รายชื่อนศ.
รายวิชา203401 : CHINESE I
กลุ่ม9
--
ระดับการศึกษา ปริญญาตรี
ปีการศึกษา 2561 ภาคการศึกษาที่ 1
ดึงข้อมูลนศ.สู่    
ลำดับ รหัสชื่อหลักสูตรสถานภาพ
 สำนักวิชาวิศวกรรมศาสตร์
1 B5802838 นางสาวทัณฑิกา ชินกลาง  CPE10
2 B5807505 นางสาวธนกชพรรณ สุวิชาเชิดชู  AERONAUTICAL ENGINEERING10
3 B5807734 นางสาวณัฐชา สายศรีบัณฑิต  CPE10
4 B5900329 นางสาวพิชญานิน รัตนพรหมรินทร์  IE10
5 B5900718 นางสาวอนันตญา พิลึก  Transportation Engineering And Logistics10
6 B5900824 นายเอกชัย กระเชือมรัมย์  ME10
7 B5901692 นางสาวน้ำพุ แสงมณี  Transportation Engineering And Logistics10
8 B5906345 นางสาวรัตน์ตะวัน ประจันทร์สี  IE10
9 B5909346 นางสาวนันทพร อุส่าห์ดี  Transportation Engineering And Logistics10
10 B5909841 นายวันชนะ ดีอ้อม  IE10
11 B5909971 นางสาวสร้อยสุดา ศรีโสดาพล  IE10
12 B5911387 นางสาวณัฐชาวดี ผดุงสันต์  Transportation Engineering And Logistics10
13 B5911684 นายภูมินท์ หารไชย  ME10
14 B5912759 นางสาววรรณนิศา สุรทิต  IE10
15 B5912810 นายสถาพร โคตรภูธร  PE10
16 B5912940 นายรัฐพงศ์ ทองสกุล  PE10
17 B5914630 นางสาวจตุภรณ์ สุมณฑา  EE10
18 B5914784 นายฤทธิเกียรติ มงคลกุล  IE10
19 B5917082 นายสิทธิชัย ปุณริบูรณ์  PE10
20 B5917792 นายธราเทพ พิบูลย์  ME10
21 B5917846 นายกิตติธัช สุวรรณรัตน์  ME10
22 B5918324 นางสาวธวัลรัตน์ ขวัญเมือง  PE10
23 B5918348 นางสาวสุภาวรรณ บุญใย  Transportation Engineering And Logistics10
24 B5918362 นางสาวชนาธินาถ ร่องอ้อ  PE10
25 B5918447 นางสาววาสนา จุติมา  PE10
26 B5918454 นางสาวศุภกานต์ เบ้ามูลตรี  PE10
27 B5918485 นางสาวสุธาสินี เสตะนันท์  PE10
28 B5923618 นางสาวกนิษฐา คชาสัมฤทธิ์  Mechatronics Engineering10
29 B5926190 นางสาวอณัฐชา ปัดไธสง  EE10
 สำนักวิชาสาธารณสุขศาสตร์
30 B5762095 นางสาวศศิวิมล ทิพสุต  ENVIRONMENTAL HEALTH10
31 B6062927 นางสาวจารุวรรณ ต่อพันธ์  OCCUPATIONAL HEALTH AND SAFETY10
32 B6062996 นางสาวธันยภรณ์ สุขสบาย  ENVIRONMENTAL HEALTH10
33 B6064020 นางสาวธัญญารัตน์ มัดศรี  ENVIRONMENTAL HEALTH10
34 B6064037 นางสาวจิราพร อ่อนศรี  ENVIRONMENTAL HEALTH10
สถานภาพ :   10 = กำลังศึกษา  11 = รักษาสภาพการเป็นนักศึกษา  12 = ลาพักการศึกษา  13 = ให้พักการศึกษา  14 = คืนสภาพการเป็นนักศึกษา  40 = สำเร็จการศึกษา  41 = ได้รับเกียรติบัตร  60 = ลาออก  70 = ให้ออกเนื่องจากผลการเรียน  71 = ให้ออกเนื่องจากไม่ชำระเงิน  72 = ให้ออกเนื่องจากไม่มาลงทะเบียน  73 = ให้ออกเนื่องจากครบระยะเวลาศึกษา  74 = ให้ออกเนื่องจากวินัย  75 = ให้ออกเนื่องจากขาดคุณสมบัติ  76 = ให้ออกเพราะมหาวิทยาลัยสั่งลงโทษ  80 = สิ้นสุดสถานภาพนักศึกษา  81 = ได้รับสัมฤทธิบัตร  89 = เสียชีวิต  90 = ไม่มาขึ้นทะเบียนนักศึกษา  91 = รอขึ้นทะเบียนนักศึกษา  92 = เลื่อนขึ้นทะเบียนนักศึกษา  93 = สละสิทธิ์เข้าศึกษา  94 = ไม่ประสงค์เข้าศึกษา
   
      
    - การแสดงผลที่เหมาะสมแนะนำให้ใช้ browser เป็น Internet Explorer Version 5.0 ขึ้นไป
      และขนาดความกว้างหน้าจอ (Screen Area) เป็น 1024x768 pixels
        contact : ศูนย์บริการการศึกษา อาคารเรียนรวม 2 ทุกวันทำการ เวลา 8.30-16.30 น.