รายชื่อนศ.
รายวิชา537342 : AERONAUTICAL ENGINEERING LABORATORY I
กลุ่ม2
--
ระดับการศึกษา ปริญญาตรี
ปีการศึกษา 2561 ภาคการศึกษาที่ 1
ดึงข้อมูลนศ.สู่    
ลำดับ รหัสชื่อหลักสูตรสถานภาพ
 สำนักวิชาวิศวกรรมศาสตร์
1 B5900275 สิบเอกณัฐพล ถุงเป้า  AERONAUTICAL ENGINEERING10
2 B5900367 นายรัชชานนท์ ช่างปราณีต  AERONAUTICAL ENGINEERING10
3 B5900954 นายศุภกร ศุภนคร  AERONAUTICAL ENGINEERING10
4 B5901555 นางสาวพัชนี น้อยโสภา  AERONAUTICAL ENGINEERING10
5 B5901814 นางสาววิภาดา โบราณสาร  AERONAUTICAL ENGINEERING10
6 B5902316 นางสาวกรวิภา โชคพรชัย  AERONAUTICAL ENGINEERING10
7 B5903757 นางสาวปญามาศ กองทอง  AERONAUTICAL ENGINEERING10
8 B5904013 นายอภิเชษฐ์ สมบัติ  AERONAUTICAL ENGINEERING10
9 B5904280 นางสาวณัฐจรีย์ อ่ำดี  AERONAUTICAL ENGINEERING10
10 B5904365 นายอนันดา ปามึก  AERONAUTICAL ENGINEERING10
11 B5904693 นางสาวธนพร กะการดี  AERONAUTICAL ENGINEERING10
12 B5905065 นายณัฐกิตติ์ ศุภกิจ  AERONAUTICAL ENGINEERING10
13 B5906727 นายชิษณุชา อติชาติ  AERONAUTICAL ENGINEERING10
14 B5906772 นางสาววรรณชนก จันทร์โต  AERONAUTICAL ENGINEERING10
15 B5907083 นางสาวพุทธิมณ ผายกระโทก  AERONAUTICAL ENGINEERING10
16 B5907465 นายจักรกฤษณ์ ระแพงสี  AERONAUTICAL ENGINEERING10
17 B5907472 นายกิตติพงษ์ คล้ายสุวรรณ  AERONAUTICAL ENGINEERING10
18 B5907557 นางสาวปริยฉัตร รัตนโสภณกุล  AERONAUTICAL ENGINEERING10
19 B5907649 นายนิธิศินทร์ โกศรี  AERONAUTICAL ENGINEERING10
20 B5908202 นายโสฬส พิรักษา  AERONAUTICAL ENGINEERING10
21 B5908295 นางสาวศรีเสาวลักษณ์ ธงกิจสิริ  AERONAUTICAL ENGINEERING10
22 B5908318 นายศศิษฏ์ เพียซ้าย  AERONAUTICAL ENGINEERING10
23 B5908721 นายพันธกานต์ ปันแปง  AERONAUTICAL ENGINEERING10
24 B5910465 นายภูตะวัน สีมันตธรรมกุล  AERONAUTICAL ENGINEERING10
25 B5910502 นายสุเมธ ขุนนุช  AERONAUTICAL ENGINEERING10
26 B5910700 นางสาวณัชพัณณ์ วัชราธรกุลพันธ์  AERONAUTICAL ENGINEERING10
27 B5910809 นายชัยวัฒน์ กะหมายสม  AERONAUTICAL ENGINEERING10
28 B5910878 นางสาวสุกัญญา กัณฑ์จู  AERONAUTICAL ENGINEERING10
29 B5911653 นางสาวเดือนนภา ภูเข้าเม้า  AERONAUTICAL ENGINEERING10
30 B5912193 นางสาววิไลลักษณ์ วรรณะ  AERONAUTICAL ENGINEERING10
31 B5912384 นางสาวธัญญ์นภัส จารุโชคภูริวัจน์  AERONAUTICAL ENGINEERING10
32 B5913367 นางสาวนิลาวัลย์ แก้วภักดี  AERONAUTICAL ENGINEERING10
33 B5914586 นางสาวพิมพ์กนก ชัยสิทธิ์สงวน  AERONAUTICAL ENGINEERING10
34 B5915262 นางสาวขนิษฐา ทองสว่าง  AERONAUTICAL ENGINEERING10
35 B5915828 นางสาววรรณกร พูลเขตร์กรณ์  AERONAUTICAL ENGINEERING10
36 B5915859 นายอนุวัฒน์ เป้าทอง  AERONAUTICAL ENGINEERING10
37 B5916054 นายทิวากร ถาวรผล  AERONAUTICAL ENGINEERING10
38 B5916399 นายจตุสพร เศวตชัยกุล  AERONAUTICAL ENGINEERING10
