รายชื่อนศ.
รายวิชา105193 : GENERAL PHYSICS LABORATORY
กลุ่ม2
--
ระดับการศึกษา ปริญญาตรี
ปีการศึกษา 2561 ภาคการศึกษาที่ 3
ดึงข้อมูลนศ.สู่    
ลำดับ รหัสชื่อหลักสูตรสถานภาพ
 สำนักวิชาเทคโนโลยีการเกษตร
1 B5753284 นายอดิศร บาตรโพธิ์  ANIMAL PRODUCTION TECHNOLOGY 10
2 B5753369 นายพุฒิพัฒน์ โชตสิริธนิกกุล  ANIMAL PRODUCTION TECHNOLOGY 10
3 B5951789 นางสาววรินทร มุ่งชัยภูมิ  ANIMAL PRODUCTION TECHNOLOGY 10
4 B6124663 นางสาววิภานันท์ แนบสันเทียะ  ANIMAL PRODUCTION TECHNOLOGY 10
5 B6124670 นางสาวกัญญารัตน์ ยางงาม  ANIMAL PRODUCTION TECHNOLOGY 10
6 B6124687 นายวรศาสตร์ บัวตะคุ  ANIMAL PRODUCTION TECHNOLOGY 10
7 B6124694 นายศรัณย์ธร คำมุก  ANIMAL PRODUCTION TECHNOLOGY 10
8 B6124717 นายสิรภัทร เชื้อศรีจันทร์  ANIMAL PRODUCTION TECHNOLOGY 10
9 B6124724 นางสาวสุพรรณษา ลิวประโคน  ANIMAL PRODUCTION TECHNOLOGY 60
10 B6124731 นายอัครพงษ์ เกตุธานี  ANIMAL PRODUCTION TECHNOLOGY 10
11 B6124748 นางสาวจิราพร สังข์จะโปะ  ANIMAL PRODUCTION TECHNOLOGY 10
12 B6124755 นายทชาเดช ฑูรย์นุชิต  ANIMAL PRODUCTION TECHNOLOGY 10
13 B6124762 นางสาวพรชนก โก๊ะขุนทด  ANIMAL PRODUCTION TECHNOLOGY 10
14 B6124779 นายจตุพล หมั่นงาน  ANIMAL PRODUCTION TECHNOLOGY 10
15 B6124786 นายภานุวัฒน์ ภิญโญยาง  ANIMAL PRODUCTION TECHNOLOGY 10
16 B6124793 นายเกื้อกูล จตุรภัทรากร  ANIMAL PRODUCTION TECHNOLOGY 10
17 B6124816 นางสาวรสิกา หินศิลา  ANIMAL PRODUCTION TECHNOLOGY 60
18 B6124823 นางสาวณัฐินี ป้องกัน  ANIMAL PRODUCTION TECHNOLOGY 10
19 B6124830 นางสาวศศิวิมล บรรเทา  ANIMAL PRODUCTION TECHNOLOGY 10
20 B6124847 นางสาวสิริกร สกุลฮูฮา  ANIMAL PRODUCTION TECHNOLOGY 10
21 B6124854 นายก้องเกียรติ ปติเก  ANIMAL PRODUCTION TECHNOLOGY 10
22 B6124878 นางสาวกัญญาภัค ประมวญรัฐการ  ANIMAL PRODUCTION TECHNOLOGY 10
23 B6124908 นางสาววรรณวิษา ศรีภิรมย์  ANIMAL PRODUCTION TECHNOLOGY 10
24 B6124915 นายศักดิ์ครินทร์ นกพรม  ANIMAL PRODUCTION TECHNOLOGY 10
25 B6124953 นายวิรพล ประธงศิลป์  ANIMAL PRODUCTION TECHNOLOGY 10
26 B6124960 นางสาววันวิสา สวายพล  ANIMAL PRODUCTION TECHNOLOGY 10
