รายชื่อนศ.
รายวิชา521327 : AGRICUTURAL SOIL AND WATER ENGINEERING
กลุ่ม1
--
ระดับการศึกษา ปริญญาตรี
ปีการศึกษา 2561 ภาคการศึกษาที่ 3
ดึงข้อมูลนศ.สู่    
ลำดับ รหัสชื่อหลักสูตรสถานภาพ
 สำนักวิชาวิศวกรรมศาสตร์
1 B5603794 นางสาวณัฏรดา ทวดอาจ  Agricultural and Food Engineering10
2 B5801749 นายฆนรุจ วรรณภักดี  Agricultural and Food Engineering10
3 B5806362 นายพงษ์พัฒน์ รองเมือง  Agricultural and Food Engineering10
4 B5807628 นายปฏิภาณ โพสีลาบ  Agricultural and Food Engineering10
5 B5902095 นางสาวสุทธิดา ลีดอกไม้  Agricultural and Food Engineering10
6 B5902309 นายพงศกร หึกขุนทด  Agricultural and Food Engineering10
7 B5902576 นายลัทธวัฒน์ เรืองประเสริฐ  Agricultural and Food Engineering10
8 B5904129 นายถิรวัฒน์ สมใจ  Agricultural and Food Engineering10
9 B5904785 นายณัฐวรท ชนะภักดิ์  Agricultural and Food Engineering10
10 B5906154 นายสิทธิชัย ธรรมนูญ  Agricultural and Food Engineering10
11 B5911509 นายสุทธิพงศ์ ราชเสนา  Agricultural and Food Engineering10
12 B5913565 นายวีระศักดิ์ ลุนนารี  Agricultural and Food Engineering10
13 B5914265 นายภาคภูมิ มุ่งสมัคร  Agricultural and Food Engineering10
14 B5914715 นายธงธวัช รักแตง  Agricultural and Food Engineering10
15 B5914791 นายปฏิภาณ ผิวพรรณ  Agricultural and Food Engineering10
16 B5915446 นายกลวัชร เรืองจันทร์  Agricultural and Food Engineering10
17 B5920389 นางสาวมริสรา นาพิณ  Agricultural and Food Engineering10
18 B5920402 นายสิรภัทร โตศิริ  Agricultural and Food Engineering10
19 B5920464 นายสิทธิพล องคะศาสตร์  Agricultural and Food Engineering10
20 B5920501 นายวัศพล จันพายัพ  Agricultural and Food Engineering10
21 B5920594 นายพัทธดนย์ นาชิน  Agricultural and Food Engineering10
22 B5922505 นายฐปณัฐ สุดใจ  Agricultural and Food Engineering10
23 B5923052 นางสาวจันทนา สีลาน้ำเที่ยง  Agricultural and Food Engineering10
24 B5924929 นางสาวจุฬาลักษณ์ ชะนะบุญ  Agricultural and Food Engineering10
สถานภาพ :   10 = กำลังศึกษา  11 = รักษาสภาพการเป็นนักศึกษา  12 = ลาพักการศึกษา  13 = ให้พักการศึกษา  14 = คืนสภาพการเป็นนักศึกษา  40 = สำเร็จการศึกษา  41 = ได้รับเกียรติบัตร  60 = ลาออก  70 = ให้ออกเนื่องจากผลการเรียน  71 = ให้ออกเนื่องจากไม่ชำระเงิน  72 = ให้ออกเนื่องจากไม่มาลงทะเบียน  73 = ให้ออกเนื่องจากครบระยะเวลาศึกษา  74 = ให้ออกเนื่องจากวินัย  75 = ให้ออกเนื่องจากขาดคุณสมบัติ  76 = ให้ออกเพราะมหาวิทยาลัยสั่งลงโทษ  80 = สิ้นสุดสถานภาพนักศึกษา  81 = ได้รับสัมฤทธิบัตร  89 = เสียชีวิต  90 = ไม่มาขึ้นทะเบียนนักศึกษา  91 = รอขึ้นทะเบียนนักศึกษา  92 = เลื่อนขึ้นทะเบียนนักศึกษา  93 = สละสิทธิ์เข้าศึกษา  94 = ไม่ประสงค์เข้าศึกษา
   
      
    - การแสดงผลที่เหมาะสมแนะนำให้ใช้ browser เป็น Internet Explorer Version 5.0 ขึ้นไป
      และขนาดความกว้างหน้าจอ (Screen Area) เป็น 1024x768 pixels
        contact : ศูนย์บริการการศึกษา อาคารเรียนรวม 2 ทุกวันทำการ เวลา 8.30-16.30 น.