รายชื่อนศ.
รายวิชา105193 : GENERAL PHYSICS LABORATORY
กลุ่ม1
--
ระดับการศึกษา ปริญญาตรี
ปีการศึกษา 2561 ภาคการศึกษาที่ 3
ดึงข้อมูลนศ.สู่    
ลำดับ รหัสชื่อหลักสูตรสถานภาพ
 สำนักวิชาวิทยาศาสตร์
1 B5881161 นายเชษฐา ปฏิทันโต  SPORTS SCIENCE10
2 B5881529 นายธเนศ เสนาะเสียง  SPORTS SCIENCE10
 สำนักวิชาเทคโนโลยีการเกษตร
3 B5753314 นายพงษ์นเรศ ชัยยะเตชานนท์  ANIMAL PRODUCTION TECHNOLOGY 10
4 B5754229 นางสาวขวัญกมล แซ่โล้ว  ANIMAL PRODUCTION TECHNOLOGY 10
5 B5754274 นางสาวจันทิรา รัตนปรีดาพันธุ์  ANIMAL PRODUCTION TECHNOLOGY 10
6 B5952939 นางสาวสุพิชญา ราตรีสุข  FOOD TECHNOLOGY10
7 B6050931 นายนิติรัฐ ศรีอภัย  FOOD TECHNOLOGY10
8 B6051280 นางสาวชนม์นิภา เทพกลาง  FOOD TECHNOLOGY10
9 B6052249 นางสาววัชราภรณ์ ภูนิทาน  FOOD TECHNOLOGY10
10 B6052270 นางสาวสุนิสา เภารอด  FOOD TECHNOLOGY10
11 B6125424 นายจิณณวัตร จำปากะนันท์  FOOD TECHNOLOGY10
12 B6125486 นางสาวกนกพร สนแย้ม  FOOD TECHNOLOGY10
13 B6125516 นางสาวปธิตญา หงษ์ทอง  FOOD TECHNOLOGY10
14 B6126018 นางสาวอัญชิษฐา อมรชัยวรกุล  FOOD TECHNOLOGY10
15 B6133696 นางสาวกมลนิตย์ ลีละพงศ์วัฒนา  FOOD TECHNOLOGY10
สถานภาพ :   10 = กำลังศึกษา  11 = รักษาสภาพการเป็นนักศึกษา  12 = ลาพักการศึกษา  13 = ให้พักการศึกษา  14 = คืนสภาพการเป็นนักศึกษา  40 = สำเร็จการศึกษา  41 = ได้รับเกียรติบัตร  60 = ลาออก  70 = ให้ออกเนื่องจากผลการเรียน  71 = ให้ออกเนื่องจากไม่ชำระเงิน  72 = ให้ออกเนื่องจากไม่มาลงทะเบียน  73 = ให้ออกเนื่องจากครบระยะเวลาศึกษา  74 = ให้ออกเนื่องจากวินัย  75 = ให้ออกเนื่องจากขาดคุณสมบัติ  76 = ให้ออกเพราะมหาวิทยาลัยสั่งลงโทษ  80 = สิ้นสุดสถานภาพนักศึกษา  81 = ได้รับสัมฤทธิบัตร  89 = เสียชีวิต  90 = ไม่มาขึ้นทะเบียนนักศึกษา  91 = รอขึ้นทะเบียนนักศึกษา  92 = เลื่อนขึ้นทะเบียนนักศึกษา  93 = สละสิทธิ์เข้าศึกษา  94 = ไม่ประสงค์เข้าศึกษา
   
      
    - การแสดงผลที่เหมาะสมแนะนำให้ใช้ browser เป็น Internet Explorer Version 5.0 ขึ้นไป
      และขนาดความกว้างหน้าจอ (Screen Area) เป็น 1024x768 pixels
        contact : ศูนย์บริการการศึกษา อาคารเรียนรวม 2 ทุกวันทำการ เวลา 8.30-16.30 น.