รายชื่อนศ.
รายวิชา203401 : CHINESE I
กลุ่ม7
--
ระดับการศึกษา ปริญญาตรี
ปีการศึกษา 2561 ภาคการศึกษาที่ 1
ดึงข้อมูลนศ.สู่    
ลำดับ รหัสชื่อหลักสูตรสถานภาพ
 สำนักวิชาเทคโนโลยีสังคม
1 B5972951 นางสาวนิธิมา เล็กฟู  MANAGEMENT TECHNOLOGY (ENTREPRENEURSHIP)10
2 B5973187 นางสาวธัญญาภรณ์ หมวดศรี  MANAGEMENT TECHNOLOGY (LOGISTICS MANAGEMENT)10
 สำนักวิชาเทคโนโลยีการเกษตร
3 B5850914 นางสาวพรสวรรค์ สาริสุทธิ์  CROP PRODUCTION TECHNOLOGY 10
 สำนักวิชาวิศวกรรมศาสตร์
4 B5807789 นางสาวทิพวัลย์ เวทนา  EE10
5 B5818525 นางสาวชนิสรา โชคล้ำเลิศ  EE10
6 B5825097 นายสงคราม เหลาอ้อ  EE10
7 B5825127 นายอธิษฐ์ รุ่งเจริญ  EE10
8 B5825172 นางสาวปิยะวดี อยู่ประยงค์  CPE10
9 B5825219 นางสาวจินตนา โยธาทอน  ME10
10 B5825370 นางสาวฐิติกานต์ ขานพรหม  Agricultural and Food Engineering10
11 B5901524 นางสาวสุธัญญา นาสมวาส  ChemE10
12 B5902279 นายชนาธิป จันทะราช  TCE10
13 B5904433 นายศิขรินทร์ พลอยวิเลิศ  Metallurgical Engineering10
14 B5905409 นายธวัชชัย กะชิรัมย์  CE10
15 B5906635 นายณัฐศรินทร์ บุญเรืองจักร์  CE10
16 B5906642 นางสาวพิจิตรา เชียงค้าย  CE10
17 B5906871 นายศศิพงศ์ เหระวัน  EE10
18 B5908097 นางสาวเมทินี เพียงเกาะ  IE10
19 B5910649 นายนัฐพล สารทรัพย์  EE10
20 B5911073 นางสาวกมลวรรณ ดอกมณี  CE10
21 B5911561 นายนัครา คชสีห์  Metallurgical Engineering10
22 B5911929 นางสาวกรกช ผมรี  CE10
23 B5912445 นายภีระพงศ์ ดาศรี  EE10
24 B5913305 นางสาวชลธิชา จ่ายกระโทก  CE10
25 B5915439 นายอติราช อาริสาโพธิ์  CE10
26 B5915712 นางสาวอมรรัตน์ เป้มา  IE10
27 B5915828 นางสาววรรณกร พูลเขตร์กรณ์  AERONAUTICAL ENGINEERING10
28 B5918287 นายวิศรุต คลองมีคุณ  TCE10
29 B5919123 นายรุจิเมธา พลเดช  CE10
30 B5919147 นางสาวภัทราวดี อับสีรัมย์  CE10
31 B5919475 นางสาวทัศนีย์ สนั่นเอื้อ  EE10
32 B5919499 นางสาวหัทยา งามงอน  IE10
33 B5919505 นายทินภัทร โพธิ์ศิริ  EE10
34 B5919826 นายภูวนัย อ่อนด้วง  IE10
35 B5919857 นางสาวธัญญาพร เพิ่มสิน  ME10
36 B5920754 นายธัชชัย ด่านจิระมนตรี  EE10
37 B5921867 นางสาวนิธิพร จำปาทอง  IE10
38 B5922758 นางสาวอุบลรัตน์ แสนสามารถ  AERONAUTICAL ENGINEERING10
39 B5925834 นายณัฎฐพล ประเสริฐพงศ์ธร  AERONAUTICAL ENGINEERING10
สถานภาพ :   10 = กำลังศึกษา  11 = รักษาสภาพการเป็นนักศึกษา  12 = ลาพักการศึกษา  13 = ให้พักการศึกษา  14 = คืนสภาพการเป็นนักศึกษา  40 = สำเร็จการศึกษา  41 = ได้รับเกียรติบัตร  60 = ลาออก  70 = ให้ออกเนื่องจากผลการเรียน  71 = ให้ออกเนื่องจากไม่ชำระเงิน  72 = ให้ออกเนื่องจากไม่มาลงทะเบียน  73 = ให้ออกเนื่องจากครบระยะเวลาศึกษา  74 = ให้ออกเนื่องจากวินัย  75 = ให้ออกเนื่องจากขาดคุณสมบัติ  76 = ให้ออกเพราะมหาวิทยาลัยสั่งลงโทษ  80 = สิ้นสุดสถานภาพนักศึกษา  81 = ได้รับสัมฤทธิบัตร  89 = เสียชีวิต  90 = ไม่มาขึ้นทะเบียนนักศึกษา  91 = รอขึ้นทะเบียนนักศึกษา  92 = เลื่อนขึ้นทะเบียนนักศึกษา  93 = สละสิทธิ์เข้าศึกษา  94 = ไม่ประสงค์เข้าศึกษา
   
      
    - การแสดงผลที่เหมาะสมแนะนำให้ใช้ browser เป็น Internet Explorer Version 5.0 ขึ้นไป
      และขนาดความกว้างหน้าจอ (Screen Area) เป็น 1024x768 pixels
        contact : ศูนย์บริการการศึกษา อาคารเรียนรวม 2 ทุกวันทำการ เวลา 8.30-16.30 น.