27 B6124977 นายธิพลณศิจา อบรมเชยศุกุล  ANIMAL PRODUCTION TECHNOLOGY 10
28 B6124984 นางสาวอนันชินา สีสกุลวงศ์  ANIMAL PRODUCTION TECHNOLOGY 10
29 B6124991 นางสาวสุชัญญา สินสระน้อย  ANIMAL PRODUCTION TECHNOLOGY 10
30 B6125004 นายนัทธ์ชนัน จ้อยศักดา  ANIMAL PRODUCTION TECHNOLOGY 10
31 B6125011 นายภัทรนันท์ มาชุมเเสง  ANIMAL PRODUCTION TECHNOLOGY 10
32 B6125028 นางสาวอัจฉราภรณ์ แก้วกลาง  ANIMAL PRODUCTION TECHNOLOGY 10
33 B6125035 นางสาวสุพพัตรา สอลอ  ANIMAL PRODUCTION TECHNOLOGY 10
34 B6125066 นางสาวภัทรภา เข็มสันเทียะ  ANIMAL PRODUCTION TECHNOLOGY 10
35 B6125073 นายภูเขา ลีอนันต์  ANIMAL PRODUCTION TECHNOLOGY 10
36 B6125103 นายธีรเกียรติ ศรีคันธะมา  ANIMAL PRODUCTION TECHNOLOGY 10
37 B6125127 นางสาวกมลรัตน์ เจิงรัมย์  ANIMAL PRODUCTION TECHNOLOGY 10
38 B6125134 นายรณชัช ม่วงศรีพิทักษ์  ANIMAL PRODUCTION TECHNOLOGY 10
39 B6125158 นางสาวสุวรรณา บุตรกระโทก  ANIMAL PRODUCTION TECHNOLOGY 10
40 B6125172 นางสาวจันทร์เพ็ญ หะขุนทด  ANIMAL PRODUCTION TECHNOLOGY 10
41 B6125189 นายภัทราวุธ น้อยทวี  ANIMAL PRODUCTION TECHNOLOGY 10
42 B6125202 นางสาวอภิชญา ดอกกระทุ่ม  ANIMAL PRODUCTION TECHNOLOGY 10
43 B6125226 นางสาวรุ่งฟ้า เกนทะโกฏ  ANIMAL PRODUCTION TECHNOLOGY 10
44 B6125240 นางสาวเบญจวรรณ บุตรเทศ  ANIMAL PRODUCTION TECHNOLOGY 10
45 B6125257 นายกิตติธัช ชัยจำ  ANIMAL PRODUCTION TECHNOLOGY 10
46 B6125271 นางสาวพรนิภา จำปาทิพย์  ANIMAL PRODUCTION TECHNOLOGY 10
47 B6125288 นายปณต สาระกูล  ANIMAL PRODUCTION TECHNOLOGY 10
48 B6125295 นางสาวนพายุ ปิดตังละพา  ANIMAL PRODUCTION TECHNOLOGY 10
49 B6125301 นางสาวพิมพ์พิสุทธิ์ มนัสศิลา  ANIMAL PRODUCTION TECHNOLOGY 10
50 B6125318 นางสาวปุณฑริกา เงางาม  ANIMAL PRODUCTION TECHNOLOGY 10
51 B6125325 นายชลัมพล บุรานอก  ANIMAL PRODUCTION TECHNOLOGY 10
52 B6125332 นายภานุพงศ์ เขียนพลกรัง  ANIMAL PRODUCTION TECHNOLOGY 10
53 B6125349 นางสาวกันตินันท์ ดียิ่ง  ANIMAL PRODUCTION TECHNOLOGY 10
54 B6125370 นายวชิรากร เพชรสุข  ANIMAL PRODUCTION TECHNOLOGY 10
55 B6125394 นายวีรภัทร นามศิริพงศ์พันธุ์  ANIMAL PRODUCTION TECHNOLOGY 10
