รายชื่อนศ.
รายวิชา203431 : KOREAN 1
กลุ่ม1
--
ระดับการศึกษา ปริญญาตรี
ปีการศึกษา 2561 ภาคการศึกษาที่ 3
ดึงข้อมูลนศ.สู่    
ลำดับ รหัสชื่อหลักสูตรสถานภาพ
 สำนักวิชาวิทยาศาสตร์
1 B5980451 นางสาวศศิธร วรวงษ์  SPORTS SCIENCE10
2 B5980741 นางสาวรพีพรรณ เบ็ญจพรเลิศ  SPORTS SCIENCE10
3 B5980932 นางสาววัชราภรณ์ เสียงดี  SPORTS SCIENCE10
 สำนักวิชาเทคโนโลยีสังคม
4 B5851775 นายณัฐพงษ์ พรหมพินิจ  INFORMATION SCIENCE40
5 B5870622 นางสาวสุธาทิพย์ งวดสูงเนิน  INFORMATION SCIENCE10
6 B5970056 นางสาวเมธิณี ศรีเสริม  INFORMATION SCIENCE10
7 B5970100 นางสาววารี พลายงาม  INFORMATION SCIENCE10
8 B5970544 นายอัศนันท์ อภิสิทธิ์วรโชติ  INFORMATION SCIENCE10
9 B5970735 นางสาวศุภาพิชญ์ บุนนาค  INFORMATION SCIENCE10
10 B5972678 นางสาวรังสิยา แก้วอาษา  INFORMATION SCIENCE10
 สำนักวิชาเทคโนโลยีการเกษตร
11 B5816309 นางสาวจิตกุล ป.นุกูล  CROP PRODUCTION TECHNOLOGY 10
12 B5850709 นางสาวปวีณา ชุมกระโทก  CROP PRODUCTION TECHNOLOGY 40
13 B5850846 นางสาวรุ่งนภา กองโพธิ์  CROP PRODUCTION TECHNOLOGY 40
14 B5850884 นางสาวอิ่มฤทัย อมฤก  CROP PRODUCTION TECHNOLOGY 40
15 B5850976 นางสาวปนัดดา ภู่นอก  ANIMAL PRODUCTION TECHNOLOGY 40
16 B5851249 นางสาวกฤติยา บุปผาจรัสพร  ANIMAL PRODUCTION TECHNOLOGY 40
17 B5851515 นางสาวกนกวลัย ประโพศรี  FOOD TECHNOLOGY40
18 B5852307 นางสาวพิมผกา ดอกศรีจันทร์  FOOD TECHNOLOGY40
 สำนักวิชาวิศวกรรมศาสตร์
19 B5520404 นางสาวนุชจรี เขียมสันเทียะ  EE10
20 B5617043 นางสาวตรีนภา กล้าหาญ  Geological Engineering10
21 B5701179 นายชาญภัค เกษจินดา  EE10
22 B5807222 นางสาวนัฐกานต์ นาอ้อม  Geological Engineering10
23 B5910779 นายคมชาญ คำไพ  CPE10
24 B5915088 นายจิรภัทร ดวงประทุม  CPE10
25 B5916719 นางสาวนันทิกา พูนพิน  CPE10
26 B6006501 นายณัชนันท์ เพชรรัตน์  AERONAUTICAL ENGINEERING10
27 B6007874 นางสาวกอบศิริ สีดาแก้ว  AERONAUTICAL ENGINEERING10
28 B6017682 นางสาวชญานิศ แจ่มจรรยา  AERONAUTICAL ENGINEERING10
 สำนักวิชาพยาบาลศาสตร์
29 B6129224 นางสาวกนกวรรณ มะณีสาย  B.N.S.10
สถานภาพ :   10 = กำลังศึกษา  11 = รักษาสภาพการเป็นนักศึกษา  12 = ลาพักการศึกษา  13 = ให้พักการศึกษา  14 = คืนสภาพการเป็นนักศึกษา  40 = สำเร็จการศึกษา  41 = ได้รับเกียรติบัตร  60 = ลาออก  70 = ให้ออกเนื่องจากผลการเรียน  71 = ให้ออกเนื่องจากไม่ชำระเงิน  72 = ให้ออกเนื่องจากไม่มาลงทะเบียน  73 = ให้ออกเนื่องจากครบระยะเวลาศึกษา  74 = ให้ออกเนื่องจากวินัย  75 = ให้ออกเนื่องจากขาดคุณสมบัติ  76 = ให้ออกเพราะมหาวิทยาลัยสั่งลงโทษ  80 = สิ้นสุดสถานภาพนักศึกษา  81 = ได้รับสัมฤทธิบัตร  89 = เสียชีวิต  90 = ไม่มาขึ้นทะเบียนนักศึกษา  91 = รอขึ้นทะเบียนนักศึกษา  92 = เลื่อนขึ้นทะเบียนนักศึกษา  93 = สละสิทธิ์เข้าศึกษา  94 = ไม่ประสงค์เข้าศึกษา
   
      
    - การแสดงผลที่เหมาะสมแนะนำให้ใช้ browser เป็น Internet Explorer Version 5.0 ขึ้นไป
      และขนาดความกว้างหน้าจอ (Screen Area) เป็น 1024x768 pixels
        contact : ศูนย์บริการการศึกษา อาคารเรียนรวม 2 ทุกวันทำการ เวลา 8.30-16.30 น.