รายชื่อนศ.
รายวิชา203401 : CHINESE I
กลุ่ม1
--
ระดับการศึกษา ปริญญาตรี
ปีการศึกษา 2561 ภาคการศึกษาที่ 1
ดึงข้อมูลนศ.สู่    
ลำดับ รหัสชื่อหลักสูตรสถานภาพ
 สำนักวิชาวิศวกรรมศาสตร์
1 B5530199 นางสาวอาภัสรี เล็กมณี  ChemE10
2 B5530915 นายยิ่งศักดิ์ ราชาสุข  EE10
3 B5706099 นางสาวกาญจนาวรรณ์ วงค์วาลแก้ว  PRODUCT DESIGN ENGINEERING10
4 B5720996 นายวิทวัส สรสิทธิ์  MAE10
5 B5801107 นางสาวสหภาพ ก่อมขุนทด  PRODUCT DESIGN ENGINEERING10
6 B5803019 นางสาวพัชรี มณีวงษ์  PRODUCT DESIGN ENGINEERING10
7 B5804214 นางสาวร่มแก้ว คองสิงห์  PRODUCT DESIGN ENGINEERING10
8 B5806386 นายกัมปนาท เรืองศาล  ME10
9 B5807000 นางสาวญาณิกานต์ ช่วยนุ้ย  PRODUCT DESIGN ENGINEERING10
10 B5807420 นางสาวณัฐริกา หนองภักดี  PRODUCT DESIGN ENGINEERING10
11 B5807611 นางสาวภาวิกา แก้วกสิกรรม  PRODUCT DESIGN ENGINEERING10
12 B5807857 นางสาวแพรวพลอย พูนพิทักษ์ทรัพย์  IE10
13 B5808885 นางสาวกาญจน์กมล ไทยแท้  ChemE10
14 B5808953 นางสาวจุฑามาศ เทพแสง  Environmental Engineering10
15 B5809431 นายธรรมรัตน์ ตาดทองแถว  ME10
16 B5810888 นางสาวกมลชนก เทียนสีม่วง  Environmental Engineering10
17 B5814541 นางสาวเบญจมาศ ธรรมฤทธิ์  MAE10
18 B5815739 นายวีระพงศ์ ทิพาพรประภา  ME10
19 B5815807 นายกฤษฎา สอนสุข  ME10
20 B5815869 นางสาวนิศารัตน์ เจนไพร  ME10
21 B5815883 นายภูเก็ต จินาภิรมย์  ME10
22 B5817887 นายบูรฉัตร เหิงขุนทด  EE10
23 B5821679 นางสาวอรวรรณ สิทธิจักร์  AERONAUTICAL ENGINEERING10
24 B5821891 นายจักรภัทร ไทยธานี  MAE10
25 B5822775 นางสาวจิณณาภัทร์ เจิมปรุ  PRODUCT DESIGN ENGINEERING10
26 B5822836 นางสาวอรพินท์ กิตติปภัสสร  PRODUCT DESIGN ENGINEERING10
27 B5822867 นางสาวพัชราพรรณ ผะใจ  PRODUCT DESIGN ENGINEERING10
28 B5822881 นางสาวสุกัญญา ลาแท่น  PRODUCT DESIGN ENGINEERING10
29 B5822959 นางสาวกรรณิการ์ แสงหิรัญ  PRODUCT DESIGN ENGINEERING10
30 B5823635 นายวิษณุ จูงจิตรดำรงค์  ME10
31 B5825950 นายวรจักร ไชยปัญหา  PRODUCT DESIGN ENGINEERING10
32 B5904310 นายทินกร นิทะรัมย์  ChemE10
33 B5905638 นางสาวจุฑารัตน์ สร้อยทองคำ  IE10
34 B5906413 นางสาวชลินทร วังโน  IE10
35 B5906895 นางสาวโสภิดา คุณเวียง  IE10
36 B5910885 นางสาวสุมาลี พลชนะ  IE10
37 B5911004 นางสาวเมธิยา ลามสีดา  ME10
38 B5911110 นางสาวจิลลภัทร ปานเพชร  Manufacturing Automation and Robotics Engineering10
39 B5911233 นางสาวธณัฐดา ชัยปลัด  IE10
40 B5913978 นางสาวทัศวรรณ อินทรปราง  Environmental Engineering10
41 B5916573 นางสาวสุปภาดา ชินานุปกรณ์  ChemE10
42 B5918416 นางสาวนภสร วาปี  ChemE10
43 B5919772 นางสาวปฐมาวดี แจ่มจันทร์  IE10
44 B5926084 นางสาวพรพรรษา สรรพาวุฒิ  ChemE10
สถานภาพ :   10 = กำลังศึกษา  11 = รักษาสภาพการเป็นนักศึกษา  12 = ลาพักการศึกษา  13 = ให้พักการศึกษา  14 = คืนสภาพการเป็นนักศึกษา  40 = สำเร็จการศึกษา  41 = ได้รับเกียรติบัตร  60 = ลาออก  70 = ให้ออกเนื่องจากผลการเรียน  71 = ให้ออกเนื่องจากไม่ชำระเงิน  72 = ให้ออกเนื่องจากไม่มาลงทะเบียน  73 = ให้ออกเนื่องจากครบระยะเวลาศึกษา  74 = ให้ออกเนื่องจากวินัย  75 = ให้ออกเนื่องจากขาดคุณสมบัติ  76 = ให้ออกเพราะมหาวิทยาลัยสั่งลงโทษ  80 = สิ้นสุดสถานภาพนักศึกษา  81 = ได้รับสัมฤทธิบัตร  89 = เสียชีวิต  90 = ไม่มาขึ้นทะเบียนนักศึกษา  91 = รอขึ้นทะเบียนนักศึกษา  92 = เลื่อนขึ้นทะเบียนนักศึกษา  93 = สละสิทธิ์เข้าศึกษา  94 = ไม่ประสงค์เข้าศึกษา
   
      
    - การแสดงผลที่เหมาะสมแนะนำให้ใช้ browser เป็น Internet Explorer Version 5.0 ขึ้นไป
      และขนาดความกว้างหน้าจอ (Screen Area) เป็น 1024x768 pixels
        contact : ศูนย์บริการการศึกษา อาคารเรียนรวม 2 ทุกวันทำการ เวลา 8.30-16.30 น.