56 B6125400 นางสาวยุพารัตน์ แสนสุวรรณ  ANIMAL PRODUCTION TECHNOLOGY 10
57 B6125417 นายปิยนัฐ วิเศษชาติ  ANIMAL PRODUCTION TECHNOLOGY 10
58 B6125431 นางสาวณัฐารัตน์ ทองมูล  FOOD TECHNOLOGY10
59 B6125448 นางสาวปภาวรินท์ เชิดชัย  FOOD TECHNOLOGY10
60 B6125455 นางสาวภัทรา ยาหัวดง  FOOD TECHNOLOGY10
61 B6125462 นางสาวกฤษติยาธร บัวใหญ่  FOOD TECHNOLOGY10
62 B6125479 นางสาวชฎาพร พลจันทึก  FOOD TECHNOLOGY10
63 B6125493 นางสาวพรพิมล รักษาภักดี  FOOD TECHNOLOGY10
64 B6125509 นายภัทรธร กฤษเกล้า  FOOD TECHNOLOGY10
65 B6125523 นายวงศกร สมัถชัย  FOOD TECHNOLOGY10
66 B6125530 นางสาวรฏิมา อยู่สวัสดิ์  FOOD TECHNOLOGY10
67 B6125547 นายอิสเรศร์ สืบสำราญ  FOOD TECHNOLOGY10
68 B6125554 นางสาวนุชชิตา สีหานาท  FOOD TECHNOLOGY10
69 B6125561 นางสาวสราริณี ชุ่มขุนทด  FOOD TECHNOLOGY10
70 B6125578 นางสาวทักษพร อายุวัฒน์  FOOD TECHNOLOGY10
71 B6125585 นางสาวอรทัย แสงสุริยา  FOOD TECHNOLOGY10
72 B6125592 นายกิตติพัฒน์ เทียมคลี  FOOD TECHNOLOGY10
73 B6125608 นางสาวณัฐพร ฉลาดดี  FOOD TECHNOLOGY10
74 B6125615 นายภูสิษฐ์ คิดเห็น  FOOD TECHNOLOGY10
75 B6125622 นางสาวโสภิตา บึงจันทร์  CROP PRODUCTION TECHNOLOGY 10
76 B6125639 นางสาวอภิญญา ละพรมมา  FOOD TECHNOLOGY60
77 B6125646 นางสาวนภัสพร บุญสนิท  FOOD TECHNOLOGY10
78 B6125653 นางสาวพัชรินทร์ กุลนาฝาย  FOOD TECHNOLOGY10
79 B6125660 นางสาวภัทรจาริน วิวาห์  FOOD TECHNOLOGY10
80 B6125677 นายสำราญ พระเพ็ชร  FOOD TECHNOLOGY10
81 B6125684 นายนิติธร สุดเนตร  FOOD TECHNOLOGY10
82 B6125691 นางสาวรัตนวลี สิงห์คำมา  FOOD TECHNOLOGY10
83 B6125707 นางสาวญาณิศา ตะเคียนจันทร์  FOOD TECHNOLOGY10
84 B6125714 นางสาวดลนพร อภิพัฒนพงศ์  FOOD TECHNOLOGY10
85 B6125721 นางสาวณัฏฐพร วันสา  FOOD TECHNOLOGY10
86 B6125738 นางสาวเววิกา สากุล  FOOD TECHNOLOGY10
87 B6125745 นางสาวฐาณิญา เอมจรรยากุล  FOOD TECHNOLOGY10
88 B6125752 นางสาวอินทิรา อินทร์กระโทก  FOOD TECHNOLOGY10
89 B6125769 นางสาวอจิรวดี เดชยงค์  FOOD TECHNOLOGY10
90 B6125776 นางสาวปรีชญา วิริยะ  FOOD TECHNOLOGY10
91 B6125783 นางสาวปาริฉัตร ยิ้มนวล  FOOD TECHNOLOGY10
