รายชื่อนศ.
รายวิชา203401 : CHINESE I
กลุ่ม11
--
ระดับการศึกษา ปริญญาตรี
ปีการศึกษา 2561 ภาคการศึกษาที่ 1
ดึงข้อมูลนศ.สู่    
ลำดับ รหัสชื่อหลักสูตรสถานภาพ
 สำนักวิชาสาธารณสุขศาสตร์
1 B6060473 นางสาวอรนุช เครื่องประดับ  OCCUPATIONAL HEALTH AND SAFETY10
2 B6061487 นางสาวกาญจนา บัวกลาง  ENVIRONMENTAL HEALTH10
3 B6061548 นางสาวสุนทราภรณ์ มะหันต์  ENVIRONMENTAL HEALTH10
4 B6061555 นางสาวอาภาภรณ์ โพธิ์ชัยแสน  ENVIRONMENTAL HEALTH10
5 B6061616 นางสาวชลธิฌา พลสมบูรณ์  ENVIRONMENTAL HEALTH10
6 B6061647 นางสาวอาริยา เพ็ชรมน  ENVIRONMENTAL HEALTH10
7 B6061654 นางสาวนันทิยา คางคำ  ENVIRONMENTAL HEALTH10
8 B6061692 นางสาวณัฐริกา พรมบุตร  OCCUPATIONAL HEALTH AND SAFETY10
9 B6061753 นางสาวธัญญลักษณ์ ระวังกลาง  OCCUPATIONAL HEALTH AND SAFETY10
10 B6061777 นางสาวอนงค์นาถ ปัตริยะ  OCCUPATIONAL HEALTH AND SAFETY10
11 B6061920 นางสาวยุวดี ชอบสงวน  OCCUPATIONAL HEALTH AND SAFETY10
12 B6061944 นางสาวปณิตา จันทะสม  ENVIRONMENTAL HEALTH10
13 B6062132 นางสาวจิราวรรณ ผลรุ่ง  ENVIRONMENTAL HEALTH10
14 B6062774 นางสาวสมฤทัย ศรีสุวรรณ  ENVIRONMENTAL HEALTH10
15 B6062798 นางสาวชลิตา ภูกองไชย  OCCUPATIONAL HEALTH AND SAFETY10
16 B6062804 นางสาวศิริพาพร พิมพา  ENVIRONMENTAL HEALTH10
17 B6062828 นางสาวธญานี วัชโรสินธุ์  OCCUPATIONAL HEALTH AND SAFETY10
18 B6062835 นางสาวจิรัชญา วงศ์เตชะ  ENVIRONMENTAL HEALTH10
19 B6063030 นางสาวชลิตา หอขุนทด  OCCUPATIONAL HEALTH AND SAFETY10
20 B6063047 นางสาวลลิตา จันทร์วาน  ENVIRONMENTAL HEALTH10
21 B6063122 นางสาววิภารัตน์ ชมภูพันธ์  ENVIRONMENTAL HEALTH10
22 B6063139 นางสาวจิตนภา ดำแพร  OCCUPATIONAL HEALTH AND SAFETY10
23 B6063160 นายสมโชค วงษ์สานนท์  ENVIRONMENTAL HEALTH10
24 B6063191 นางสาวถิรนันท์ จงใจงาม  ENVIRONMENTAL HEALTH10
25 B6063283 นางสาวมลธิกานต์ สุขเสมอ  ENVIRONMENTAL HEALTH10
26 B6063535 นางสาวสุขชนก ป้องกัน  OCCUPATIONAL HEALTH AND SAFETY10
27 B6063542 นายอนุชิต นีระไทย  OCCUPATIONAL HEALTH AND SAFETY10
28 B6063559 นางสาวจันทร์สุดา เปียสันเทียะ  ENVIRONMENTAL HEALTH10
29 B6063580 นางสาวฐิตารีย์ ปัญญาประชุม  ENVIRONMENTAL HEALTH10
30 B6063597 นางสาวอรัญญา พรีพรม  ENVIRONMENTAL HEALTH10
31 B6063702 นางสาวศุภาวรรณ นาคาเริงฤทธิ์  ENVIRONMENTAL HEALTH10
32 B6063856 นางสาวนิศารัตน์ พิพิธกุล  OCCUPATIONAL HEALTH AND SAFETY10
33 B6064303 นางสาวเสาวลักษณ์ ไกยศรี  OCCUPATIONAL HEALTH AND SAFETY10
34 B6064495 นางสาวฐาปนีย์ สนตะคุ  ENVIRONMENTAL HEALTH10
35 B6064655 นางสาวณัฏฐนรี ขึ้นภูเขียว  ENVIRONMENTAL HEALTH10
36 B6064709 นางสาวรจเรศ กวางรัมย์  OCCUPATIONAL HEALTH AND SAFETY10
37 B6064716 นางสาวสุดารัตน์ ปรางค์นอก  ENVIRONMENTAL HEALTH10
38 B6064860 นางสาวปฐวีกานต์ แก้วรักศรี  OCCUPATIONAL HEALTH AND SAFETY10
39 B6064945 นางสาวสุนิตา ลมรื่น  ENVIRONMENTAL HEALTH60
40 B6064952 นางสาวปณิธิ สาชิต  ENVIRONMENTAL HEALTH10
41 B6065010 นายอาทิตย์ จงห่อกลาง  OCCUPATIONAL HEALTH AND SAFETY10
42 B6065027 นางสาวนภัสวรรณ มั่นสุขผล  OCCUPATIONAL HEALTH AND SAFETY10
สถานภาพ :   10 = กำลังศึกษา  11 = รักษาสภาพการเป็นนักศึกษา  12 = ลาพักการศึกษา  13 = ให้พักการศึกษา  14 = คืนสภาพการเป็นนักศึกษา  40 = สำเร็จการศึกษา  41 = ได้รับเกียรติบัตร  60 = ลาออก  70 = ให้ออกเนื่องจากผลการเรียน  71 = ให้ออกเนื่องจากไม่ชำระเงิน  72 = ให้ออกเนื่องจากไม่มาลงทะเบียน  73 = ให้ออกเนื่องจากครบระยะเวลาศึกษา  74 = ให้ออกเนื่องจากวินัย  75 = ให้ออกเนื่องจากขาดคุณสมบัติ  76 = ให้ออกเพราะมหาวิทยาลัยสั่งลงโทษ  80 = สิ้นสุดสถานภาพนักศึกษา  81 = ได้รับสัมฤทธิบัตร  89 = เสียชีวิต  90 = ไม่มาขึ้นทะเบียนนักศึกษา  91 = รอขึ้นทะเบียนนักศึกษา  92 = เลื่อนขึ้นทะเบียนนักศึกษา  93 = สละสิทธิ์เข้าศึกษา  94 = ไม่ประสงค์เข้าศึกษา
   
      
    - การแสดงผลที่เหมาะสมแนะนำให้ใช้ browser เป็น Internet Explorer Version 5.0 ขึ้นไป
      และขนาดความกว้างหน้าจอ (Screen Area) เป็น 1024x768 pixels
        contact : ศูนย์บริการการศึกษา อาคารเรียนรวม 2 ทุกวันทำการ เวลา 8.30-16.30 น.