รายชื่อนศ.
รายวิชา203401 : CHINESE I
กลุ่ม10
--
ระดับการศึกษา ปริญญาตรี
ปีการศึกษา 2561 ภาคการศึกษาที่ 1
ดึงข้อมูลนศ.สู่    
ลำดับ รหัสชื่อหลักสูตรสถานภาพ
 สำนักวิชาเทคโนโลยีการเกษตร
1 B5950027 นางสาวสุภาภรณ์ สุวัฒนชาติ  CROP PRODUCTION TECHNOLOGY 10
2 B5950089 นางสาวเกวลิน คำชมภู  CROP PRODUCTION TECHNOLOGY 10
3 B5950102 นางสาวกนกวรรณ ชมภูทิพย์  CROP PRODUCTION TECHNOLOGY 10
4 B5950119 นางสาวกมลชนก เงินอยู่  CROP PRODUCTION TECHNOLOGY 10
5 B5950201 นางสาวภัทรสุดา เจนหนองแวง  CROP PRODUCTION TECHNOLOGY 10
6 B5950966 นางสาวกมลชนก ตีรชาติ  CROP PRODUCTION TECHNOLOGY 10
7 B5951369 นางสาวธัญวรัตม์ สีแสด  CROP PRODUCTION TECHNOLOGY 10
8 B5951376 นางสาวสุกัญญา อินทร์ไธสง  CROP PRODUCTION TECHNOLOGY 10
9 B5951659 นางสาวณัฐวดี แสงเมือง  CROP PRODUCTION TECHNOLOGY 10
10 B5951710 นางสาวสุดารัตน์ เนรมิตรครบุรี  CROP PRODUCTION TECHNOLOGY 10
11 B5951734 นางสาวสริญญา พรมอุ่น  CROP PRODUCTION TECHNOLOGY 10
12 B5952670 นางสาวกมลชนก พลรัตน์  FOOD TECHNOLOGY10
 สำนักวิชาวิศวกรรมศาสตร์
13 B5824557 นางสาวฐิติยาภรณ์ ศักดิ์ศศิธร  MAE10
14 B5900145 นางสาวชนิษฐา จงวัฒนารักษ์  CME10
15 B5902330 นายชินวัฒน์ เจริญสุข  Transportation Engineering And Logistics10
16 B5904853 นายรัชนนท์ สุนาพรม  TCE10
17 B5905379 นายทวีชัย สลับแก้ว  Transportation Engineering And Logistics10
18 B5905706 นางสาวตวงรัตน์ โพธิ์ศรีขาม  Geological Engineering10
19 B5906307 นางสาวกัญญารัตน์ พูลทอง  PETROLEUM ENGINEERING AND GEOTECHNOLOGY10
20 B5907830 นายโชคอนันต์ ผันสว่าง  TCE10
21 B5908639 นางสาวกมลลักษณ์ ชุ่มสีดา  Transportation Engineering And Logistics10
22 B5913060 นางสาวชารียา โยชน์  Agricultural and Food Engineering10
23 B5913534 นายชานนท์ โลบภูเขียว  Environmental Engineering10
24 B5914944 นายกฤษณะ จันต๊ะคาด  Transportation Engineering And Logistics10
25 B5916672 นายคณิน เกรียงชัยเกียรติ  TCE10
26 B5918119 นายนันทวัฒน์ ศรีพรหม  TCE10
27 B5918263 นางสาวโชติกา ดอนม่วง  TCE10
28 B5920976 นางสาวนภัสสร หนูกลาง  TCE10
29 B5921249 นายภัคธีมา สุดกลาง  Environmental Engineering10
30 B5921669 นายภาณุพงศ์ อาจศึก  Transportation Engineering And Logistics10
31 B5923601 นายศิลา กล้ามกระโทก  Mechatronics Engineering10
32 B5924578 นางสาวสุพัตรา ขันชนะ  Environmental Engineering10
33 B5925629 นางสาวพลอยไพลิน รักธรรม  Automotive Engineering10
34 B5925667 นายมาริศ บุญมาก  Transportation Engineering And Logistics10
 สำนักวิชาสาธารณสุขศาสตร์
35 B6062064 นางสาวศัญชนี บัวคลี่  ENVIRONMENTAL HEALTH10
36 B6063443 นางสาวสิตานัน นาคสุวรรณ์  ENVIRONMENTAL HEALTH10
37 B6063467 นางสาวศิริลักษณ์ ศรีประโคน  ENVIRONMENTAL HEALTH10
38 B6063665 นางสาวพิมพ์ชนก แก่นคำ  OCCUPATIONAL HEALTH AND SAFETY10
39 B6064136 นางสาวกันติมาภรณ์ ศรีจรัญ  OCCUPATIONAL HEALTH AND SAFETY10
40 B6064358 นางสาวอารีรัตน์ เชียงศรี  OCCUPATIONAL HEALTH AND SAFETY10
41 B6064938 นางสาวศศิธร ผลสมหวัง  ENVIRONMENTAL HEALTH10
สถานภาพ :   10 = กำลังศึกษา  11 = รักษาสภาพการเป็นนักศึกษา  12 = ลาพักการศึกษา  13 = ให้พักการศึกษา  14 = คืนสภาพการเป็นนักศึกษา  40 = สำเร็จการศึกษา  41 = ได้รับเกียรติบัตร  60 = ลาออก  70 = ให้ออกเนื่องจากผลการเรียน  71 = ให้ออกเนื่องจากไม่ชำระเงิน  72 = ให้ออกเนื่องจากไม่มาลงทะเบียน  73 = ให้ออกเนื่องจากครบระยะเวลาศึกษา  74 = ให้ออกเนื่องจากวินัย  75 = ให้ออกเนื่องจากขาดคุณสมบัติ  76 = ให้ออกเพราะมหาวิทยาลัยสั่งลงโทษ  80 = สิ้นสุดสถานภาพนักศึกษา  81 = ได้รับสัมฤทธิบัตร  89 = เสียชีวิต  90 = ไม่มาขึ้นทะเบียนนักศึกษา  91 = รอขึ้นทะเบียนนักศึกษา  92 = เลื่อนขึ้นทะเบียนนักศึกษา  93 = สละสิทธิ์เข้าศึกษา  94 = ไม่ประสงค์เข้าศึกษา
   
      
    - การแสดงผลที่เหมาะสมแนะนำให้ใช้ browser เป็น Internet Explorer Version 5.0 ขึ้นไป
      และขนาดความกว้างหน้าจอ (Screen Area) เป็น 1024x768 pixels
        contact : ศูนย์บริการการศึกษา อาคารเรียนรวม 2 ทุกวันทำการ เวลา 8.30-16.30 น.