39 B5916436 นางสาวจาฬุมาศ อัปกาญจน์  AERONAUTICAL ENGINEERING10
40 B5917662 นายสิทธิโชค สิมผิว  AERONAUTICAL ENGINEERING10
41 B5920303 นายวรภพ ทุ่งโพธิแดง  AERONAUTICAL ENGINEERING10
42 B5920310 นายภาสวิชญ์ มงคลสวัสดิ์  AERONAUTICAL ENGINEERING10
43 B5920327 นายชาคริต จันทนประยูร  AERONAUTICAL ENGINEERING10
44 B5920334 นางสาวสิรีกรณ์ สำกลาง  AERONAUTICAL ENGINEERING10
45 B5921546 นางสาวคุณาภรณ์ พันธ์เพียร  AERONAUTICAL ENGINEERING10
46 B5921584 นางสาวทิพตะวัน ทิพย์เทียม  AERONAUTICAL ENGINEERING10
47 B5921812 นางสาวกรุณามิตร แสนสุริวงค์  AERONAUTICAL ENGINEERING10
48 B5921829 นายปัทมากรณ์ กุ้ยโกก  AERONAUTICAL ENGINEERING10
49 B5922031 นายจักรพันธ์ คำอ้วน  AERONAUTICAL ENGINEERING10
50 B5922758 นางสาวอุบลรัตน์ แสนสามารถ  AERONAUTICAL ENGINEERING10
51 B5922918 นายดนัย เบอร์เดน  AERONAUTICAL ENGINEERING10
52 B5923014 นายทศพร เหล่าคนค้า  AERONAUTICAL ENGINEERING10
53 B5923021 นายอนาวิล เพ็ชรบูรนิล  AERONAUTICAL ENGINEERING10
54 B5923212 นางสาววราพร สุยะทา  AERONAUTICAL ENGINEERING10
55 B5923304 นางสาวนภัสสร ปุ๊กสันเทียะ  AERONAUTICAL ENGINEERING10
56 B5923311 นางสาวนัฐมนต์ หม่วยนอก  AERONAUTICAL ENGINEERING10
57 B5923328 นายจักรกฤษณ์ พลรบ  AERONAUTICAL ENGINEERING10
58 B5923335 นายภูวนาถ เผือกทอง  AERONAUTICAL ENGINEERING10
59 B5923427 นายชิณวัฒน์ สิงห์โคตร  AERONAUTICAL ENGINEERING10
60 B5924424 นายอภิชาติ ลอยราษฎร์  AERONAUTICAL ENGINEERING10
61 B5924448 นางสาวญาณิศา ถนอมเสียง  AERONAUTICAL ENGINEERING10
62 B5925261 นายกฤษฎีกา สุริโย  AERONAUTICAL ENGINEERING10
63 B5925643 นางสาวเบญญาภา ขึ้นเอื้อย  AERONAUTICAL ENGINEERING10
64 B5925834 นายณัฎฐพล ประเสริฐพงศ์ธร  AERONAUTICAL ENGINEERING10
65 B5926053 นายณัฐภาส ฐิตะภาส  AERONAUTICAL ENGINEERING10
66 B5926350 นายอำนาจ ศรีวิชัยนวล  AERONAUTICAL ENGINEERING10
สถานภาพ :   10 = กำลังศึกษา  11 = รักษาสภาพการเป็นนักศึกษา  12 = ลาพักการศึกษา  13 = ให้พักการศึกษา  14 = คืนสภาพการเป็นนักศึกษา  40 = สำเร็จการศึกษา  41 = ได้รับเกียรติบัตร  60 = ลาออก  70 = ให้ออกเนื่องจากผลการเรียน  71 = ให้ออกเนื่องจากไม่ชำระเงิน  72 = ให้ออกเนื่องจากไม่มาลงทะเบียน  73 = ให้ออกเนื่องจากครบระยะเวลาศึกษา  74 = ให้ออกเนื่องจากวินัย  75 = ให้ออกเนื่องจากขาดคุณสมบัติ  76 = ให้ออกเพราะมหาวิทยาลัยสั่งลงโทษ  80 = สิ้นสุดสถานภาพนักศึกษา  81 = ได้รับสัมฤทธิบัตร  89 = เสียชีวิต  90 = ไม่มาขึ้นทะเบียนนักศึกษา  91 = รอขึ้นทะเบียนนักศึกษา  92 = เลื่อนขึ้นทะเบียนนักศึกษา  93 = สละสิทธิ์เข้าศึกษา  94 = ไม่ประสงค์เข้าศึกษา
   
      
    - การแสดงผลที่เหมาะสมแนะนำให้ใช้ browser เป็น Internet Explorer Version 5.0 ขึ้นไป
      และขนาดความกว้างหน้าจอ (Screen Area) เป็น 1024x768 pixels
        contact : ศูนย์บริการการศึกษา อาคารเรียนรวม 2 ทุกวันทำการ เวลา 8.30-16.30 น.