รายชื่อนศ.
รายวิชา203401 : CHINESE I
กลุ่ม12
--
ระดับการศึกษา ปริญญาตรี
ปีการศึกษา 2561 ภาคการศึกษาที่ 1
ดึงข้อมูลนศ.สู่    
ลำดับ รหัสชื่อหลักสูตรสถานภาพ
 สำนักวิชาวิศวกรรมศาสตร์
1 B5812950 นายสุกฤษฎิ์ สุขเจริญ  CME10
2 B5901807 นายศุภณัฐ สำแดงเดช  CE10
3 B5902163 นายณัฐพล วาดเขียน  CE10
4 B5902484 นางสาวปิยากร ตราทอง  PE10
5 B5907915 นางสาวธาริณี พูลสระคู  CE10
6 B5909889 นางสาวศิรินยา เสกกล้า  PE10
7 B5910335 นายธีรพัฒน์ ชูคง  CE10
8 B5910564 นายนิพนธ์ ดอนกระโทก  ME10
9 B5910601 นายนรินทร์ พุ่มพวง  CE10
10 B5911288 นางสาวสุนารี ก้อนทอง  CE10
11 B5912223 นางสาวพิมพ์วรรณ สุขประเสริฐ  CE10
12 B5918768 นางสาวธัญรัตน์ ศิริแสง  EE10
13 B5919055 นางสาวภีรพร ทรัพย์ถาวร  CE10
14 B6009021 นายพงศกร พรมทาระ  IE10
 สำนักวิชาสาธารณสุขศาสตร์
15 B6061401 นางสาววรัทพร จูมจันทร์  ENVIRONMENTAL HEALTH10
16 B6061425 นางสาวลภัสรดา ราชจริต  OCCUPATIONAL HEALTH AND SAFETY10
17 B6061432 นางสาวศุภนิดา ชงขุนทด  OCCUPATIONAL HEALTH AND SAFETY10
18 B6061623 นางสาวรุ่งอรุณ เวสา  ENVIRONMENTAL HEALTH10
19 B6061791 นางสาวณัฐกาญณ์ จันธิราช  ENVIRONMENTAL HEALTH10
20 B6062057 นางสาวศิริกานดา อุดหนุน  ENVIRONMENTAL HEALTH10
21 B6062156 นางสาวเจนจิรา ชมกลาง  ENVIRONMENTAL HEALTH10
22 B6062415 นางสาวรุจิรา มาดำ  ENVIRONMENTAL HEALTH10
23 B6062569 นางสาวนิจวิภา เดือดกระโทก  ENVIRONMENTAL HEALTH10
24 B6062668 นางสาวภัทราภรณ์ ตะราษี  ENVIRONMENTAL HEALTH10
25 B6062743 นางสาวศุภนุช ชูทอง  ENVIRONMENTAL HEALTH10
26 B6062767 นางสาวสุดารัตน์ ตระกูลรัมย์  OCCUPATIONAL HEALTH AND SAFETY10
27 B6062903 นางสาวอภิญญา มะลัยทิพย์  ENVIRONMENTAL HEALTH10
28 B6063870 นางสาวน้ำฝน ท้าวจัตุรัส  OCCUPATIONAL HEALTH AND SAFETY10
29 B6063887 นางสาวสิรินดา สุขสมเขตร์  ENVIRONMENTAL HEALTH10
30 B6064129 นางสาวสุกัญญา เสนากิจ  OCCUPATIONAL HEALTH AND SAFETY10
31 B6064648 นางสาวน้ำพลอย ไกรบำรุง  ENVIRONMENTAL HEALTH10
32 B6064686 นางสาวณัฐฐินันท์ ราชสีห์  ENVIRONMENTAL HEALTH10
33 B6064693 นางสาววิไลวรรณ พรอันแสง  ENVIRONMENTAL HEALTH10
34 B6064761 นางสาวกาญจนา บุญขาว  ENVIRONMENTAL HEALTH10
35 B6064815 นางสาวยลดา พาลี  OCCUPATIONAL HEALTH AND SAFETY10
36 B6064891 นางสาวกิติกาญจน์ กางรัมย์  ENVIRONMENTAL HEALTH10
37 B6065034 นางสาวอาริยา มันหาท้าว  OCCUPATIONAL HEALTH AND SAFETY10
38 B6065317 นางสาวอริษา ชัยโย  ENVIRONMENTAL HEALTH10
39 B6065454 นางสาวศศิกานต์ ศรีสุข  OCCUPATIONAL HEALTH AND SAFETY10
สถานภาพ :   10 = กำลังศึกษา  11 = รักษาสภาพการเป็นนักศึกษา  12 = ลาพักการศึกษา  13 = ให้พักการศึกษา  14 = คืนสภาพการเป็นนักศึกษา  40 = สำเร็จการศึกษา  41 = ได้รับเกียรติบัตร  60 = ลาออก  70 = ให้ออกเนื่องจากผลการเรียน  71 = ให้ออกเนื่องจากไม่ชำระเงิน  72 = ให้ออกเนื่องจากไม่มาลงทะเบียน  73 = ให้ออกเนื่องจากครบระยะเวลาศึกษา  74 = ให้ออกเนื่องจากวินัย  75 = ให้ออกเนื่องจากขาดคุณสมบัติ  76 = ให้ออกเพราะมหาวิทยาลัยสั่งลงโทษ  80 = สิ้นสุดสถานภาพนักศึกษา  81 = ได้รับสัมฤทธิบัตร  89 = เสียชีวิต  90 = ไม่มาขึ้นทะเบียนนักศึกษา  91 = รอขึ้นทะเบียนนักศึกษา  92 = เลื่อนขึ้นทะเบียนนักศึกษา  93 = สละสิทธิ์เข้าศึกษา  94 = ไม่ประสงค์เข้าศึกษา
   
      
    - การแสดงผลที่เหมาะสมแนะนำให้ใช้ browser เป็น Internet Explorer Version 5.0 ขึ้นไป
      และขนาดความกว้างหน้าจอ (Screen Area) เป็น 1024x768 pixels
        contact : ศูนย์บริการการศึกษา อาคารเรียนรวม 2 ทุกวันทำการ เวลา 8.30-16.30 น.