รายชื่อนศ.
รายวิชา203401 : CHINESE I
กลุ่ม5
--
ระดับการศึกษา ปริญญาตรี
ปีการศึกษา 2561 ภาคการศึกษาที่ 1
ดึงข้อมูลนศ.สู่    
ลำดับ รหัสชื่อหลักสูตรสถานภาพ
 สำนักวิชาเทคโนโลยีการเกษตร
1 B5652839 นางสาวศิริวรรณ สุขแจ่ม  FOOD TECHNOLOGY10
2 B5852611 นางสาวสุภิญญา ลาภเกิน  FOOD TECHNOLOGY10
3 B5953264 นางสาวประกาย มณีภาค  CROP PRODUCTION TECHNOLOGY 10
 สำนักวิชาวิศวกรรมศาสตร์
4 B5708109 นางสาวสุนิสา กล้าค้างพลู  TOOL ENGINEERING40
5 B5718962 นายธภัทร ปรินรัมย์  Automotive Engineering10
6 B5719242 นางสาวณิชาภัทร หลอมประโคน  AERONAUTICAL ENGINEERING10
7 B5800261 นายวีรภัทร หยาง  IE10
8 B5800636 นายชานนท์ ประจันนวล  PETROLEUM ENGINEERING AND GEOTECHNOLOGY10
9 B5801060 นายจีรุตม์ ศรีสังข์  IE10
10 B5803217 นายถิรวิทย์ มีมา  CME10
11 B5803231 นางสาวปณิตา หาญธงชัย  CME10
12 B5805556 นางสาวยุวเรศ ชมพิกุล  Transportation Engineering And Logistics10
13 B5806775 นายนัฐพงศ์ ทองจันทร์  IE10
14 B5808489 นางสาวปณิตตา ชัยยา  Transportation Engineering And Logistics10
15 B5808779 นางสาวศุภลักษณ์ วาหมงคล  Transportation Engineering And Logistics10
16 B5809325 นางสาวพิมลรัตน์ ชุมไธสงค์  Transportation Engineering And Logistics10
17 B5810369 นางสาวนภาพร ไม่ย่อท้อ  CME10
18 B5811892 นางสาวรุ่งอรุณ สิงห์สังข์  IE10
19 B5811946 นายอนุชา งามปัญญา  PETROLEUM ENGINEERING AND GEOTECHNOLOGY10
20 B5812073 นางสาวจุฬารัตน์ เนตรสูงเนิน  ME10
21 B5812622 นางสาวสุกัญญา ด้วงแห้ว  Geological Engineering10
22 B5813285 นายนัฐพงษ์ สุขบุญ  ME10
23 B5813315 นางสาวสุพัตตรา ดอนอัน  Agricultural and Food Engineering10
24 B5813544 นายชัยชนะ จึงไพศาล  Agricultural and Food Engineering10
25 B5815623 นางสาวรพีวรรณ์ พิมพ์จันทร์  ME10
26 B5818068 นายพิชชากร ภูทะวัง  EE10
27 B5819140 นายเกียรติศักดิ์ ชาวนา  CE10
28 B5820023 นายจักรพรรดิ์ แสงโสด  IE10
29 B5820122 นายกวี ดำเนตร  IE10
30 B5820160 นายประดิพัทธ์ แช่มบัณฑิตย์  IE10
31 B5820177 นายกฤษฎา แก่นดีลัง  IE10
32 B5820184 นางสาวปิ่นแก้ว บุญคง  IE10
33 B5820238 นางสาวพรรัมภา ก่อกำลัง  IE10
34 B5820283 นางสาวนฤมล พงษ์ศิริ  IE10
35 B5820351 นางสาวชุติภรณ์ วงศ์คำจันทร์  IE10
36 B5820405 นางสาวกวินนา รัตถานู  IE10
37 B5820696 นายรัฐพล สืบสิงห์  PETROLEUM ENGINEERING AND GEOTECHNOLOGY10
38 B5901050 นายศุภกร ลือกายา  Transportation Engineering And Logistics10
39 B5901548 นางสาวสุดารัตน์ งามจันอัด  Transportation Engineering And Logistics10
40 B5902217 นางสาวจริยา ยิ่งดี  Transportation Engineering And Logistics10
41 B5906550 นายวรวิช ช้างเขียว  EE10
42 B5909681 นางสาวปฏิมาภรณ์ ฉิมกลาง  Transportation Engineering And Logistics10
43 B5922345 นางสาวอลิสา ถนอมเมือง  EE10
44 B6011055 นายพัฒนา นามราชา  Metallurgical Engineering10
สถานภาพ :   10 = กำลังศึกษา  11 = รักษาสภาพการเป็นนักศึกษา  12 = ลาพักการศึกษา  13 = ให้พักการศึกษา  14 = คืนสภาพการเป็นนักศึกษา  40 = สำเร็จการศึกษา  41 = ได้รับเกียรติบัตร  60 = ลาออก  70 = ให้ออกเนื่องจากผลการเรียน  71 = ให้ออกเนื่องจากไม่ชำระเงิน  72 = ให้ออกเนื่องจากไม่มาลงทะเบียน  73 = ให้ออกเนื่องจากครบระยะเวลาศึกษา  74 = ให้ออกเนื่องจากวินัย  75 = ให้ออกเนื่องจากขาดคุณสมบัติ  76 = ให้ออกเพราะมหาวิทยาลัยสั่งลงโทษ  80 = สิ้นสุดสถานภาพนักศึกษา  81 = ได้รับสัมฤทธิบัตร  89 = เสียชีวิต  90 = ไม่มาขึ้นทะเบียนนักศึกษา  91 = รอขึ้นทะเบียนนักศึกษา  92 = เลื่อนขึ้นทะเบียนนักศึกษา  93 = สละสิทธิ์เข้าศึกษา  94 = ไม่ประสงค์เข้าศึกษา
   
      
    - การแสดงผลที่เหมาะสมแนะนำให้ใช้ browser เป็น Internet Explorer Version 5.0 ขึ้นไป
      และขนาดความกว้างหน้าจอ (Screen Area) เป็น 1024x768 pixels
        contact : ศูนย์บริการการศึกษา อาคารเรียนรวม 2 ทุกวันทำการ เวลา 8.30-16.30 น.