธิ์ ขำอุปถัมภ์  Mechatronics Engineering40
19 B5920624 นางสาวภัทราพร สุจริยา  Transportation Engineering And Logistics10
20 B6005092 นางสาวณัฐธิชา กล้าหาญ  Metallurgical Engineering10
21 B6029432 นางสาวจิราพัชร ผูกจิตร  PE10
22 B6113926 นางสาวณัฐรินีย์ วัดสำโรง  CME10
23 B6136161 นายกฤตยชญ์ ตอโคกสูง  Transportation And Logistics Engineering10
 สำนักวิชาสาธารณสุขศาสตร์
24 B5862290 นางสาววริศรา คเชนทร์รัตนกุล  OCCUPATIONAL HEALTH AND SAFETY40
25 B5863679 นางสาวสุคนทิพย์ เจิมขุนทด  OCCUPATIONAL HEALTH AND SAFETY40
26 B5863990 นางสาวจีราภรณ์ เกษตรสินธุ์  OCCUPATIONAL HEALTH AND SAFETY40
สถานภาพ :   10 = กำลังศึกษา  11 = รักษาสภาพการเป็นนักศึกษา  12 = ลาพักการศึกษา  13 = ให้พักการศึกษา  14 = คืนสภาพการเป็นนักศึกษา  40 = สำเร็จการศึกษา  41 = ได้รับเกียรติบัตร  60 = ลาออก  70 = ให้ออกเนื่องจากผลการเรียน  71 = ให้ออกเนื่องจากไม่ชำระเงิน  72 = ให้ออกเนื่องจากไม่มาลงทะเบียน  73 = ให้ออกเนื่องจากครบระยะเวลาศึกษา  74 = ให้ออกเนื่องจากวินัย  75 = ให้ออกเนื่องจากขาดคุณสมบัติ  76 = ให้ออกเพราะมหาวิทยาลัยสั่งลงโทษ  80 = สิ้นสุดสถานภาพนักศึกษา  81 = ได้รับสัมฤทธิบัตร  89 = เสียชีวิต  90 = ไม่มาขึ้นทะเบียนนักศึกษา  91 = รอขึ้นทะเบียนนักศึกษา  92 = เลื่อนขึ้นทะเบียนนักศึกษา  93 = สละสิทธิ์เข้าศึกษา  94 = ไม่ประสงค์เข้าศึกษา
   
      
    - การแสดงผลที่เหมาะสมแนะนำให้ใช้ browser เป็น Internet Explorer Version 5.0 ขึ้นไป
      และขนาดความกว้างหน้าจอ (Screen Area) เป็น 1024x768 pixels
        contact : ศูนย์บริการการศึกษา อาคารเรียนรวม 2 ทุกวันทำการ เวลา 8.30-16.30 น.