รายชื่อนศ.
รายวิชา105193 : GENERAL PHYSICS LABORATORY
กลุ่ม4
--
ระดับการศึกษา ปริญญาตรี
ปีการศึกษา 2561 ภาคการศึกษาที่ 3
ดึงข้อมูลนศ.สู่    
ลำดับ รหัสชื่อหลักสูตรสถานภาพ
 สำนักวิชาเทคโนโลยีการเกษตร
1 B5816309 นางสาวจิตกุล ป.นุกูล  CROP PRODUCTION TECHNOLOGY 10
2 B5850495 นางสาวทิฆัมพร นิรอรัมย์  CROP PRODUCTION TECHNOLOGY 10
3 B5850853 นางสาวสิริขวัญ ชื่นทองหลาง  CROP PRODUCTION TECHNOLOGY 10
4 B5850891 นางสาวพรพิมล เหยียดรัมย์  CROP PRODUCTION TECHNOLOGY 10
5 B5912896 นายสุระศักดิ์ ตุ่นกระโทก  CROP PRODUCTION TECHNOLOGY 10
6 B5951567 นางสาวณัณภักดิ์วรา กีรติธนธรณ์  CROP PRODUCTION TECHNOLOGY 10
7 B5953318 นายศุภกร มะลิใหม่  CROP PRODUCTION TECHNOLOGY 10
8 B6050016 นางสาววนัญญา เกตุจังหรีด  CROP PRODUCTION TECHNOLOGY 10
9 B6050054 นางสาวสุภาวดี พรหมบุตร  CROP PRODUCTION TECHNOLOGY 10
10 B6050078 นางสาวสุภัสสร อ่อนในชาติ  CROP PRODUCTION TECHNOLOGY 10
11 B6050085 นางสาวศิริวรรณ ศรีจันทร์  CROP PRODUCTION TECHNOLOGY 10
12 B6050092 นางสาวณัฐพร วงษ์ชาลี  CROP PRODUCTION TECHNOLOGY 10
13 B6050122 นางสาวกฤตพร ไชยชมพู  CROP PRODUCTION TECHNOLOGY 10
14 B6050139 นางสาวรสสุคนธ์ สระแก้ว  CROP PRODUCTION TECHNOLOGY 10
15 B6050146 นางสาวเขมิกา จิตรโคกกรวด  CROP PRODUCTION TECHNOLOGY 10
16 B6050153 นางสาวทิพย์สุดา เผินสูงเนิน  CROP PRODUCTION TECHNOLOGY 10
17 B6050160 นางสาวกันทิมา มิกขุนทด  CROP PRODUCTION TECHNOLOGY 10
18 B6050177 นางสาวจุฑามาศ พิพัฒน์  CROP PRODUCTION TECHNOLOGY 10
19 B6050184 นางสาวอมรรัตน์ แสนมา  CROP PRODUCTION TECHNOLOGY 10
20 B6050191 นางสาวจินต์จุฑา เขมศิริกุล  CROP PRODUCTION TECHNOLOGY 10
21 B6050207 นางสาวณัชชา วิเวกรัมย์  CROP PRODUCTION TECHNOLOGY 10
22 B6050214 นางสาวสุทธิดา นาคนิล  CROP PRODUCTION TECHNOLOGY 10
23 B6050245 นางสาวธิดารัตน์ ฝ่ายกระโทก  CROP PRODUCTION TECHNOLOGY 10
24 B6050252 นายธนบดี เสาะสาย  CROP PRODUCTION TECHNOLOGY 10
25 B6050283 นางสาวเอื้ออารีย์ มูลธิยะ  CROP PRODUCTION TECHNOLOGY 10
26 B6050757 นางสาวศุภธนิศร์ พุนสวัสดิ์ ณ ป้อมเพ็ชร  CROP PRODUCTION TECHNOLOGY 10
27 B6050900 นางสาวศุภรัตน์ ทองเกษม  FOOD TECHNOLOGY60
28 B6050986 นางสาวนิธิตา กระจ่างศรี  CROP PRODUCTION TECHNOLOGY 10
29 B6050993 นางสาวกรรณิการ์ เทพจิตร  CROP PRODUCTION TECHNOLOGY 10
30 B6051013 นายธวัชชัย มูลเสถียร  CROP PRODUCTION TECHNOLOGY 10
31 B6051020 นางสาวธิติญา พุฒพวง  CROP PRODUCTION TECHNOLOGY 10
32 B6051044 นายวรุตม์ วัดอิ่ม  CROP PRODUCTION TECHNOLOGY 10