92 B6125790 นางสาวพรรณวิภา หมายเหนี่ยวกลาง  FOOD TECHNOLOGY10
93 B6125806 นายวรัญญู ศิริมงคลขจร  FOOD TECHNOLOGY10
94 B6125813 นางสาวสุธิดา สิงห์สูงเนิน  FOOD TECHNOLOGY10
95 B6125837 นางสาวเมธาวลัย สิงคะเวหน  FOOD TECHNOLOGY10
96 B6125844 นางสาวปาริชาติ อิ่มกลาง  FOOD TECHNOLOGY10
97 B6125851 นายพงศ์พัฒน์ พลอยใหม่  FOOD TECHNOLOGY10
98 B6125868 นางสาวนิจวรีย์ ศรีเจริญ  FOOD TECHNOLOGY10
99 B6125875 นางสาวศศิธร ปัชชุนาภรณ์  FOOD TECHNOLOGY10
100 B6125882 นางสาวฐิติมา โกเมรุ  FOOD TECHNOLOGY10
101 B6125899 นางสาวพัชราภา อดทน  FOOD TECHNOLOGY10
102 B6125905 นางสาวอรกนก มาศนาเรียง  FOOD TECHNOLOGY10
103 B6125912 นายวุฒิชัย ศรีวะสุทธิ์  FOOD TECHNOLOGY10
104 B6125929 นางสาวนงนภัส มิ่งโอโล  FOOD TECHNOLOGY10
105 B6125936 นางสาวชุติมา ขัติยะวงศ์  FOOD TECHNOLOGY10
106 B6125943 นางสาวณัฐวดี ผาบชมภู  FOOD TECHNOLOGY10
107 B6125950 นางสาวชนิสรา กำเนิดกลาง  FOOD TECHNOLOGY10
108 B6125974 นางสาวกมลนัทธ์ จำปานิน  FOOD TECHNOLOGY10
109 B6125981 นางสาวกนกกาญจน์ สายเพชรเเสง  FOOD TECHNOLOGY10
110 B6125998 นางสาวเพชรรินทร์ หยงสตาร์  FOOD TECHNOLOGY10
111 B6126001 นางสาวสตรีรัตน์ จันทร์กลั่น  FOOD TECHNOLOGY10
112 B6126025 นางสาวปภาวี พรหมคช  FOOD TECHNOLOGY10
113 B6126032 นายธนวรรธ พยัคฆ์  FOOD TECHNOLOGY60
114 B6126049 นางสาววริศรา มากพงศ์  FOOD TECHNOLOGY10
115 B6126056 นางสาวธัญลักษณ์ วงนาค  FOOD TECHNOLOGY10
116 B6126063 นางสาวบงกช ระมั่งทอง  FOOD TECHNOLOGY10
117 B6126070 นางสาววิภาวี ลุนอุบล  FOOD TECHNOLOGY10
118 B6126087 นางสาวพัชรี บุญทัน  FOOD TECHNOLOGY10
119 B6126100 นางสาวลักษิกา พันธ์วิทยาศักดิ์  FOOD TECHNOLOGY10
120 B6126117 นายธนนชัย พาลี  FOOD TECHNOLOGY10
121 B6130152 นางสาวกฤติญา ตันติจารุวุฒิ  FOOD TECHNOLOGY10
122 B6133542 นางสาวอัณณ์ศยา บางจั่น  ANIMAL PRODUCTION TECHNOLOGY 10
123 B6133566 นางสาวนฤมล ทองฤทธิ์  ANIMAL PRODUCTION TECHNOLOGY 10
124 B6133573 นางสาวสุขใจ พึ่งอินทร์  ANIMAL PRODUCTION TECHNOLOGY 10
125 B6133610 นางสาวจิราวดี แก้วดา  ANIMAL PRODUCTION TECHNOLOGY 10
126 B6133627 นางสาวสกุณา เหลาพร  ANIMAL PRODUCTION TECHNOLOGY 60
