รายชื่อนศ.
รายวิชา203401 : CHINESE I
กลุ่ม13
--
ระดับการศึกษา ปริญญาตรี
ปีการศึกษา 2561 ภาคการศึกษาที่ 1
ดึงข้อมูลนศ.สู่    
ลำดับ รหัสชื่อหลักสูตรสถานภาพ
 สำนักวิชาเทคโนโลยีสังคม
1 B5870851 นางสาวปวันรัตน์ วัลลา  INFORMATION SCIENCE10
2 B5874767 นางสาวภาวิตา มงคลอำนวย  INFORMATION SCIENCE10
 สำนักวิชาเทคโนโลยีการเกษตร
3 B5851188 นางสาวกัลยาณี ทิศกระโทก  ANIMAL PRODUCTION TECHNOLOGY 10
4 B5851546 นางสาวธนวรรณ บุญปัญญา  ANIMAL PRODUCTION TECHNOLOGY 10
5 B5851638 นายธนวินท์ จิตเงิน  ANIMAL PRODUCTION TECHNOLOGY 10
6 B5851652 นางสาวชลธิชา คำภาเกะ  ANIMAL PRODUCTION TECHNOLOGY 10
7 B5851669 นางสาวสุดารัตน์ วงษ์มี  ANIMAL PRODUCTION TECHNOLOGY 10
8 B5851683 นางสาวเครือวัลย์ ดอกแก้วกลาง  FOOD TECHNOLOGY10
9 B5854011 นางสาวกิตติมาภรณ์ จิรลาภมงคล  ANIMAL PRODUCTION TECHNOLOGY 10
10 B5854035 นางสาวจิริวรรณ สอาดเอี่ยม  ANIMAL PRODUCTION TECHNOLOGY 10
11 B5950539 นางสาวฐีรตา จำนงค์ศาสตร์  FOOD TECHNOLOGY10
 สำนักวิชาวิศวกรรมศาสตร์
12 B5808199 นางสาวสุธิตา เพ็ญจันทร์  PETROLEUM ENGINEERING AND GEOTECHNOLOGY10
13 B5817290 นางสาวพรกนก โตส้ม  PETROLEUM ENGINEERING AND GEOTECHNOLOGY10
14 B5817559 นางสาวศิริลักษณ์ กูลวงค์  EE10
15 B5901029 นางสาวฐิติพร เมธารัตนกุล  ME10
16 B5901449 นางสาวกุสุมาศ ยาวะระ  PE10
17 B5903375 นางสาวณัฐกมล พืมขุนทด  Automotive Engineering10
18 B5904402 นายพงศกร ธนะศรี  ME10
19 B5904983 นายกันตินันท์ ศิริสาห์  Environmental Engineering10
20 B5906147 นางสาวจิณณพัต นิพัฒนันท์  Agricultural and Food Engineering10
21 B5906178 นายเกรียงไกร ดวงงา  Geological Engineering10
22 B5906284 นายจักรพันธ์ วรรณเลิศ  Agricultural and Food Engineering10
23 B5906710 นายคณิน รุ่งรัตนชวาลา  IE10
24 B5915620 นางสาวศิริลักษณ์ ทองศรี  CE10
25 B5919482 นางสาวบุญธนิษา ทองรวย  Environmental Engineering10
26 B5920006 นางสาวนันทินี ดีบุญ  ChemE10
27 B5920723 นายปรเมษฐ์ จุมปาคำ  Geological Engineering10
28 B5921683 นางสาววัชรีวรรณ ทำทาน  Transportation Engineering And Logistics10
29 B5922888 นางสาวชัญญานุช รุ่งชัยวัฒนกุล  Environmental Engineering10
30 B5922987 นายนนทพัทธ์ สุทธิมล  Automotive Engineering10
31 B5923007 นายเทพพิทักษ์ กุนอก  Automotive Engineering10
32 B5924424 นายอภิชาติ ลอยราษฎร์  AERONAUTICAL ENGINEERING10