33 B6051051 นางสาวภัทรวรรณ ซั่วเซ่งอิ้ว  CROP PRODUCTION TECHNOLOGY 10
34 B6051068 นางสาวอรญา การสำโรง  CROP PRODUCTION TECHNOLOGY 10
35 B6051075 นายปุณยวัทน์ พุสิงห์  CROP PRODUCTION TECHNOLOGY 10
36 B6051082 นางสาวนฤมล จันทะ  CROP PRODUCTION TECHNOLOGY 10
37 B6051099 นายพีร์ ศรีพิทักษ์  CROP PRODUCTION TECHNOLOGY 10
38 B6051112 นางสาวจุฬารัตน์ เจตเขตการณ์  CROP PRODUCTION TECHNOLOGY 10
39 B6051129 นางสาวพัชรินทร์ อุ่นจิตร์  CROP PRODUCTION TECHNOLOGY 10
40 B6051136 นางสาวระวีวรรณ โพรงขุนทด  CROP PRODUCTION TECHNOLOGY 10
41 B6051143 นางสาวศุภนุช ดำรงธรรม  CROP PRODUCTION TECHNOLOGY 10
42 B6051440 นางสาวนภัสสร จันทร์สว่าง  CROP PRODUCTION TECHNOLOGY 10
43 B6051457 นางสาวอาทิตยา เบกไธสง  CROP PRODUCTION TECHNOLOGY 10
44 B6051464 นายภาสกร พบพิมาย  CROP PRODUCTION TECHNOLOGY 10
45 B6051488 นายทักษิณ หมั่นจิตร  CROP PRODUCTION TECHNOLOGY 10
46 B6051549 นายสุรกานต์ พิมพานิช  CROP PRODUCTION TECHNOLOGY 10
47 B6051570 นางสาวณัฐกมล มาจ๊ะ  CROP PRODUCTION TECHNOLOGY 10
48 B6051617 นางสาวภัทรวดี ภักดิ์ประสิทธิ์  CROP PRODUCTION TECHNOLOGY 10
49 B6051631 นายจิรพัฒน์ ปัทถาพงษ์  CROP PRODUCTION TECHNOLOGY 10
50 B6051648 นายอชิระญา รักษ์มณี  CROP PRODUCTION TECHNOLOGY 10
51 B6051655 นางสาวจันทร์จิรา บุบผาลา  CROP PRODUCTION TECHNOLOGY 10
52 B6051709 นางสาวมาริษา อิศรางกูล  CROP PRODUCTION TECHNOLOGY 10
53 B6051754 นางสาวปิยะพร หลงมา  CROP PRODUCTION TECHNOLOGY 10
54 B6051792 นางสาวจิตรา หอมศักดิ์มงคล  CROP PRODUCTION TECHNOLOGY 10
55 B6052652 นายอำพล ไพบูลย์  CROP PRODUCTION TECHNOLOGY 10
สถานภาพ :   10 = กำลังศึกษา  11 = รักษาสภาพการเป็นนักศึกษา  12 = ลาพักการศึกษา  13 = ให้พักการศึกษา  14 = คืนสภาพการเป็นนักศึกษา  40 = สำเร็จการศึกษา  41 = ได้รับเกียรติบัตร  60 = ลาออก  70 = ให้ออกเนื่องจากผลการเรียน  71 = ให้ออกเนื่องจากไม่ชำระเงิน  72 = ให้ออกเนื่องจากไม่มาลงทะเบียน  73 = ให้ออกเนื่องจากครบระยะเวลาศึกษา  74 = ให้ออกเนื่องจากวินัย  75 = ให้ออกเนื่องจากขาดคุณสมบัติ  76 = ให้ออกเพราะมหาวิทยาลัยสั่งลงโทษ  80 = สิ้นสุดสถานภาพนักศึกษา  81 = ได้รับสัมฤทธิบัตร  89 = เสียชีวิต  90 = ไม่มาขึ้นทะเบียนนักศึกษา  91 = รอขึ้นทะเบียนนักศึกษา  92 = เลื่อนขึ้นทะเบียนนักศึกษา  93 = สละสิทธิ์เข้าศึกษา  94 = ไม่ประสงค์เข้าศึกษา
   
      
    - การแสดงผลที่เหมาะสมแนะนำให้ใช้ browser เป็น Internet Explorer Version 5.0 ขึ้นไป
      และขนาดความกว้างหน้าจอ (Screen Area) เป็น 1024x768 pixels
        contact : ศูนย์บริการการศึกษา อาคารเรียนรวม 2 ทุกวันทำการ เวลา 8.30-16.30 น.