127 B6133658 นางสาววาสนา ออมอด  ANIMAL PRODUCTION TECHNOLOGY 10
128 B6133665 นางสาวสุวลักษณ์ พยุงวงษ์  ANIMAL PRODUCTION TECHNOLOGY 10
129 B6133702 นางสาวชัญญานุช สุขบรม  FOOD TECHNOLOGY10
130 B6133719 นางสาวอรวรรณ พรประกฤต  FOOD TECHNOLOGY10
131 B6133726 นายสุรปรีชา จิตรารักสกุล  FOOD TECHNOLOGY10
132 B6133733 นายกิตตินันท์ ถ้ำน้อย  FOOD TECHNOLOGY10
133 B6133740 นางสาวขวัญจิรา เตสังข์  FOOD TECHNOLOGY10
134 B6133757 นางสาวฐิติชญาน์ มณีประดิษฐ์  FOOD TECHNOLOGY10
135 B6133764 นางสาวนริศรา ภาคพาไชย  FOOD TECHNOLOGY10
136 B6133825 นางสาวสิรินันท์ ไวยศิริ  FOOD TECHNOLOGY10
137 B6133863 นางสาวพนัชกร ฟักอ่อน  FOOD TECHNOLOGY10
138 B6133894 นางสาวธมลวรรณ ขอนดอน  FOOD TECHNOLOGY10
139 B6133900 นางสาวภัทรวดี สายใหม่  FOOD TECHNOLOGY60
140 B6133917 นางสาวธิดารัตน์ ผงจันทึก  FOOD TECHNOLOGY10
141 B6133955 นางสาวสุกัญญา ภุมรินทร์  FOOD TECHNOLOGY10
142 B6137359 นางสาวนริศราภรณ์ เศษสุวรรณ  ANIMAL PRODUCTION TECHNOLOGY 10
143 B6137946 นางสาวนิตยา มาบขุนทด  ANIMAL PRODUCTION TECHNOLOGY 10
144 B6138011 นายณรงค์ศักดิ์ รามอะเรือง  ANIMAL PRODUCTION TECHNOLOGY 10
สถานภาพ :   10 = กำลังศึกษา  11 = รักษาสภาพการเป็นนักศึกษา  12 = ลาพักการศึกษา  13 = ให้พักการศึกษา  14 = คืนสภาพการเป็นนักศึกษา  40 = สำเร็จการศึกษา  41 = ได้รับเกียรติบัตร  60 = ลาออก  70 = ให้ออกเนื่องจากผลการเรียน  71 = ให้ออกเนื่องจากไม่ชำระเงิน  72 = ให้ออกเนื่องจากไม่มาลงทะเบียน  73 = ให้ออกเนื่องจากครบระยะเวลาศึกษา  74 = ให้ออกเนื่องจากวินัย  75 = ให้ออกเนื่องจากขาดคุณสมบัติ  76 = ให้ออกเพราะมหาวิทยาลัยสั่งลงโทษ  80 = สิ้นสุดสถานภาพนักศึกษา  81 = ได้รับสัมฤทธิบัตร  89 = เสียชีวิต  90 = ไม่มาขึ้นทะเบียนนักศึกษา  91 = รอขึ้นทะเบียนนักศึกษา  92 = เลื่อนขึ้นทะเบียนนักศึกษา  93 = สละสิทธิ์เข้าศึกษา  94 = ไม่ประสงค์เข้าศึกษา
   
      
    - การแสดงผลที่เหมาะสมแนะนำให้ใช้ browser เป็น Internet Explorer Version 5.0 ขึ้นไป
      และขนาดความกว้างหน้าจอ (Screen Area) เป็น 1024x768 pixels
        contact : ศูนย์บริการการศึกษา อาคารเรียนรวม 2 ทุกวันทำการ เวลา 8.30-16.30 น.