รายชื่อนศ.
รายวิชา203401 : CHINESE I
กลุ่ม6
--
ระดับการศึกษา ปริญญาตรี
ปีการศึกษา 2561 ภาคการศึกษาที่ 1
ดึงข้อมูลนศ.สู่    
ลำดับ รหัสชื่อหลักสูตรสถานภาพ
 สำนักวิชาวิศวกรรมศาสตร์
1 B5813391 นายแสงชัย จอมคำสิงห์  ME10
2 B5816248 นางสาวพรปวีณ์ ปีตวัฒนกุล  ME10
3 B5900589 นางสาวกนกนิภา เกษทองมา  IE10
4 B5900596 นางสาวจรรยวรรธน์ สีมา  EE10
5 B5902286 นายเกียรติศักดิ์ ซาเฮ้า  CE10
6 B5903429 นางสาวธนนันท์ พระโพธิ์  EE10
7 B5903566 นางสาวชนิดา อิมาอิ  EE10
8 B5904532 นายธานิตย์ แซ่แขก  IE10
9 B5906727 นายชิษณุชา อติชาติ  AERONAUTICAL ENGINEERING10
10 B5906765 นางสาวประภารัตน์ บุตรโคตร  Automotive Engineering10
11 B5907120 นายปฏิญาณ ผมงาม  IE10
12 B5907144 นางสาวมธุรดา โชติจันทึก  IE10
13 B5907175 นางสาวโชติรส เตือนขุนทด  IE10
14 B5907410 นางสาวภริดา ฐานวิเศษ  IE10
15 B5911325 นายอภิวัฒน์ อินทร์นอก  Automotive Engineering10
16 B5911424 นายสุเมธ สุขสำอางค์  Agricultural and Food Engineering10
17 B5912889 นางสาวฌัชฌา ชื่นโชติ  IE10
18 B5913718 นายปิยะ สมดัง  CE10
19 B5914203 นางสาวอริสา อิ่มพิมาย  Agricultural and Food Engineering10
20 B5914258 นางสาวปิ่นดาว จาระณะ  Automotive Engineering10
21 B5914623 นางสาวสินีนาฏ แสนนาม  IE10
22 B5915552 นางสาวจตุพัฒน์ วงษ์นิ่ม  Environmental Engineering10
23 B5916092 นายธเนศ แซ่ลี  IE10
24 B5918133 นางสาววนิดา ศิริประเสริฐ  TCE10
25 B5918973 นายชยันต์ แสนกล้า  CE10
26 B5919130 นายณัฐสิทธิ์ หลอมประโคน  CE10
27 B5920662 นางสาวโศภิษฐา จันทร  IE10
28 B5924448 นางสาวญาณิศา ถนอมเสียง  AERONAUTICAL ENGINEERING10
29 B5925612 นายอานุภาพ ตาแก้ว  Automotive Engineering10
30 B5926183 นางสาวปัณฐิตา ภู่เพียงใจ  CE10
31 B5926350 นายอำนาจ ศรีวิชัยนวล  AERONAUTICAL ENGINEERING10
32 B6007218 นางสาวศศิวิมล กลิ่นแย้ม  Automotive Engineering10
 สำนักวิชาสาธารณสุขศาสตร์
33 B6062712 นางสาวออมทรัพย์ เจิมสันเทียะ  OCCUPATIONAL HEALTH AND SAFETY10
34 B6062750 นางสาวผกามาศ ชำนาญหมอ  OCCUPATIONAL HEALTH AND SAFETY10
35 B6064082 นางสาวพิมพิไล ชัยแหม่ง  ENVIRONMENTAL HEALTH10
36 B6064167 นางสาวจุรารัตน์ ก้อนวัน  ENVIRONMENTAL HEALTH10
37 B6064839 นางสาวสุภิญญา ขั้วกลาง  OCCUPATIONAL HEALTH AND SAFETY10
สถานภาพ :   10 = กำลังศึกษา  11 = รักษาสภาพการเป็นนักศึกษา  12 = ลาพักการศึกษา  13 = ให้พักการศึกษา  14 = คืนสภาพการเป็นนักศึกษา  40 = สำเร็จการศึกษา  41 = ได้รับเกียรติบัตร  60 = ลาออก  70 = ให้ออกเนื่องจากผลการเรียน  71 = ให้ออกเนื่องจากไม่ชำระเงิน  72 = ให้ออกเนื่องจากไม่มาลงทะเบียน  73 = ให้ออกเนื่องจากครบระยะเวลาศึกษา  74 = ให้ออกเนื่องจากวินัย  75 = ให้ออกเนื่องจากขาดคุณสมบัติ  76 = ให้ออกเพราะมหาวิทยาลัยสั่งลงโทษ  80 = สิ้นสุดสถานภาพนักศึกษา  81 = ได้รับสัมฤทธิบัตร  89 = เสียชีวิต  90 = ไม่มาขึ้นทะเบียนนักศึกษา  91 = รอขึ้นทะเบียนนักศึกษา  92 = เลื่อนขึ้นทะเบียนนักศึกษา  93 = สละสิทธิ์เข้าศึกษา  94 = ไม่ประสงค์เข้าศึกษา
   
      
    - การแสดงผลที่เหมาะสมแนะนำให้ใช้ browser เป็น Internet Explorer Version 5.0 ขึ้นไป
      และขนาดความกว้างหน้าจอ (Screen Area) เป็น 1024x768 pixels
        contact : ศูนย์บริการการศึกษา อาคารเรียนรวม 2 ทุกวันทำการ เวลา 8.30-16.30 น.