33 B5924691 นายภควัฒน์ รัตนกระจ่าง  EE10
34 B5925209 นางสาวชัชดา จันทร์แก้ว  Transportation Engineering And Logistics10
35 B5926459 นางสาวสุจิรา รอดคง  Transportation Engineering And Logistics10
36 B6026479 นายพัฒนพงษ์ รัตนสีหา  PETROLEUM ENGINEERING AND GEOTECHNOLOGY10
 สำนักวิชาสาธารณสุขศาสตร์
37 B6060435 นางสาวนิศิตา สร้อยทอง  OCCUPATIONAL HEALTH AND SAFETY10
38 B6060466 นางสาวนันทินี หน่วยกระโทก  ENVIRONMENTAL HEALTH10
39 B6061630 นางสาวพัชรนันท์ ธรานุกูลวงศ์  OCCUPATIONAL HEALTH AND SAFETY10
40 B6061937 นางสาวจรรยา เจือจันทร์  OCCUPATIONAL HEALTH AND SAFETY10
41 B6062279 นายปณชัย แพงจันทึก  OCCUPATIONAL HEALTH AND SAFETY10
42 B6062347 นางสาวนุจรินทร์ วิชัยกูล  ENVIRONMENTAL HEALTH10
43 B6062545 นางสาวสุภัคชญา เสริมทรัพย์  ENVIRONMENTAL HEALTH10
44 B6062613 นางสาวอรจิรา ภูแล่นนา  OCCUPATIONAL HEALTH AND SAFETY10
45 B6063375 นางสาวกาญจนัดดา เสาเกลียว  ENVIRONMENTAL HEALTH10
46 B6064792 นางสาวปุณยนุช แสงทอง  OCCUPATIONAL HEALTH AND SAFETY10
47 B6065140 นางสาวจิรัตติกาล ไชยบัง  OCCUPATIONAL HEALTH AND SAFETY10
48 B6065386 นางสาวทัศน์วรรณ พึ่งโภคา  OCCUPATIONAL HEALTH AND SAFETY10
49 B6065560 นางสาวกนกกร แท่งทอง  OCCUPATIONAL HEALTH AND SAFETY10
50 B6065591 นางสาวอันธิมา คำปาน  OCCUPATIONAL HEALTH AND SAFETY10
สถานภาพ :   10 = กำลังศึกษา  11 = รักษาสภาพการเป็นนักศึกษา  12 = ลาพักการศึกษา  13 = ให้พักการศึกษา  14 = คืนสภาพการเป็นนักศึกษา  40 = สำเร็จการศึกษา  41 = ได้รับเกียรติบัตร  60 = ลาออก  70 = ให้ออกเนื่องจากผลการเรียน  71 = ให้ออกเนื่องจากไม่ชำระเงิน  72 = ให้ออกเนื่องจากไม่มาลงทะเบียน  73 = ให้ออกเนื่องจากครบระยะเวลาศึกษา  74 = ให้ออกเนื่องจากวินัย  75 = ให้ออกเนื่องจากขาดคุณสมบัติ  76 = ให้ออกเพราะมหาวิทยาลัยสั่งลงโทษ  80 = สิ้นสุดสถานภาพนักศึกษา  81 = ได้รับสัมฤทธิบัตร  89 = เสียชีวิต  90 = ไม่มาขึ้นทะเบียนนักศึกษา  91 = รอขึ้นทะเบียนนักศึกษา  92 = เลื่อนขึ้นทะเบียนนักศึกษา  93 = สละสิทธิ์เข้าศึกษา  94 = ไม่ประสงค์เข้าศึกษา
   
      
    - การแสดงผลที่เหมาะสมแนะนำให้ใช้ browser เป็น Internet Explorer Version 5.0 ขึ้นไป
      และขนาดความกว้างหน้าจอ (Screen Area) เป็น 1024x768 pixels
        contact : ศูนย์บริการการศึกษา อาคารเรียนรวม 2 ทุกวันทำการ เวลา 8.30-16.30 น.